eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa infrastruktury kulturalnej w Gminie TarnówOgłoszenie z dnia 2022-09-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Tarnów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661004

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 688-01-34

1.5.8.) Numer faksu: 14 688-01-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Tarnów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01354d5c-3984-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038106/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Tarnów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7735b8e-1aea-4f50-a85e-847f6ac38101

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl lub inwestycje@gmina.tarnow.pl lub
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie za art. 61 ust. 1 pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdzie:
-środki komunikacji elektronicznej, należy przez to rozumieć środki określone w Rozporzą-dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).
2. Składanie ofert w niniejszym postępowaniu wraz z wymaganymi do oferty załącznikami, następuje wyłącznie poprzez miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/ na skojarzony z nim ePuap Zamawiającego. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regula-minie korzystania z systemu miniPortal oraz Regulaminie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty oraz formularza ko-munikacji na miniportalu. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania do-kumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedy-kowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Wykonawca powinien zapoznać się z instrukcją użytkowania udostępnianą na miniPortalu.
3. Składane pliki oferty należy najpierw podpisać cyfrowo kwalifikowanym podpisem elektro-nicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potem zaszyfrować na miniPortalu a następnie złożyć poprzez miniPortal na warunkach jak powyżej.
4. W przypadku podpisywania plików podpisem zaufanym, należy się zapoznać z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do podpisu osobistego (w e-dowodzie), który wynosi max 5MB.
7. Dalsza komunikacja, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w ramach wyjaśnień, poprawy lub uzupeł-nień, odbywa się przy użyciu formularza do komunikacji na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, lub ePuap Zamawiającego https://epuap.gov.pl lub poczty elektronicznej e-mail : inwestycje@gmina.tarnow.pl. Dokumenty elektroniczne załączane są w korespondencji jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnów
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem: iodo@gmina.tarnow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 Budowa budynku Domu Kultury na działce nr 662 w miejscowości Zawada
Powierzchnia zabudowy 477,77 m2, powierzchni całkowita z poddaszem 955,54 m2, kubatura netto 3100 m2.
-przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o powierzchni użytkowej 449,64 m2,
-ławy i stopy fundamentowe, izolacja przeciwwilgociowe, mury fundamentowe
-mury oporowe
-ściany zewnętrzne i działowe,
-stropy, wieńce
-dach
-stolarka okienna i drzwiowa
-podłogi, posadzki
-tynkowanie, malowanie,
-elewacja
-C.O i kotłownia gazowa
-instalacja wentylacyjna
-instalacja wod - kan
-instalacja gazowa
-instalacja elektryczna, odgromowa
-instalacja fotowoltaiczna
-instalacja oświetleniowa zewnętrzna
-instalacja teletechniczna
-przyłącz energetyczny
-przyłącz wodociągowy
-przyłącz kanalizacyjny
-kanalizacja deszczowa
-zagospodarowanie z małą architekturą,
-chodniki, place dojścia,
-wyposażenie (ogólne, aneksu kuchennego, łazienek, pozostałe),
-nasadzenia zielenią wieloletnią (drzewa, krzewy, trawa)


Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie architektoniczno – budowlanym, oraz projekcie techniczno –wykonawczym Pracowni Projektowej PIK s.c. A.M. Pindura luty 2020, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarach robót. Zamówienie objęte jest prawomocne i ważne Pozwolenie na budowę znak: UAB.6740.326.2020.DK z dnia 26.06.2020 r. Starosty Tarnowskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Rozszerzenie okresu gwarancji 30 %
3. Rozszerzenie okresu rękojmi 10%

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Ad 1. Punkty za kryterium „cena”:
W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
C x - cena rozpatrywanej oferty.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach.
Ad 2. Przyznanie punktów za kryterium „rozszerzenie okresu gwarancji” nastąpi na podstawie podanego w ofercie okresu gwarancji (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót) w oparciu o punktację określoną poniżej.
Okres ten należy podać w pełnych latach, w przypadku podania okresu
w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu 63 miesięcy czyli 5 lat i 3 m-ce będzie traktowane jako 5 pełnych lat).
Wykonawca, który zaproponuje w swojej ofercie okres gwarancji :
a) 3 lat (36 miesięcy) – otrzyma 0 punktów
b) 4 lat(48 miesięcy) – otrzyma 15 punktów
c) 5 lat (60 miesięcy) i więcej – otrzyma 30 punktów
UWAGA: Nie podanie w ofercie (lub innym dokumencie stanowiącym załącznik do oferty) okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3 lat.

Ad 3. Przyznanie punktów za kryterium „rozszerzenie okresu rękojmi” nastąpi na podstawie podanego w ofercie okresu rękojmi (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót) w oparciu o punktację określoną poniżej.
Okres ten należy podać w pełnych latach, w przypadku podania okresu
w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu 63 miesięcy czyli 5 lat i 3 m-ce będzie traktowane jako 5 pełnych lat).
Wykonawca, który zaproponuje w swojej ofercie okres rękojmi do:
a) 5 lat (30 miesięcy) – otrzyma 0 punktów
b) 6 lat(72 miesięcy) – otrzyma 5 punktów
c) 7 lat (84 miesięcy) i więcej – otrzyma 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji 30 %

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 Budowa budynku Domu Kultury w miejscowości Łękawka
-ścianki działowe, oddzielające i poddasza
-izolacja dachu,
-tynki wewnętrzne
-posadzki,
-malowanie, okładziny ścian, parapety wewnętrzne,
-elewacja (tynk cienkościenny, cokół z płyty betonowej, okładzina drewniana, płytki ceramiczne)
-wieża suszenia węży pożarniczych
- balustrady, zadaszenia,
-stolarka i ślusarka drzwiowa,
-instalacja elektryczna (zasilająca, oświetleniowa, SSWiN, odgromowa)
-instalacja wentylacji,
-instalacja gazowa i sprężonego powietrza,
-instalacja wewnętrzna C.O,
-odcinek sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm 291,2 mb, z przyłączem fi 160 mm - 19,3 mb,
-zagospodarowanie terenu.


Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym Draft Spółka Inżynierska s.c luty 2020 r, i objęte prawomocnym pozwoleniem na budowę NR 184/2019 znak: UAB.6740.2013.2018.MK z dnia 12.02.2019 r. Starosty Powiatu Tarnowskiego., oraz objętej Projektem „Budowlanym Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem” oprac. KOMA Usługi projektowe i techniczne Ł. Kociuba lipiec 2022 r. w ramach zgłoszenia robót budowlanych z dnia 20-07-2022 oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Rozszerzenie okresu gwarancji 30 %
3. Rozszerzenie okresu rękojmi 10%

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Ad 1. Punkty za kryterium „cena”:
W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
C x - cena rozpatrywanej oferty.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach.
Ad 2. Przyznanie punktów za kryterium „rozszerzenie okresu gwarancji” nastąpi na podstawie podanego w ofercie okresu gwarancji (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót) w oparciu o punktację określoną poniżej.
Okres ten należy podać w pełnych latach, w przypadku podania okresu
w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu 63 miesięcy czyli 5 lat i 3 m-ce będzie traktowane jako 5 pełnych lat).
Wykonawca, który zaproponuje w swojej ofercie okres gwarancji :
a) 3 lat (36 miesięcy) – otrzyma 0 punktów
b) 4 lat(48 miesięcy) – otrzyma 15 punktów
c) 5 lat (60 miesięcy) i więcej – otrzyma 30 punktów
UWAGA: Nie podanie w ofercie (lub innym dokumencie stanowiącym załącznik do oferty) okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3 lat.

Ad 3. Przyznanie punktów za kryterium „rozszerzenie okresu rękojmi” nastąpi na podstawie podanego w ofercie okresu rękojmi (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót) w oparciu o punktację określoną poniżej.
Okres ten należy podać w pełnych latach, w przypadku podania okresu
w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu 63 miesięcy czyli 5 lat i 3 m-ce będzie traktowane jako 5 pełnych lat).
Wykonawca, który zaproponuje w swojej ofercie okres rękojmi do:
a) 5 lat (30 miesięcy) – otrzyma 0 punktów
b) 6 lat(72 miesięcy) – otrzyma 5 punktów
c) 7 lat (84 miesięcy) i więcej – otrzyma 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji 30 %

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, (związane z posiadaniem przez Wykonawcę odpowiedniego wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego w kraju, w któ-rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) : Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, (związane z udowodnieniem posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do działalności regulowanej, posiadania statusu członka danej organizacji itp.) : Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej, (dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego) :

W odniesieniu do części nr 1, 2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowa-dzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy obiektu kubaturowego, i wartości robót co najmniej 800.000 zł brutto każda,
Spełnienie warunku należy wykazać dla każdej części osobno.

2) Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia :
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kie-rownika budowy.
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania ro-botami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych wod-kan-gaz-cieplnych. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności sanitarnej; Powyższe uprawnienia odrębnie mogą też posiadać różne osoby.
c) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane ograniczeń do kierowania robota-mi w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności elektrycznej;
d) Ponadto w odniesieniu do części nr 2 : minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia bu-dowlane minimum z ograniczeniami lub bez ograniczeń do kierowania robotami w specjal-ności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych kanalizacyjnych. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności sanitarnej w zakresie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w przyłączem;
W zakresie punktu 2 lit a-c spełnienie warunku należy wykazać dla każdej części osobno.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zgodnie z art. 274 ust. 2 pzp w trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 pzp stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawcy wspólnie składający ofertę składają w/w oświadczenie dla każdego z nich odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie składający ofertę składają oświadczenie z art. 117 pzp, z którego wynika jakie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów składa :
-z ofertą, dla każdego z podmiotów, których to dotyczy oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp.
-z ofertą, zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy,
-w terminie określonym w pkt. 3 poniżej, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie składający ofertę składają oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp dla każdego z nich odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie składający ofertę składają oświadczenie z art. 117 pzp, z którego wynika jakie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych.
2. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
3. W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany Podwykonawcy.
5. W przypadku zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu; zmiana może nastąpić na taki podmiot, który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym.
7. W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
8. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy Strony uwzględniają wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług, poprzez zastosowanie do obliczenia ceny brutto nowej stawki tego podatku,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w wysokości uwzględniającej tą zmianę. Sposób dokonania zmiany reguluje projekt umowy.

9. W przypadku robót budowlanych Zamawiający przewiduje ponadto zmiany następujące:
1) Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
2) Wydłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych.
3) Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany przepisów, skutkiem czego jest konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w dokumentacji projektowej.
4) Zmiana sposobu lub zakresu lub terminu wykonania robót, w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
5) Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowane wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR).
6) Zmiana terminu wykonania zamówienia, spowodowane wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
7) Dopuszcza się zmiany w harmonogramie finansowym związane z częstotliwością fakturowania oraz terminem przedłożenia faktur.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7735b8e-1aea-4f50-a85e-847f6ac38101

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.