eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgierska Górka › Przebudowa- modernizacja drogi leśnej Na Piaski w leśnictwie KamesznicaOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa- modernizacja drogi leśnej Na Piaski w leśnictwie Kamesznica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgierska Górka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zielona 62

1.5.2.) Miejscowość: Węgierska Górka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338641214

1.5.8.) Numer faksu: 338641481

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wegierska@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wegierska-gorka

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa- modernizacja drogi leśnej Na Piaski w leśnictwie Kamesznica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a3dc118-38c6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00311920/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa-modernizacja drogi Na Piaski w leśnictwie Kamesznica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wegierska-gorka/przebudowa--modernizacja-drogi-lesnej-na-piaski-w-lesnictwie-kamesznica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje
wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
Więcej szczegółów dot. sposobu komunikacji i składania ofert znajduje się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty), w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia BZP.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
wegierska@katowice.lasy.gov.pl
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na e-mail :
wegierska@katowice.lasy.gov.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w :
- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz
- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgierska
Górka; (Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: CompNet Sp.z o.o. , ul. Leszczynowa 33A, 62-500 Konin, iod@comp-net.pl.);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Węgierska Górka w trybie podstawowym pn. „Osadzanie wodospustów drewnianych drążonych na drogach leśnych w leśnictwach
Żabnica, Zielona, Łukaszne.”,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129, ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”; dane mogą być udostępniane podmiotom współfinansującym realizację przedmiotu niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się
profilowania danych osobowych, stosowanie do art. 22 RODO;
Więcej szczegółowych informacji nt przetwarzania danych osobowych zawarto w dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.1.6.2022.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 739446,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja inwestycji: Powiat Żywiecki, Gmina: Milówka, Miejscowość: Kamesznica leśnictwo: Kamesznica:

-DROGA LEŚNA STB/220/291 LEŚNICTWO ŻABNICA
Konstrukcja nawierzchni i zakres robót na poszczególnych odcinkach:
Od 0+000 do 2+392
• Przygotowanie kruszywa z wykopów w kruszarce do naprawy dróg
• Wbudowanie i dogęszczenie materiału z kruszarki wraz z wyprofilowaniem korony drogi wraz z rowem
Technologia wykonania nawierzchni: Zerwanie oraz rozbicie istniejącej powierzchni drogi wraz ze skarpą rowu do głębokości 40cm /wraz z podłożem kamienno - skalnym za pomocą kruszarki jezdno wgłębnej. Następnie przemielenie oraz przemieszczenie zerwanego materiału celem uzyskania jednorodnej frakcji kamienno – gruntowej. Rozścielenie przygotowanego materiału wraz z wyprofilowaniem odpowiednich spadków poprzecznych /w tym ukształtowanie odwodnienia/. Dogęszczenie powierzchniowe rozścielonego materiału płytami wibracyjnymi celem osiągnięcia maksymalnej nośności konstrukcji drogi (głębokość penetracji do 55cm). Spadek poprzeczny: daszkowy 2%.

Poprawa odwodnienia
• Wykonanie rowu wraz z niezbędnymi kuciami na całej długości
• Wykonanie czyszczenia istniejących przepustów
• Wykonanie przepustów poprzecznych Ø60cm dł. 12m PEHD wraz ze studnią wlotową i skrzydłami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 0+677
• Wykonanie przepustów poprzecznych Ø60cm dł. 8m PEHD wraz ze studnią wlotową i skrzydłami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 0+932
• Wykonanie przepustów poprzecznych Ø60cm dł. 12m PEHD wraz ze studnią wlotową i skrzydłami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 1+270
• Wykonanie przepustów poprzecznych Ø60cm dł. 8m PEHD wraz ze studnią wlotową i skrzydłami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 1+904
• Wykonanie przepustów poprzecznych Ø60cm dł. 12m PEHD wraz ze studnią wlotową i skrzydłami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 2+083
• Wykonanie przepustów poprzecznych Ø60cm dł. 12m PEHD wraz ze studnią wlotową i skrzydłami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 2+188
• Wykonanie studni wlotowej z kamienia naturalnego na zaprawie do istniejącego przepustu w km 1+570
• Wykonanie brodu na cieku w drodze w km 0+008 z kamienia na betonie 3x12,00m

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagów i kabli
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów sciekowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
Cena oferty (C) – waga 60 %
Gwarancja i rękojmia za wady na przedmiot zamówienia (G) – waga 40 %
„Okres rękojmi i gwarancji” oznacza, iż okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.)
1) Kryterium: cena oferty (C)
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w Formularzu
ofertowym.
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty to
60 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym
Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg
poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:
Cn
------ x 100 x 60% = liczba punktów C
Cx
gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach
60% – procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 60%).
2) Kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady na przedmiot zamówienia (G)
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w tym kryterium to 40 punktów.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi należy zadeklarować w pełnych miesiącach, od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający żąda od
Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi za wady.
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia w miesiącach Liczba punktów
36 – 47 0
48 – 59 20
60 i wyżej 40
Wykonawca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) określi okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia.
a). Kryterium gwarancji i rękojmi na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu
ofertowym okresu gwarancji.
b). Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to okres 60 miesięcy.
d). Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy lub nie wypełni w formularzu ofertowym stosownej
rubryki to nie zostaną mu przyznane punkty w tym kryterium.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w obu
kryteriach (C+G).
5) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przestawiać będzie taki sam bilans
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w
kryterium o najwyższej wadze (tj. cena oferty).
Jeżeli oferty otrzymają taka samą ocenę w kryterium „cena oferty”, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
1) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
2) W przypadku braku zgody, o której mowa w ppkt. 1), Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże:

a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej
500.000,00 zł.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 (dwie) odrębne roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni dróg wraz z robotami odwodnieniowymi o wartości min: 500000,00 zł

-W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie, w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN, przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

4.2). Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje :
Co najmniej 1(jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej-drogowej lub równoważnej bez ograniczeń niezbędnymi do wykonania zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kierownik budowy/kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dokumentów i
oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe – składane na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.
1) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
(Uwaga: jeżeli Wykonawca powołuje się doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył),
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1) przedłożenia umowy regulującej zasady współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeśli dotyczy),
2) przedłożenia dokumentów dotyczących osób wskazanych w ofercie na stanowisko Kierownika budowy/Kierowników
robót:
- potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych specjalnościach oraz
przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty,
3) wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5, jeżeli
w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium
w wysokości: 7000 zł.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANKU SPÓŁDZIELCZYM WĘGIERSKA GÓRKA nr 33 8131 0005 0000 1094 2000 0010 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa- modernizacja drogi leśnej Na Piaski w leśnictwie Kamesznica”
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Gwarancja lub poręczenie powinny zawierać następujące elementy:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe,
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
f) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiajacy,
g) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
h) kwotę gwarancji/poręczenia.

4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. W wymienionym przypadku Wykonawca winien załączyć do oferty kopię polecenia przelewu.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 2) i 3) oraz pkt. 8.

7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego rozdziału oraz
dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) niniejszego rozdziału
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w
art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów, o których
mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego rozdziału oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) niniejszego rozdziału w
zakresie,
w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Do podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przepis pkt. 2 ppkt. 3) stosuje się odpowiednio.
6) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już
aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
7) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, dane umożliwiające dostęp
do tych środków.
8) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
9) Wartości podane w dokumentach w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN - wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) opisanych w poprzedzających paragrafach umowy,
2) wskazanych w ustawie - Prawo zamówień publicznych,
3) w zakresie terminu wykonania umowy:
a. zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o ilość dni zawieszenia robot,
b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności a za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca – o ilość dni nie wykonywania umowy z powodu wskazanych okoliczności,
c. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – o ilość dni nie wykonywania robót z powodu wskazanych okoliczności,
d. wystąpienia zdarzeń siły wyższej – nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uwzględniając zaistniałe okoliczności (tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, zamieszki, epidemie, embarga itp.),
e. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest umowa - o ilość dni niezbędną na dokonanie zmian w dokumentacji.
4) w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z konieczności wykonania nieprzewidzianych wcześniej robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej - o okres tych opóźnień,
5) w razie konieczności wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,
6) w razie wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,
7) w razie wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
2,5% ceny oferty brutto.
Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
na rachunek bankowy Zamawiającego w BANKU SPÓŁDZIELCZYM WĘGIERSKA GÓRKA
nr 33 8131 0005 0000 1094 2000 0010
z dopiskiem: „Zabezpieczenie dot. postępowania o udzielenie Zamówienia pn.„ Osadzanie wodospustów drewnianych
drążonych na drogach leśnych.”
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy:
a) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy; umowa w sprawie
zamówienia publicznego zostanie zawarta dopiero
w momencie, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczania,
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, wymagana
jest wcześniejsza akceptacja jej treści przez Zamawiającego.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wartości zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady oraz zwrócone
będzie Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji
i rękojmi za wady.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w pkt. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
7. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby
zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązywało w całym okresie wykonania umowy oraz w okresie gwarancji i
rękojmi za wady.
8. W przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie gwarancji lub poręczania na cały okres jego obowiązywania, Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poręczania, Zamawiający zmieni formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w pkt. 9, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.