eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Polski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Karasia 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-327

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (22) 505 92 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@teatrpolski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d4aa298-0227-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d4aa298-0227-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00355834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101842/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246083

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP-6/231/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1517760 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowej, bezpośredniej usługi ochrony osób i mienia w budynkach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, tj. budynku Dużej Sceny, budynku Sceny Kameralnej wraz z parkingiem i garażem podziemnym – mieszczących się przy ul. Karasia 2.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają dokumenty, j.n.:
a) Opis przedmiotu zamówienia [OPZ] stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
b) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKOTRADE Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SILESIA EKOTRADE Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 526-020-78-87

7.3.3) Ulica: Melomanów 4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-712

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1703808,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-01 do 2026-07-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Kalkulacja wartości umowy:
(45.180 h/ ochrona całodobowa + 3.780 h/ ochrona spektakli i wydarzeń) x 34,80 zł brutto (stawka za 1h świadczenia usługi zgodnie z ofertą wyłonionego wykonawcy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.