eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Polski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Karasia 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-327

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (22) 505 92 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@teatrpolski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d4aa298-0227-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101842/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d4aa298-0227-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ust. 8. SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zostały szczegółowo
opisane w treści ust. 8. SWZ.
2. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SWZ został szczegółowo opisany w treści ust. 10. SWZ.
3. Sposób przygotowania oferty oraz jej składania zostały szczegółowo opisane w treści ust. 9. , 11. i 12. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zastosowanie ma art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Szczegółowe informacje z tego zakresu zostały opisane w treści ust. 24. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP-6/231/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowej, bezpośredniej usługi ochrony osób i mienia w budynkach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, tj. budynku Dużej Sceny, budynku Sceny Kameralnej wraz z parkingiem i garażem podziemnym – mieszczących się przy ul. Karasia 2.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają dokumenty, j.n.:
a) Opis przedmiotu zamówienia [OPZ] stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
b) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2026-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zostały szczegółowo opisane w treści ust. 16. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników ochrony wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w treści ust. 6. SWZ.
Zamawiający sformułował warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1/ w okresie 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej jedną usługę ochrony fizycznej osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł brutto – w skali roku, w obiekcie/ budynku z salą widowiskową (przykładowo w placówkach kultury takich jak: teatry, muzea, domy kultury, opery, etc.) przeznaczoną dla co najmniej 400 osób.
2/ dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. :
a) min. 7 (siedmioma) pracownikami wpisanymi na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej;
b) 1 (jednym) Koordynatorem Ochrony Fizycznej posiadającym wpis na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku funkcyjnym związanym ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracownikami ochrony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie podstaw wykluczenia. Za wystarczające Zamawiający uznaje złożenie wraz z ofertą oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został zawarty w treści
ust. 7. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika jaki zakres robót/ prac lub usług wykonają poszczególni wykonawcy [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ].
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, odrębne oświadczenia zgodnie ze wzorem załączników nr 3 i 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków oraz braku podstaw wykluczenia).
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy złożyć do Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Poza przypadkami określonymi w art. 454 i następnych ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w postanowieniach § 10. projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca winien złożyć ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/ wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.