eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › "Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie"Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000599072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 6

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-402

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134366308

1.5.8.) Numer faksu: 134367110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/kmpsp-krosno

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e844295-38bb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00355032/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie,
w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych
w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu MiniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl oraz
poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,
w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych
w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu MiniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl oraz
poczty elektronicznej.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
//kmkrosno/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl (nie dotyczy
składania ofert).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu MiniPortal (dostępny na stronie www.uzp.gov.pl)
oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz został zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.2370.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych oleju napędowego CPV 09134100-8 oraz benzyny bezołowiowej 95 CPV 09132100-4 na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
2. Dostawa paliw płynnych będzie odbywać się do stacji paliw zlokalizowanej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy
ul. Niepodległości 6 .
3. Dostawa paliw płynnych dla KM PSP w Krośnie w ilości ok. 2 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oraz ok. 24 000 litrów oleju napędowego rocznie.
4. Termin wykonania zamówienia:
1) Dostawy sukcesywne – w okresie 2 miesięcy od podpisania umowy.
Ze względu na możliwości techniczne stacji paliw KM PSP w Krośnie zamówienie będzie realizowane w etapach, około 3 dostaw oleju napędowego i około 2 dostaw benzyny bezołowiowej 95 na rok.
2) Dostawy w każdym przypadku na telefoniczne, faksowe lub elektroniczne zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie później niż ilość dni roboczych od daty zgłoszenia (tj. do 2 dni, 3-4 dni, lub powyżej 4 dni) zgodnie ze złożoną ofertą.
3) Jednorazowa ilość: min. 1 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oraz min. 1000 litrów oleju napędowego.
5. Wykonawca zapewnia kontakt telefoniczny w sprawach zamówień pod nr telefonu .………….. oraz e-mail ……………………..………
6. Określone przez Zamawiającego ilości (w litrach) są ilościami prognozowanymi
i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej odpłatności z tytułu świadczenia dostawy.
7. Paliwo będące przedmiotem zamówienia:
– olej napędowy - winno być zgodnie z normą PN-EN 590:2013-12P oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z 09.10.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz. 1680 ze zm.).
– benzyna bezołowiowa 95 - winno być zgodnie z normą PN-EN 228:2013-04E oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z 09.10.2015 r. (Dz. U. 2015r. poz. 1680 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że benzyna bezołowiowa 95 i olej napędowy będące przedmiotem sprzedaży odpowiadają określonym normom.
8. Każdorazowa dostawa paliw będących przedmiotem zamówienia, musi posiadać świadectwo jakości.
9. Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przetłaczanego paliwa posiadały stosowne certyfikaty, atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość przetłoczonego paliwa z cysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego.
10. Dostawy paliw płynnych do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego środkiem transportu.
11. Strony ustalają, że cena jednostkowa za litr oleju napędowego oraz za litr benzyny bezołowiowej 95 w stosunku do ceny z formularza ofertowego może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta. Zamawiający wymaga, aby zastosowane opusty Wykonawcy zamówienia były stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Wprowadzenie nowych cen nie wymaga drogi pisemnej w formie aneksu do umowy. Informację o cenie paliw na dzień dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą faksową, elektroniczną lub pisemnie.
13. Wykonawca winien fakturować każdą dostawę według potwierdzonej ilości dostarczonego paliwa przeliczanego wg PN-ISO 91-1:1999 na ilość
w temperaturze referencyjnej 15°C.
14. Wynagrodzenie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na wskazane
w fakturze konto, wystawianych po każdorazowym dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
15. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany/potwierdzony przez Zamawiającego dokument „Wz” lub inny wydany przez Wykonawcę po odbiorze faktycznym przedmiotu zamówienia.

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego..

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale II podrozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym t.j.:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
t.j. posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 składana jest pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie wstępne zgodnie z załącznikiem
nr 2 o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SWZ
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ
• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz zprzekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z załączonym wzorem do SWZ.
(Wzór oświadczenia ZAŁ NR 6 ).
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (Wzór oświadczenia ZAŁ NR 4)
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.