eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego systemu (ANPR) monitoringu wjazdów do miasta.Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego systemu (ANPR) monitoringu wjazdów do miasta.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 33

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 31/6181 651

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego systemu (ANPR) monitoringu wjazdów do miasta.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f63b255d-2f4a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027200/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Remont systemu monitoringu wjazdów do miasta w oparciu o identyfikację pojazdów na podstawie tablic rejestracyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.jaworzno.pl/m,19327,zamowienia-powyzej-130-000-zlotych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do przygotowania oferty konieczne
jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego.
2. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którymmowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp sporządza się z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów informatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2247). Ze względów technicznych zamawiający zaleca
stosowanie formatów .pdf, .doc, .docx lub .odt. W przypadku zastosowania innego formatu niż wynikające z powyższych przepisów,
zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie. Sposób złożenia oferty, w
tym zaszyfrowania oferty opisany został szczegółowo w Instrukcji korzystania z miniPortalu - dostępnej na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja w
postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonych w ust. 5 i ust.6. 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.5.Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca do
składania/ wycofywania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem: a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ b)
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP za pomocą dostępnego: „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym,
a wykonawcami w zakresie składania dokumentów elektronicznych (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), cyfrowych
odwzorowań dokumentów, oświadczeń oraz przekazywanych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl oraz adres/adresy e-mail podane przez wykonawców w ofercie - bez
konieczności szyfrowania. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia, znakiem postępowania lub innym określeniem identyfikującym przedmiotowe postępowanie. 7.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, o których mowa w ust. 5 tj. ofert i dokumentów
składanych wraz z ofertą, opisane zostały w: a) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf ; b) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej e-PUAP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania . 8. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi
150 MB (dotyczy miniPortalu i ePUAP) oraz 70 MB (poczta elektroniczna zamawiającego). 9. Za datę przekazania: a) dokumentów,
o których mowa w ust. 5, przekazywanych za pomocą ePUAP, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, b) dokumentów, o
których mowa w ust. 6, przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej, przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości zawierającej
dokument/informację na serwer pocztowy zamawiającego. 10. Szczegółowe wymagania w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Gminie Miasta Jaworzna możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@um.jaworzno.pl lub telefonicznie pod nr (32) 61 81 543;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00219433/01 z dnia 2022-06-22
2022-06-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.1.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego systemu (ANPR) monitoringu wjazdów do miasta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316210-0 - Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32260000-3 - Urządzenia do przesyłu danych

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) opis zaoferowanego sprzętu w postaci folderów albo kart katalogowych lub fotografii, materiałów informacyjnych lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
b) dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania – np. świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje CE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) opis zaoferowanego sprzętu w postaci folderów albo kart katalogowych lub fotografii, materiałów informacyjnych lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
b) dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania – np. świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje CE.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą wykonawca oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy i wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania, w/w podmioty składają odpowiednio - odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. W/w podmioty nie są zobowiązane do złożenia dokumentów, o których wyżej mowa, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile w formularzu ofertowym wskazano dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2 – w/w podmioty zobowiązane są
przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka
zarządu spółki lub umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako
umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do ich reprezentowania.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie składanych dokumentów przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia, jak również podmioty udostępniające zasoby zostały określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W takim przypadku - wraz z ofertą - należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie przesłanek wykluczenia oraz składanych dokumentów przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia zostały określone w SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian kontraktowych w zawartej umowie (art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w następujących sytuacjach:
a) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego modelu przedmiotu umowy, modyfikacji/zmiany parametrów przedmiotu Umowy itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu sprzętu równoważnego o co najmniej takich samych cechach, co przedmiot Umowy; Wykonawca rozpocznie dostawy nowego przedmiotu Umowy, pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia ceny za jego realizację;
b) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek:
- zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron - którego strony nie mogły przewidzieć przez zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie;
- za siłę wyższą gwarantującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, epidemie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
- niezależnych od Wykonawcy opóźnień w łańcuchu dostaw produktów i komponentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;
- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę;
- opóźnienia właściwych podmiotów w wydaniu jakichkolwiek decyzji, uzgodnień, aprobat, opinii, których wydanie niezbędne jest, by przedmiot Umowy spełniał wymagania Zamawiającego, a opóźnienia te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- wszelkie zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów prawa, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizacje umowy;
- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji przez strony,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.