eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego.Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130314574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: A. Mickiewicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48236624278

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgk.plonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b026184-38ae-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgkplonsk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgkplonsk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf"-zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
2.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
3.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale 22 swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/TP/GZ/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca zakup i dystrybucję gazu do instalacji należącej do PGK w Płońsku Sp. z o.o. mieszczącej się w Płońsku przy ul. Mickiewicza 4.
2.Aktualna grupa taryfowa W-5.1.
3.Punkt poboru gazu (PPG) nr 8018590365500019224447.
4.PGK w Płońsku Sp. z o.o. będzie zużywało paliwo gazowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z przeznaczeniem na cele grzewcze.
5.Zamawiane paliwo przeznaczone jest do zasilenia kotła gazowego o mocy 0,2 MW.
6.Szacowana (przypuszczalna) ilość zamawianego paliwa z podziałem na poszczególne miesiące wynosi:
Styczeń 35 000 kWh
Luty 30 000 kWh
Marzec 30 000 kWh
Kwiecień 15 000 kWh
Maj 500 kWh
Czerwiec 0 kWh
7.Maksymalny pobór paliwa gazowego – moc umowna wynosi 20 m3/h.
8.Minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego wynosi 5 m3 /h.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego poniżej:
C – oznaczenie kryterium
C = (Cmin : Cx) x 100
gdzie
C - liczba pkt, jaką może uzyskać oferta badana
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto
Cx - cena ofertowa brutto ocenianej oferty
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w swz i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
4. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w tym terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dotyczy Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej,
3) oświadczenie o zawarciu z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, umożliwiającej realizację przedmiotu umowy na co najmniej czas obowiązywania niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
2.1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2.2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dotyczy Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej,
2.3. Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z właściwym OSD, umożliwiającą realizację przedmiotu umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie są wymagane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem złożone muszą być za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 specustawy. W tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej samodzielnie wypełnia oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.
5. Wszelkie oświadczenia lub dokumenty sporządzone zgodnie z swz składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.
7. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści Umowy w zakresie:
1) Zmiany ceny oferty brutto wyłącznie w przypadku:
a) zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego,
b) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
2) Zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod warunkiem, że OSD wyrazi zgodę na tę zmianę.
3) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do miejsca odbioru, jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub z przyczyn niezależnych od Stron.
4) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
2. Strony dopuszczają również wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadku:
1) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego,
2) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
3) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pgkplonsk.eZamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.