eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niecałej 4/4 w ŚwinoujściuOgłoszenie z dnia 2023-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niecałej 4/4 w Świnoujściu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386684858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Wyspiańskiego 35C

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 321 22 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbslokum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tbslokum.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niecałej 4/4 w Świnoujściu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9aa0db29-fa1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00354220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230808

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.242.58.NB.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 154931,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niecałej 4 w Świnoujściu na działce nr 128 obręb 0012.
2. Szczegółowy opis przedmiotu stanowią załączniki do SWZ:
1) Załącznik nr 1 - projekt budowlany –
• architektura i konstrukcja wykonana przez: inż. Bogusław Drożdż, inż. Małgorzata Klemańska, mgr inż. Arch. Andrzej Tyszecki, mgr inż. Arch. Adam Kaczorowski, Krzysztof Popielewski;
• instalacje sanitarne wykonane przez mgr inż. Jan Drożdż, mgr inż. Arkadiusz Kosiński;
• instalacje elektryczne wykonane przez mgr inż. Waldemar Godzieba, mgr inż. Roman Piatrzak;
2) Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) Załącznik nr 3 – przedmiary robót;
4) Załącznik nr 4 – dodatkowe założenia i prace towarzyszące;
Uwaga: Warunki gazowe straciły ważność. Zamawiający wystąpił do PSG sp. z o.o. z pismem dotyczącym aktualizacji warunków o podłączenie do sieci gazowej.
3. Prace zostaną wykonane zgodnie z decyzją zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenie na budowę: decyzja nr 143/PB/2021 z dnia 29.09.2021r.
4. Zakres prac obejmuje:
1) roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe;
2) postawienie nowo projektowanych ścianek działowych;
3) zamurowania;
4) wykonanie warstw podłogowych;
5) reprofilacja stropów drewnianych;
6) wykonanie warstw sufitowych;
7) wykonanie instalacji elektrycznych i mediów dla lokalu;
8) wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej dla lokalu;
9) wykonanie instalacji gazowej;
10) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
11) wymiana stolarki drzwiowej;
12) szpachlowanie i malowanie lokalu;
13) wymiana urządzeń sanitarnych;
14) roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych;
15) impregnacja belek stropowych;
16) montaż stolarki drzwiowej;
17) montaż nawiewników okiennych;
18) roboty konstrukcyjne;
19) przebudowa i wzmocnienie stropów i sufitów;
20) poszerzanie otworów drzwiowych;
21) prace wykończeniowe;
22) prace towarzyszące.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FOGT-TAL MARCIN ROMAN FOGT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642145347

7.3.3) Ulica: K. PUŁASKIEGO 1

7.3.4) Miejscowość: ŚWINOUJŚCIE

7.3.5) Kod pocztowy: 72-600

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.