eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niecałej 4/4 w ŚwinoujściuOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niecałej 4/4 w Świnoujściu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386684858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Wyspiańskiego 35C

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 321 22 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbslokum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tbslokum.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niecałej 4/4 w Świnoujściu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9aa0db29-fa1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Ustawy, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings , która spełnia wymagania opisane w art. 64 Ustawy.

2)Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 Ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tbslokum.pl , przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671)).
2) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) W celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularzu składania oferty lub wniosku Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
5) Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
6) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuję się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane są z Głównym Urzędem Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w niniejszym postępowaniu jest: TBS Lokum sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: odo@tbslokum.pl lub pisemnie na adres: TBS Lokum sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy ;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.242.58.NB.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niecałej 4 w Świnoujściu na działce nr 128 obręb 0012.
2. Szczegółowy opis przedmiotu stanowią załączniki do SWZ:
1) Załącznik nr 1 - projekt budowlany –
• architektura i konstrukcja wykonana przez: inż. Bogusław Drożdż, inż. Małgorzata Klemańska, mgr inż. Arch. Andrzej Tyszecki, mgr inż. Arch. Adam Kaczorowski, Krzysztof Popielewski;
• instalacje sanitarne wykonane przez mgr inż. Jan Drożdż, mgr inż. Arkadiusz Kosiński;
• instalacje elektryczne wykonane przez mgr inż. Waldemar Godzieba, mgr inż. Roman Piatrzak;
2) Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) Załącznik nr 3 – przedmiary robót;
4) Załącznik nr 4 – dodatkowe założenia i prace towarzyszące;
Uwaga: Warunki gazowe straciły ważność. Zamawiający wystąpił do PSG sp. z o.o. z pismem dotyczącym aktualizacji warunków o podłączenie do sieci gazowej.
3. Prace zostaną wykonane zgodnie z decyzją zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenie na budowę: decyzja nr 143/PB/2021 z dnia 29.09.2021r.
4. Zakres prac obejmuje:
1) roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe;
2) postawienie nowo projektowanych ścianek działowych;
3) zamurowania;
4) wykonanie warstw podłogowych;
5) reprofilacja stropów drewnianych;
6) wykonanie warstw sufitowych;
7) wykonanie instalacji elektrycznych i mediów dla lokalu;
8) wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej dla lokalu;
9) wykonanie instalacji gazowej;
10) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
11) wymiana stolarki drzwiowej;
12) szpachlowanie i malowanie lokalu;
13) wymiana urządzeń sanitarnych;
14) roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych;
15) impregnacja belek stropowych;
16) montaż stolarki drzwiowej;
17) montaż nawiewników okiennych;
18) roboty konstrukcyjne;
19) przebudowa i wzmocnienie stropów i sufitów;
20) poszerzanie otworów drzwiowych;
21) prace wykończeniowe;
22) prace towarzyszące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy do wysokości 10% zamówienia podstawowego.
1) Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie powtórzenie podobnych robót budowlanych jak roboty objęte zakresem zamówienia podstawowego i związane z realizacją tego zamówienia (zgodnie z robotami opisanymi kodami CPV wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia). Między innymi prace polegające na, robotach konstrukcyjno–budowlanych, robotach wykończeniowych, instalacyjnych w zakresie branż sanitarnych i elektrycznych, robotach murarskich, tynkarskich, posadzkarskich oraz innych koniecznych w tym porządkowych do realizacji ww. przedsięwzięcia budowlanego.
2) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego przy uwzględnieniu wynegocjowanych stanowisk Stron przyszłej Umowy. Skorzystanie z powyższego rozwiązania będzie mogło nastąpić gdy okaże się, że po stronie Zamawiającego wystąpiła potrzeba wykonania tego typu robót, Zamawiający dysponuje środkami na ich realizację, a roboty pozwolą na osiągnięcie dodatkowych korzyści w związku z funkcjami jakie pełni obiekt objęty inwestycją.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium „Cena” – C – waga kryterium 80 punktów.

2) Kryterium „okres gwarancji” – G – waga kryterium 20 punktów
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa sumaryczną liczbę punktów wszystkich kryteriów:
Suma punktów = C + G
gdzie:
C - liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,
G – liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „okres gwarancji”.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy oceniony najwyżej Wykonawca na wezwanie wynikające z art. 274 ust. 1 Ustawy, nie przedłoży w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń lub oświadczenia te budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia treści oświadczeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży lub nie uzupełni oświadczeń o których mowa powyżej, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania lub odrzuci ofertę jako niespełniającą wymogów SWZ.
9. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona podlegać będzie odrzuceniu w oparciu o ust. 7, Zamawiający z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na tym etapie postępowania, dokona ponownej oceny ofert w oparciu o kryteria przewidziane w niniejszym rozdziale chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia całego postępowania wskazane w art. 255 Ustawy.
10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 Ustawy.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2) zdolności technicznej lub zawodowej

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej dwóch zamówień (kontraktów/umów) polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie rozbudowy i/lub przebudowy i/lub budowy, których wartość wynosiła co najmniej 90 000,00 zł/brutto każda.

Ww. roboty swoim zakresem obejmować powinny co najmniej prace polegające na: rozbiórce, robotach konstrukcyjno – budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych w zakresie branż sanitarnych i elektrycznych, robotach murarskich, tynkarskich, posadzkarskich wykończeniowych (płytki, panele).

W przypadku składania oferty wspólnej spełnienie ww. warunku wykazuje co najmniej jeden Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia doświadczenia w celu spełnienia ww. warunku (np. z kilku zamówień (umów/kontraktu), tak aby osiągnąć wartość 90 000,00 zł/brutto).

b) Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się, doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca wskaże::

1) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:
• posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• posiadającego co najmniej 2 letnią praktykę zawodową po nabyciu uprawnień.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej muszą zostać spełnione co najmniej przez jednego Wykonawcę lub Wykonawcy mogą spełnić je łącznie (to znaczy przynajmniej jeden Wykonawca spełnia warunek określony w ust. 2 pkt 2 lit. a, i przynajmniej jeden Wykonawca spełnia warunek określony w ust. 2 pkt 2 lit. b.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej bez prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, przed wyborem oferty najkorzystniejszej w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej bez prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, przed wyborem oferty najkorzystniejszej w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 7 do SWZ).
c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
1) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz złożenia wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych z podziałem na wyroby/materiały wymagane i wyroby materiały/oferowane oraz kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

2) oświadczenie na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy, (zgodnie z Załącznikiem nr 6a do SWZ), traktujące o:

a) nie podleganiu wykluczeniu, zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.

b) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ

c) poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców.

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, stanowiące Załącznik nr 6b do SWZ.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.

Ww. oświadczenie lub inny podmiotowy środek dowodowy należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy, stanowiące Załącznik nr 6c do SWZ.

Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inne formy prawne.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy w oryginale dołączyć do oferty.
4. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienia, a każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) mogą złożyć elektroniczną kopię umowy aktualnej spółki cywilnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jej odpis notarialny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza – jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik.
6. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
7. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wykazać łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
10. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, wraz z ofertą:
1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy, (zgodnie z Załącznikiem nr 6a do SWZ), oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy, stanowiące Załącznik nr 6c do SWZ.
11. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w terminie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 SWZ, wezwie do złożenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 pkt 2 lit. a), – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
12. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału lub podstawy do wykluczenia z postępowania skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy zostały wprowadzone do treści Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy oraz w treści Umowy.
6. Opisane w treści Umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią katalog zmian, na które Strony Umowy mogą wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) Kryterium „Cena” – C – waga kryterium 80 punktów.


2) Kryterium „okres gwarancji” – G – waga kryterium 20 punktów

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.