eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego neurochirurgicznego dla SPSZOZ "Zdroje" w pakietachOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego neurochirurgicznego dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MĄCZNA 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-780

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: org@zoz-zdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zdroje.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego neurochirurgicznego dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4d171d6-37fa-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353526

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089059/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego neurochirurgicznego dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu złożenia oferty przedstawiciel wykonawcy zobowiązany jest założyć w systemie profil użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu wykonawcy. Rejestracja w systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w systemie w zakładce E-learning. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Portalu PZP, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Portalu PZP jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e- Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje/elearning . Na tej stronie znajduje się również treść Regulaminu Portalu Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 31/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 Zastawki przepływowe, zestawy lędźwiowo-otrzewnowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 Substytut kostny z tkanki kostnej koni, stenty do korekcji stopy płasko-koślawej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 Uchwyty na lampy Polaris 600, posiadanej przez Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Dreny do endoskopu neurochirurgicznego firmy Storz, posiadanego przez Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 Śruby kompresyjne i klamry do korekcji wad przodostopia

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp - zgodnie z zapisami rozdziału VI działu II SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.:
1) potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdziale VI, w dziale I, w pkt 1-2 i w celu wykazania tego obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia na załączniku nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanych przez zamawiającego podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, aktualny na dzień jego złożenia. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale (w postaci dokumentu elektronicznego).
b) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) nie niższą niż określoną w rozdziale VI dziale II pkt 1 ppkt 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum dwie dostawy w zakresie dostaw różnego sprzętu komputerowego lub sprzętu medycznego lub wyrobów medycznych, z których co najmniej jedna - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu – będzie o wartości
nie mniejszej niż określona w rozdziale VI dziale II pkt 1 ppkt 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek w ramach pakietu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca w całości. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia złożonego przez wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania - zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) katalog (folder, ulotka informacyjna) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwę producenta, szczegółową charakterystykę (opis). Katalog (folder) powinien uwzględniać parametry techniczne, czyli tzw. technical data zaoferowanego produktu zamawiający informuje, iż katalog nie musi zawierać wszystkich szczegółowych opisów lub danych produktu, jeżeli zostały one podane przez wykonawcę m.in. w zestawieniu parametrów technicznych danego produktu, odpowiednio w załącznikach nr 1.1 – „Szczegółowa oferta cenowa”, dotyczących pakietów nr 1-5. W przypadku, gdy przedłożony katalog byłby w innym języku niż język polski należy dołączyć tłumaczenia folderu oferowanego produktu na język polski. W przypadku, gdyby występowały rozbieżności i dotyczyły one elementów np. konstrukcji przedmiotu Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o możliwości wykonania przedmiotu w sposób zgodny z SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

katalog (folder, ulotka informacyjna) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwę producenta, szczegółową charakterystykę (opis). Katalog (folder) powinien uwzględniać parametry techniczne, czyli tzw. technical data zaoferowanego produktu zamawiający informuje, iż katalog nie musi zawierać wszystkich szczegółowych opisów lub danych produktu, jeżeli zostały one podane przez wykonawcę m.in. w zestawieniu parametrów technicznych danego produktu, odpowiednio w załącznikach nr 1.1 – „Szczegółowa oferta cenowa”, dotyczących pakietów nr 1-5.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
2. Załącznik nr 1.1 do SWZ - Szczegółowa oferta cenowa – w odniesieniu do odpowiedniego pakietu. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
3. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie wykonawcy, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 pkt 10 do SWZ (Formularz ofertowy).
8. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 pkt 15 do SWZ (Formularz ofertowy) dostęp do tych dokumentów.
9. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8.
10. Informacje od wykonawcy wskazującej części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców o ile są znane – oświadczenie na załączniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) w pkt 8.
11. Informacje dotyczące art. 13 lub art. 14 RODO - oświadczenie na załączniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) w pkt 16.
12. Pozacenowe kryteria oceny ofert na załączniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, ewentualnie przedstawiają umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
2. Pełnomocnikiem konsorcjum jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 powinno być w formie elektronicznej, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej wykonawców.
4. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 1 pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
8. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 8.
10. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa rozdział
I, II, III i VI SWZ.
11. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek
przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 11:35

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 11:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni - zgodnie z rozdziałem IV SWZ.
Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby / podwykonawcy - zgodnie z rozdziałem III SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.