eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Przebudowa Sali Wykładowej na dwie sale komputerowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zintegrowany System Informatyczny"Ogłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Sali Wykładowej na dwie sale komputerowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowany System Informatyczny"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492722404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kokoszków 71

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ppuz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ppwsz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Sali Wykładowej na dwie sale komputerowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowany System Informatyczny"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-138cc72d-3606-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119978/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa Sali Wykładowej na dwie sale komputerowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Informatyczny"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ppwsz,a,2163563,ponowne-postepowanie-w-trybie-podstawowym-art-275-ust-1-pzp-pn-przebudowa-sali-wykladowej-na-dwie-sa.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
3.1. miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,
3.2. ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3.3. poczty elektronicznej: zampub@ppuz.edu.pl,
https://bip.malopolska.pl/ppwsz,a,2163563,ponowne-postepowanie-w-trybie-podstawowym-art-275-ust-1-pzp-pn-przebudowa-sali-wykladowej-na-dwie-sa.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
7) Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5.
Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul.
Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, zwana dalej PPUZ
w Nowym Targu.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres podany powyżej lub na adres e-mail: iod@ppuz.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Przebudowa Sali Wykładowej na dwie sale komputerowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowany System
Informatyczny”, prowadzonym w trybie podstawowym, a w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy również w celu związanym
z realizacją i rozliczeniem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe i podmioty publiczne
w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wynikający z przepisów
prawa oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
i nie będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP.382.08.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 493454,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sali wykładowej na dwie niezależne sale komputerowe w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oprogramowania stanowiącego Zintegrowany System Informatyczny Uczelni, jego
instalacja i wdrożenie”. Inwestycja polega w głównej mierze na wykonaniu ściany działowej w systemie suchej zabudowy
gipsowo – kartonowej dzielącej salę wykładową na dwie niezależne sale komputerowe oraz roboty instalacyjne i
towarzyszące. Inwestycja obejmie roboty przygotowawcze, demontażowe, instalacyjne i wykończeniowe.
2. W ramach inwestycji przewiduje się częściową przebudowę instalacji elektrycznych
i niskoprądowych, prace wykończeniowe polegające na częściowej wymianie posadzki oraz wykonaniu nowych powłok
malarskich, gipsowych dla ścian i sufitów.
3. Powyższe roboty budowlane mają na celu dostosowanie instalacji do potrzeb sal komputerowych.
4. W ramach robót demontażowych przewiduje się zerwanie istniejącej wykładziny PCV w sali komputerowej nr 1 i
wykonanie w jej miejscu nowej. Inwestycja obejmuje wykonanie ściany gipsowo – kartonowej w systemie suchej zabudowy,
która dzieli jedną salę wykładową
na dwie sale komputerowe ze stanowiskami dla 51 osób - studentów oraz dwa stanowiska dla nauczycieli akademickich
(sala nr 1 posiadać będzie 28 stanowiska komp. studenckie + 1 stanowisko nauczyciela akademickiego, sala nr 2 posiadać
będzie 23 stanowiska komp. studenckie + 1 stanowisko nauczyciela akademickiego). Łącznie przewiduje się 53 stanowiska
komputerowe. W miejscu projektowanej ściany G-K należy przebudować istniejący sufit modułowy kasetonowy z
dostosowaniem go do rozwiązań projektowych.
5. W ramach robót instalacyjnych przewiduje się montaż urządzeń klimatyzujących w obydwu salach oraz przeniesienie
grzejnika centralnego ogrzewania z korytarza do sali komputerowej nr 1.
6. W ramach inwestycji przewiduje się roboty instalacyjne w zakresie instalacji niskoprądowych oraz elektroenergetycznych
obejmujących między innymi:
A) Instalację elektryczną oraz okablowanie strukturalne;
B) Instalację sygnalizacji pożaru (SSP);
C) Instalację monitoringu wizyjnego (VSS);
D) Instalację Audio–Video i Nagłośnienia (AV).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

44220000-8 - Stolarka budowlana

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

32323300-6 - Urządzenia wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, w zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia – przy czym suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 100 000,00 złotych (sto
tysięcy złotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia, przez cały okres trwania umowy.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże wykonanie (roboty budowlane zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w ilości, co najmniej:
- 1 robotę budowlaną polegającej na wykonaniu przebudowy/remontu budynku/budynków,
o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 o wartości min. 200 000,00 zł w ramach jednego zadania.
Nie jest dopuszczalne sumowanie zadań/umów/zleceń o wartości lub kubaturze mniejszej, w celu wykazania warunków
stawianych przez Zamawiającego.
2) Wykonawca będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i która będzie
odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi oraz będzie posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i
wykształcenie, tj. posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do
kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.
Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia na własny koszt kierownika budowy.
W przypadku posługiwania się przez Wykonawców cudzym potencjałem Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te jako generalny wykonawca wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności
są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda załączania do oferty podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(zał. nr 5 do SWZ) oraz niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 6 do SWZ) z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ.
1.3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.4. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
1.5. Oświadczenie składają odrębnie:
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
2022-08-11 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneOgłoszenie nr 2022/BZP 00303130 z dnia 2022-08-11
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.
1.6. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy p.z.p., wykonawca nie podlega
wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania
lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
zreorganizował personel,
wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedkładania przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia – przy czym suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 100 000,00 złotych (sto
tysięcy złotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia, przez cały okres trwania umowy (której posiadanie Wykonawca potwierdzi przed datą zawarcia
umowy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
SANTANDER BANK POLSKA S.A NOWY TARG 23 1500 1487 1214 8003 9899 0000 z
dopiskiem „Wadium w przetargu – KZP.382.06.2022”.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym
zamawiającego.
5. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składają odrębnie:
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w Rozdziale XXXVI.
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO UMOWY ust. 2 – 9 pkt. "Zmiany umowy". Zmiana winna być odpowiednio umotywowana i uzyskać
zgodę Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem systemu miniPortal dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.