eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa mebli biurowych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (meble 1)Ogłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli biurowych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (meble 1)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81448-52-73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: regina.wolinska@umlub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.umlub.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli biurowych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (meble 1)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-309d1472-e0ac-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089290/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 dostawa mebli biurowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187418/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UM-ZP-262-23/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 438211,38 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 438211,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla jednostek UM w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym/ Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach
i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ.
Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się wnieść do wskazanego pomieszczenia przedmiot zamówienia, rozpakować, zamontować, ustawić, wypoziomować elementy umeblowania i przekazać do użytku odbiorcy końcowego.Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIX SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia muszą być nie gorsze niż gwarancja producenta.
Opisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1a do SWZ, przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.
Zamawiający wymaga, aby kolorystyka i konstrukcja mebli była dostosowana do wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego.
Meble wykonywane pod zamówienie typu szafy, szafki, biurka, zabudowy socjalne, itp. wymagają obmiaru z natury. Meble produkowane seryjnie, do których Zamawiający wskazał w niektórych pozycjach przykładowe nazwy produktów oraz ich producenta (jak biurka, kontenery, szafki, fotele, krzesła, itp.), mają na celu przybliżyć wymagania Zamawiającego, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Ponadto meble te, jako doposażenie wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego powinny stanowić estetyczną całość.
Zamawiający wymaga, aby meble były możliwe do wykonania:
- w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej,
- w minimum 5 wzorach dla uchwytów meblowych,
- w minimum 8-12 kolorach tapicerki dla foteli i krzeseł,
Zamawiający dokona wyboru kolorystyki po podpisaniu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39516100-3 - Meble tapicerowane

39112000-0 - Krzesła

39131000-9 - Regały biurowe

39141300-5 - Szafy

4.5.5.) Wartość części: 65569,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla jednostek UM w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym/ Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach
i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ.
Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się wnieść do wskazanego pomieszczenia przedmiot zamówienia, rozpakować, zamontować, ustawić, wypoziomować elementy umeblowania i przekazać do użytku odbiorcy końcowego. Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIX SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia muszą być nie gorsze niż gwarancja producenta.
Opisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1a do SWZ, przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.
Zamawiający wymaga, aby kolorystyka i konstrukcja mebli była dostosowana do wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego.
Meble wykonywane pod zamówienie typu szafy, szafki, biurka, zabudowy socjalne, itp. wymagają obmiaru z natury. Meble produkowane seryjnie, do których Zamawiający wskazał w niektórych pozycjach przykładowe nazwy produktów oraz ich producenta (jak biurka, kontenery, szafki, fotele, krzesła, itp.), mają na celu przybliżyć wymagania Zamawiającego, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Ponadto meble te, jako doposażenie wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego powinny stanowić estetyczną całość.
Zamawiający wymaga, aby meble były możliwe do wykonania:
- w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej,
- w minimum 5 wzorach dla uchwytów meblowych,
Zamawiający dokona wyboru kolorystyki po podpisaniu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39516100-3 - Meble tapicerowane

39112000-0 - Krzesła

39131000-9 - Regały biurowe

39141300-5 - Szafy

4.5.5.) Wartość części: 74390,24 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł laboratoryjnych i foteli.
. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym/ Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach
i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ.
Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się wnieść do wskazanego pomieszczenia przedmiot zamówienia, rozpakować, zamontować, ustawić, wypoziomować elementy umeblowania i przekazać do użytku odbiorcy końcowego. Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIX SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia muszą być nie gorsze niż gwarancja producenta.
Opisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1a do SWZ, przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.
Zamawiający wymaga, aby kolorystyka i konstrukcja mebli była dostosowana do wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego.
Meble wykonywane pod zamówienie typu szafy, szafki, biurka, zabudowy socjalne, itp. wymagają obmiaru z natury. Meble produkowane seryjnie, do których Zamawiający wskazał w niektórych pozycjach przykładowe nazwy produktów oraz ich producenta (jak biurka, kontenery, szafki, fotele, krzesła, itp.), mają na celu przybliżyć wymagania Zamawiającego, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Ponadto meble te, jako doposażenie wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego powinny stanowić estetyczną całość.
Zamawiający wymaga, aby meble były możliwe do wykonania:
- w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej,
- w minimum 5 wzorach dla uchwytów meblowych,
- w minimum 8-12 kolorach tapicerki dla foteli i krzeseł,
Zamawiający dokona wyboru kolorystyki po podpisaniu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39516100-3 - Meble tapicerowane

39112000-0 - Krzesła

39131000-9 - Regały biurowe

39141300-5 - Szafy

4.5.5.) Wartość części: 26707,32 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych metalowych.
. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym/ Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach
i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ.
Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się wnieść do wskazanego pomieszczenia przedmiot zamówienia, rozpakować, zamontować, ustawić, wypoziomować elementy umeblowania i przekazać do użytku odbiorcy końcowego. Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIX SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia muszą być nie gorsze niż gwarancja producenta.
Opisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1a do SWZ, przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.
Zamawiający wymaga, aby kolorystyka i konstrukcja mebli była dostosowana do wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego.
Meble wykonywane pod zamówienie typu szafy, szafki, biurka, zabudowy socjalne, itp. wymagają obmiaru z natury. Meble produkowane seryjnie, do których Zamawiający wskazał w niektórych pozycjach przykładowe nazwy produktów oraz ich producenta (jak biurka, kontenery, szafki, fotele, krzesła, itp.), mają na celu przybliżyć wymagania Zamawiającego, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Ponadto meble te, jako doposażenie wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego powinny stanowić estetyczną całość.
Zamawiający wymaga, aby meble były możliwe do wykonania:
- w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej,
- w minimum 5 wzorach dla uchwytów meblowych,
- w minimum 8-12 kolorach tapicerki dla foteli i krzeseł,
Zamawiający dokona wyboru kolorystyki po podpisaniu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39516100-3 - Meble tapicerowane

39112000-0 - Krzesła

39131000-9 - Regały biurowe

39141300-5 - Szafy

4.5.5.) Wartość części: 68292,68 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych.
. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym/ Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach
i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku 1a do SWZ.
Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się wnieść do wskazanego pomieszczenia przedmiot zamówienia, rozpakować, zamontować, ustawić, wypoziomować elementy umeblowania i przekazać do użytku odbiorcy końcowego. Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 36 miesiący, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIX SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia muszą być nie gorsze niż gwarancja producenta.
Opisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1a do SWZ, przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.
Zamawiający wymaga, aby kolorystyka i konstrukcja mebli była dostosowana do wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego.
Meble wykonywane pod zamówienie typu szafy, szafki, biurka, zabudowy socjalne, itp. wymagają obmiaru z natury. Meble produkowane seryjnie, do których Zamawiający wskazał w niektórych pozycjach przykładowe nazwy produktów oraz ich producenta (jak biurka, kontenery, szafki, fotele, krzesła, itp.), mają na celu przybliżyć wymagania Zamawiającego, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Ponadto meble te, jako doposażenie wyposażenia będącego w użytkowaniu Zamawiającego powinny stanowić estetyczną całość.
Zamawiający wymaga, aby meble były możliwe do wykonania:
- w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej,
- w minimum 5 wzorach dla uchwytów meblowych,
- w minimum 8-12 kolorach tapicerki dla foteli i krzeseł,
Zamawiający dokona wyboru kolorystyki po podpisaniu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39516100-3 - Meble tapicerowane

39112000-0 - Krzesła

39131000-9 - Regały biurowe

39141300-5 - Szafy

4.5.5.) Wartość części: 203252,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78713,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85977,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78713,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMI STYL Maciej Banaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9461425015

7.3.4) Miejscowość: Minkowice 206

7.3.5) Kod pocztowy: 21-007

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78713,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84906,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88965,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84906,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LOBBY MEBLE S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9452189785

7.3.3) Ulica: Pachońskiego 7A/86

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-223

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84906,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22305,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23331,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22305,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMI STYL Maciej Banaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9461425015

7.3.4) Miejscowość: Minkowice 206

7.3.5) Kod pocztowy: 21-007

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22305,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61540,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61540,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61540,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EMI PLUS SPOŁKA JAWNA MACIEJ DOBROWOLSKI I MIROSŁAW TOPOLSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 712 300 58 08

7.3.3) Ulica: Mariana Smoluchowskiego 2

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-474

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61540,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228055,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 228055,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228055,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 716 001 51 78

7.3.3) Ulica: Skowieszyńska 24

7.3.4) Miejscowość: Puławy

7.3.5) Kod pocztowy: 24-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228055,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.