eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łopuszno › "Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁOPUSZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konecka 12

1.5.2.) Miejscowość: Łopuszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-070

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413914001

1.5.8.) Numer faksu: 413914010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lopuszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lopuszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca6c23a6-359f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034049/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca6c23a6-359f-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno.
 Inspektorem danych osobowych w Gminie Łopuszno kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, telefon: 553 434 200.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IB.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w sezonie grzewczym 2022/2023”;
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Całodobowe wytwarzanie i dostarczanie ciepła do niżej wymienionych budynków które odbywać się będzie poprzez eksploatację pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami, stanowiącymi własność Szkoły Podstawowej w Łopusznie.
- Kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie wyposażona jest w 2 kotły FAKO typ KMR 350N, P=0.25MPa o mocy 350 kW każdy. Kubatura budynków wynosi: szkoła 17566 m3, OSP 2144,8 m3, dom nauczyciela 1156m3.
- Kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Grabownicy wyposażona jest w kocioł stalowy OPTIMA o mocy 75 kW. Kubatura budynku wynosi 2578 m3.

UWAGA! Stosowanym rodzajem paliwa do Szkoły Podstawowej w Łopusznie jest ekogroszek o kaloryczności min. 27000 kJ/kg, max 4% popiołu i max 0,4% siarki oraz do Szkoły Podstawowej w Grabownicy jest węgiel orzech gat. I, o kaloryczności min. 28000 kJ/kg, max 5% popiołu i max 6% siarki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości opału o odpowiedniej jakości we własnym zakresie i na własny koszt w ilości zabezpieczającej ciągłą dostawę energii cieplnej oraz transportu przywiezionego opału do kotłowni lub miejsca składowania opału:
3. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób posiadającą wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, zajmującą się eksploatacją, obsługą, konserwacją i remontami urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczej mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi z wymaganymi uprawnieniem.
4. Wykonawca zapewni obecność osoby posiadającej uprawnienia eksploatacyjne „E” przez minimum 4 godziny w ciągu doby.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżącą oraz okresową konserwację pieców, pomp, instalacji c.o. znajdujących się w pomieszczeniach kotłowni oraz pomieszczeń kotłowni.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji kotłowni c.o. oraz instalacji grzewczych, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, w tym przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy osób pracujących przy obsłudze kotłowni.
7. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego uprzątania żużlu na własny koszt i we własnym zakresie.
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni zapewniające ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację a w przypadku awarii spowodowanej z winy Wykonawcy usunięcie awarii na własny koszt
9. W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania dojść do kotłowni oraz otoczenia kotłowni i drogi dojazdowej dla pojazdów dowożących opał.
10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Łopusznie, OSP w Łopusznie, Domu Nauczyciela w Łopusznie oraz Szkoły Podstawowej w Grabownicy temperaturę nie mniejszą niż 20 st. C.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób eksploatacji, obsługę kotłowni i urządzeń c.o. przed jednostkami kontrolującymi. Wszelkie zalecenia pokontrolne wynikające z bieżącej pracy kotłowni wykonuje Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków.
12. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi, i pomieszczenia kotłowni.
13. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i zabezpieczenia urządzeń grzewczych po sezonie grzewczym.
14. Do obowiązków Wykonawcy nie należy wykonywanie remontów instalacji c.o. w budynkach Szkoły Podstawowej w Łopusznie.
15. Po zakończeniu sezonu grzewczego Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu istniejącej sieci c.o. w kotłowni.
16. Wykonawca ponosi koszty opłaty środowiskowej.
17. Koszty za awarie i naprawy Wykonawca ponosi do wartości netto 1000,00zł.
18. Wykonawca zobowiązany jest do raportowania rozliczonej energii cieplnej w GJ. Raport należy sporządzić raz w miesiącu w oparciu o wskazania licznikowe.
19. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia przewodów kominowych od kotłów c.o. minimum 2 razy w trakcie trwania umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obecność w ciągu doby osoby posiadającej uprawnienia eksploatacyjne „E” w zakresie obsługi kotłowni na paliwa stałe do 100 stopni C

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w sezonie grzewczym 2022/2023”;
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej (centralne ogrzewanie i ciepła woda) do wszystkich pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach (pomieszczenia szkolne i dwa lokale mieszkalne).
2. Całodobowe wytwarzanie i dostarczanie ciepła do w/w budynku odbywać się będzie poprzez eksploatację pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami, które stanowią własność Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. W kotłowni budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach zabudowane są dwa kotły stalowe wodne typu KW-GR (jeden o mocy 190 kW, a drugi 150 kW). Kubatura budynku wynosi ok. 17 772 m3.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości opału o odpowiedniej jakości we własnym zakresie i na własny koszt w ilości zabezpieczającej ciągłą dostawę energii cieplnej oraz transport przywiezionego opału do kotłowni lub miejsca składowania opału.
UWAGA! Stosowanym rodzajem paliwa jest ekomiał węglowy o kaloryczności minimum 25000 kJ/kg.
4. Wykonawca będzie eksploatował piece zgodnie z ich instrukcją obsługi.
5. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób posiadającą wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, zajmującą się eksploatacją, obsługą, konserwacją i remontami urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczej mocy kW zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z urządzeniami pomocniczymi.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżącą oraz okresową konserwację pieców, pomp, instalacji c.o. znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeń kotłowni.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji kotłowni c.o. oraz instalacji grzewczych, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, w tym przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy osób pracujących przy obsłudze kotłowni.
8. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego uprzątania żużlu na własny koszt i we własnym zakresie.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni zapewniające ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, a w przypadku awarii spowodowanej z winy Wykonawcy usunięcie awarii na własny koszt.
10. W okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych (chodników, jezdni, parkingów) i posypywanie piaskiem terenu wokół budynków i dróg dojazdowych dla pojazdów dowożących opał.
11. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w pomieszczeniach temperatury nie mniejszej niż 20 st. C.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób eksploatacji, obsługę kotłowni i urządzeń c.o. przed jednostkami kontrolującymi. Wszelkie zalecenia pokontrolne wynikające z bieżącej pracy kotłowni wykonuje Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków.
13. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości zewnętrznych powierzchni kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i pomieszczenia kotłowni.
14. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i zabezpieczenia urządzeń grzewczych po sezonie grzewczym.
15. Po zakończeniu sezonu grzewczego Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu istniejącej sieci c.o. w kotłowni oraz malowanie pomieszczeń kotłowni.
16. Wykonawca ponosi koszty opłaty środowiskowej oraz koszty za awarie i naprawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obecność w ciągu doby osoby posiadającej uprawnienia eksploatacyjne „E” w zakresie obsługi kotłowni na paliwa stałe do 100 stopni C

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w sezonie grzewczym 2022/2023”
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe:
a) Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do wszystkich pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, Dobrzeszów 70.
b) Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do wszystkich pomieszczeń w budynku Filii w Sarbicach Drugich, Sarbice Drugie 1.
2. Całodobowe wytwarzanie i dostarczanie ciepła do w/w budynków odbywać się będzie poprzez eksploatację pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami, które stanowią własność Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie.
a) W kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie zabudowany jest kocioł stalowy wodny typu UKS o mocy 60 kW. Kubatura budynku wynosi ok. 3370 m3.
b) W kotłowni budynku Filii w Sarbicach Drugich zabudowany jest kocioł stalowy wodny typu UKS o mocy 32 kW. Kubatura budynku wynosi ok. 1772 m3.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości opału o odpowiedniej jakości we własnym zakresie i na własny koszt w ilości zabezpieczającej ciągłą dostawę energii cieplnej oraz transportu przywiezionego opału do kotłowni lub miejsca składowania opału.
UWAGA! Stosowanym rodzajem paliwa jest węgiel orzech gat. I o kaloryczności minimum 28.000 kJ/kg;
4. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób posiadającą wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, zajmującą się eksploatacją, obsługą, konserwacją i remontami urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczej mocy kW zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z urządzeniami pomocniczymi z wymaganymi uprawnieniami;
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżącą oraz okresową konserwację pieców, pomp, instalacji c.o. znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeń kotłowni.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji kotłowni c.o. oraz instalacji grzewczych, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, w tym przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy osób pracujących przy obsłudze kotłowni.
7. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego uprzątania żużlu na własny koszt i we własnym zakresie.
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni zapewniające ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację a w przypadku awarii spowodowanej z winy Wykonawcy usunięcie awarii na własny koszt.
9. W okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych (chodników, jezdni, parkingów) i posypywanie piaskiem terenu wokół budynków i dróg dojazdowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w pomieszczeniach temperaturę nie mniejszą niż 20 st. C przez cały czas trwania okresu grzewczego.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób eksploatacji, obsługę kotłowni i urządzeń c.o. przed jednostkami kontrolującymi. Wszelkie zalecenia pokontrolne wynikające z bieżącej pracy kotłowni wykonuje Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków.
12. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i pomieszczenia kotłowni.
13. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i zabezpieczenia urządzeń grzewczych po sezonie grzewczym.
14. Po zakończeniu sezonu grzewczego Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu istniejącej sieci c.o. w kotłowni oraz malowanie pomieszczeń kotłowni.
15. Wykonawca ponosi koszty opłaty środowiskowej, opłaty za wodę i energię oraz koszty za awarie i naprawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obecność w ciągu doby osoby posiadającej uprawnienia eksploatacyjne „E” w zakresie obsługi kotłowni na paliwa stałe do 100 stopni C

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia
a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) niepodleganiu wykluczenia

2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz
z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych usług.
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedną dostawę ciepła połączoną z eksploatacją źródła ciepła na paliwo stałe o wielkości nie mniejszej niż 50 kW przez minimum 6 miesięcy w roku; wartość zrealizowanej usługi min. 70 000,00 zł.

UWAGA!
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

6. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale V SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.
2. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.