eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Remont i konserwacja istniejących płotów szczelnych drewnianych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku NarodowegoOgłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i konserwacja istniejących płotów szczelnych drewnianych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Pałacowy 11

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpn@bpn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpn.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i konserwacja istniejących płotów szczelnych drewnianych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5a7fce8-1942-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073669/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont płotów szczelnych w Ośrodku Hodowli ubrów BPN

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303929/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp.26.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont płotów polega na wymianie przęseł ogrodzeniowych deskowych szczelnych o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej, całkowita wys. ok. 2,05 m) i obejmuje:
-roboty demontażowe (zdemontowanie istniejących tablic i oznakowania – do ponownego montażu, zdemontowanie istniejącego wypełnienia przęseł ogrodzenia (deski i rygle drewniane), słupów przeznaczonych do wymiany (sztuk 2) oraz słupów przeznaczonych do ponownego osadzenia (sztuk 5)
- prostowanie 15 istniejących słupów
- ponowne zabetonowanie 5 słupów (osadzenie słupów w nowym fundamencie)
-2 słupy do wymiany – dostarczenie nowych słupów + wykonanie fundamentu; do wbetonowania słupków użyć betonu klasy C16/20, fundament o wym. 40x25cm posadowić na głębokości min. 1,0m, zbrojenie główne 4x pręty stalowe Ø 12, strzemiona Ø 6 co 15 cm
-oczyszczenie i odmalowanie wszystkich słupów ogrodzeniowych min. 2-krotnie farbą chlorokauczukową w kolorze czarnym
-montaż elementów drewnianych poszczególnych przęseł; materiał na przęsła: deski- tarcica iglasta (sosna lub świerk) - wym. 38mm; rygle (kantówki) sosnowe - wym. 120/100mm; listwa dystansowa (sosna lub świerk) - wym. 5/20mm; słupki pod daszek ogrodzenia (sosna) - wym. 100/100mm; deski iglaste na daszek (sosna lub świerk) - wym. 25/180mm
-tarcica impregnowana środkiem grzybobójczym, owadobójczym i trwale zabezpieczającym drewno przed czynnikami atmosferycznymi – malowana dwukrotnie lub nasączana ciśnieniowo; środek impregnujący i grzybobójczy oleisty, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, koloryzujący – kolor do ustalenia z Zamawiającym
-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań
-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;
UWAGA: PRZEDMIOTOWY ODCINEK PŁOTU ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE TRUDNO DOSTĘPNYM.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262300-4 - Betonowanie

4.5.5.) Wartość części: 715435,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja płotów obejmuje odpowiednio 340 m płotu szczelnego o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej), całkowita wys. ok. 2,05 m. Zadanie obejmuje:
- odkrzaczenie i obkaszanie chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie płotu – ok. 30 % długości płotu
-zdemontowanie elementów (tablic, oznaczeń, itp.) zamontowanych do płotu – do ponownego montażu
-oczyszczenie wszystkich elementów drewnianych przęseł (desek, rygli i daszku)
-drobne naprawy polegające na wymianie zniszczonych/brakujących elementów (np. desek opierzenia, okapów, itp.) – ok. 5%.
Materiał na wymieniane elementy: tarcica iglasta (sosna lub świerk), wymiary w nawiązaniu do elementów istniejących wymienianych.
-dwukrotna konserwacja środkiem impregnującym, owadobójczym i grzybobójczym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, wykonana metodą min. 2-krotnego malowania bądź metodą oprysku ciśnieniowego; preparat koloryzujący – kolor w nawiązaniu do koloru płotu istniejącego (do ustalenia z Zamawiającym),
-oczyszczenie elementów metalowych
-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań;
-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;
2) Przy realizacji zamówienia nie jest możliwe wykonywanie części 1 i 2 jednocześnie ze względu na konieczność przemieszczania żubrów między zagrodami. Kolejność wykonywania zamówienia zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.5.5.) Wartość części: 142988,74 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja płotów obejmuje odpowiednio 300 m płotu szczelnego o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej), całkowita wys. ok. 2,05 m. Zadanie obejmuje:
- odkrzaczenie i obkaszanie chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie płotu – ok. 30 % długości płotu
-zdemontowanie elementów (tablic, oznaczeń, itp.) zamontowanych do płotu – do ponownego montażu
-oczyszczenie wszystkich elementów drewnianych przęseł (desek, rygli i daszku)
-drobne naprawy polegające na wymianie zniszczonych/brakujących elementów (np. desek opierzenia, okapów, itp.) – ok. 5%.
Materiał na wymieniane elementy: tarcica iglasta (sosna lub świerk), wymiary w nawiązaniu do elementów istniejących wymienianych.
-dwukrotna konserwacja środkiem impregnującym, owadobójczym i grzybobójczym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, wykonana metodą min. 2-krotnego malowania bądź metodą oprysku ciśnieniowego; preparat koloryzujący – kolor w nawiązaniu do koloru płotu istniejącego (do ustalenia z Zamawiającym),
-oczyszczenie elementów metalowych
-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań;
-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;
2) Przy realizacji zamówienia nie jest możliwe wykonywanie części 1 i 2 jednocześnie ze względu na konieczność przemieszczania żubrów między zagrodami. Kolejność wykonywania zamówienia zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 126395,11 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 592130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 745490,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 592130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tartak BRONEK Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4960253966

7.3.4) Miejscowość: Platerów

7.3.5) Kod pocztowy: 08-210

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 592130,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 122049,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 122049,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Stolarskie Andrzej Dziedzik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431323609

7.3.4) Miejscowość: Teremiski 22 Białowieża

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 122049,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 107916,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 132000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 107916,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Stolarskie Andrzej Dziedzik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431323609

7.3.4) Miejscowość: Teremiski 22 Białowieża

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 107916,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.