eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Remont i konserwacja istniejących płotów szczelnych drewnianych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku NarodowegoOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i konserwacja istniejących płotów szczelnych drewnianych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Pałacowy 11

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpn@bpn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpn.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i konserwacja istniejących płotów szczelnych drewnianych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5a7fce8-1942-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073669/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont płotów szczelnych w Ośrodku Hodowli ubrów BPN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
7. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl:

• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w treści SWZ i załącznikach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp.26.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont płotów polega na wymianie przęseł ogrodzeniowych deskowych szczelnych o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej, całkowita wys. ok. 2,05 m) i obejmuje:
-roboty demontażowe (zdemontowanie istniejących tablic i oznakowania – do ponownego montażu, zdemontowanie istniejącego wypełnienia przęseł ogrodzenia (deski i rygle drewniane), słupów przeznaczonych do wymiany (sztuk 2) oraz słupów przeznaczonych do ponownego osadzenia (sztuk 5)
- prostowanie 15 istniejących słupów
- ponowne zabetonowanie 5 słupów (osadzenie słupów w nowym fundamencie)
-2 słupy do wymiany – dostarczenie nowych słupów + wykonanie fundamentu; do wbetonowania słupków użyć betonu klasy C16/20, fundament o wym. 40x25cm posadowić na głębokości min. 1,0m, zbrojenie główne 4x pręty stalowe Ø 12, strzemiona Ø 6 co 15 cm
-oczyszczenie i odmalowanie wszystkich słupów ogrodzeniowych min. 2-krotnie farbą chlorokauczukową w kolorze czarnym
-montaż elementów drewnianych poszczególnych przęseł; materiał na przęsła: deski- tarcica iglasta (sosna lub świerk) - wym. 38mm; rygle (kantówki) sosnowe - wym. 120/100mm; listwa dystansowa (sosna lub świerk) - wym. 5/20mm; słupki pod daszek ogrodzenia (sosna) - wym. 100/100mm; deski iglaste na daszek (sosna lub świerk) - wym. 25/180mm
-tarcica impregnowana środkiem grzybobójczym, owadobójczym i trwale zabezpieczającym drewno przed czynnikami atmosferycznymi – malowana dwukrotnie lub nasączana ciśnieniowo; środek impregnujący i grzybobójczy oleisty, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, koloryzujący – kolor do ustalenia z Zamawiającym
-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań
-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;
UWAGA: PRZEDMIOTOWY ODCINEK PŁOTU ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE TRUDNO DOSTĘPNYM.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262300-4 - Betonowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja płotów obejmuje odpowiednio 340 m płotu szczelnego o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej), całkowita wys. ok. 2,05 m. Zadanie obejmuje:
- odkrzaczenie i obkaszanie chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie płotu – ok. 30 % długości płotu
-zdemontowanie elementów (tablic, oznaczeń, itp.) zamontowanych do płotu – do ponownego montażu
-oczyszczenie wszystkich elementów drewnianych przęseł (desek, rygli i daszku)
-drobne naprawy polegające na wymianie zniszczonych/brakujących elementów (np. desek opierzenia, okapów, itp.) – ok. 5%.
Materiał na wymieniane elementy: tarcica iglasta (sosna lub świerk), wymiary w nawiązaniu do elementów istniejących wymienianych.
-dwukrotna konserwacja środkiem impregnującym, owadobójczym i grzybobójczym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, wykonana metodą min. 2-krotnego malowania bądź metodą oprysku ciśnieniowego; preparat koloryzujący – kolor w nawiązaniu do koloru płotu istniejącego (do ustalenia z Zamawiającym),
-oczyszczenie elementów metalowych
-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań;
-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;
2) Przy realizacji zamówienia nie jest możliwe wykonywanie części 1 i 2 jednocześnie ze względu na konieczność przemieszczania żubrów między zagrodami. Kolejność wykonywania zamówienia zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja płotów obejmuje odpowiednio 300 m płotu szczelnego o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej), całkowita wys. ok. 2,05 m. Zadanie obejmuje:
- odkrzaczenie i obkaszanie chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie płotu – ok. 30 % długości płotu
-zdemontowanie elementów (tablic, oznaczeń, itp.) zamontowanych do płotu – do ponownego montażu
-oczyszczenie wszystkich elementów drewnianych przęseł (desek, rygli i daszku)
-drobne naprawy polegające na wymianie zniszczonych/brakujących elementów (np. desek opierzenia, okapów, itp.) – ok. 5%.
Materiał na wymieniane elementy: tarcica iglasta (sosna lub świerk), wymiary w nawiązaniu do elementów istniejących wymienianych.
-dwukrotna konserwacja środkiem impregnującym, owadobójczym i grzybobójczym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, wykonana metodą min. 2-krotnego malowania bądź metodą oprysku ciśnieniowego; preparat koloryzujący – kolor w nawiązaniu do koloru płotu istniejącego (do ustalenia z Zamawiającym),
-oczyszczenie elementów metalowych
-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań;
-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;
2) Przy realizacji zamówienia nie jest możliwe wykonywanie części 1 i 2 jednocześnie ze względu na konieczność przemieszczania żubrów między zagrodami. Kolejność wykonywania zamówienia zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opisano w rozdziale X SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

opisano w §12 projektu umowy - załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.