eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

1.3.) Oddział zamawiającego: UMed w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473073308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-419

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 422725936

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: teresa.bartczak@umed.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umed.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b66ceba4-35a9-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00237640/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa materiałów stomatologicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy i formularzy znajdujących się na stronie danego postępowania. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.Ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. Wykonawca powinien postępować zgodnie z
instrukcją „Instrukcje dla Wykonawców” dostępną na Platformie:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 9.5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia PRM z dn30.12.20r. (Dz.U. z 2020poz 2452.) w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dalej, jako
„Rozporządzenie") określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:1)Stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel
IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje;3)Zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w
najnowszej dostępnej wersji.4)Włączona obsługa JavaScript;5)Zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;6)Platforma działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w
rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach
zostaną uznane za złożone nieskutecznie.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie
oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za
sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego jako złożona niezgodnie z Ustawą Pzp” i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Pozostałe informacje zawarte są w pkt 9 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/92/2022/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest:
Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Przedmiot zamówienia jako całość jest powtórzeniem unieważnionego Pakietu nr IV – jednej z części w postępowaniu ZP/92/2022, które było podzielone na VII Pakietów/części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33131600-3 - Przyrządy do wypełnień stomatologicznych

33141800-8 - Wyroby stomatologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans cen odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4) Opcjonalnie: pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Jeżeli pełnomocnictwo jest sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu,
należy dołączyć do oferty.
Jeżeli pełnomocnictwo jest sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Pełnomocnictwo w szczególności zawiera informacje dotyczące:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8.2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 8.1. SWZ
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, sposób zapłaty wynagrodzenia, termin i sposób realizacji gwarancji, przedmiot umowy, zasady wynagradzania, wysokość wynagrodzenia, zakres dostawy, sposób odbioru towaru.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, dopuszczalne są w szczególności w przypadku:
a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej (za siłę wyższą strony rozumieją również ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, okoliczności i skutki związane z wystąpieniem COVID-19), jednakże za siłę wyższą nie uznaje się m.in. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmian cen surowców i materiałów itp.;
b) gdy konieczność zmiany spowodowana jest zaistnieniem niezawinionych przez strony okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) rozdzielenia procesu dostawy i montażu;
d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
e) konieczności realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących;
f) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
g) w sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych niezależnych od stron, w tym w szczególności w sytuacji wycofania przez producenta danego modelu towaru, w jego miejsce Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dostarczy towar tożsamy, spełniający warunki określone w SIWZ, o parametrach nie gorszych niż model wskazany w ofercie, zgodny z wymiarami i kolorystyką zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Zachowana pozostaje w tym zakresie cena towaru określona w ofercie złożonej na pierwotny model. Powyższa kwestia uregulowana zostanie aneksem do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej przy zawieraniu aneksu dokumentów dla nowego modelu, tożsamych jak dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ i złożone dla zaoferowanego modelu na etapie składania ofert;
h) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia również w przypadku czasowego braku produktów na rynku (np. czasowe zaprzestanie produkcji, brak niezbędnych komponentów, surowców);
i) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian umowy ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.
5. Zamawiający zastrzega możliwości jednostronnej zmiany przez Zamawiającego terminu realizacji umowy, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc, w przypadku utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

12.1. Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i musi
zawierać następujące oświadczenia, dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty wg załącznika nr 1 do SWZ;
2) Wypełniony i podpisany Formularz Asortymentowo-Cenowy wg załącznika nr 2 do SWZ. 3) Oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 3 do SWZ;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.