eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Kosmos i Kinie BałtykOgłoszenie z dnia 2023-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Kosmos i Kinie Bałtyk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytucja Filmowa Silesia-Film

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276654897

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górnicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-008

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322068861

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@silesiafilm.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://silesiafilm.com/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://silesiafilm.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Kosmos i Kinie Bałtyk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-859a2471-0509-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00351471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016190/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Kosmos i Kinie Bałtyk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251393

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 235899,07 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 159603,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Kosmos
2. Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomości:
- Kino Kosmos, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 66,
3. Wszelkie prace będą prowadzone na czynnych obiektach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do SWZ, na który składają się:
1) Projekt techniczny – branża elektryczna
2) Specyfikacja Techniczna Wykonanie i Odbioru Robót
3) Przedmiar robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45212150-2 - Roboty budowlane w zakresie kin

4.5.5.) Wartość części: 159603,71 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Bałtyk.
2. Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomości:
- Kino Bałtyk, 47-400 Racibórz, ul. Londzina 13.
3. Wszelkie prace będą prowadzone na czynnych obiektach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do SWZ, na który składają się:
1) Projekt techniczny – branża elektryczna
2) Specyfikacja Techniczna Wykonanie i Odbioru Robót
3) Przedmiar robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

45212150-2 - Roboty budowlane w zakresie kin

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 76295,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214989,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214989,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OXYGEN AUTOMATYKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472226412

7.3.3) Ulica: Kazimierza Puaskiego 11/4

7.3.4) Miejscowość: Bielsko - Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214989,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116883,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTRO-MONTEX

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9492218613

7.3.3) Ulica: Sobieskiego 44a

7.3.4) Miejscowość: Kłomnice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-270

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.