eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwierzyniec › Przebudowa i remont dróg w obrębie Tereszpol Nadleśnictwa ZwierzyniecOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg w obrębie Tereszpol Nadleśnictwa Zwierzyniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Zwierzyniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950015115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Zamojska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zwierzyniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 687 20 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zwierzyniec/zamowienia-publiczne4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg w obrębie Tereszpol Nadleśnictwa Zwierzyniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2aa84e1-f772-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00171675/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa oraz remont drogi asfaltowej relacji Smolnik-Brodziaki, przebudowa drogi asfaltowej w l. Kukiełki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229435/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3675304,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi leśnej relacji Brodziaki – Tereszpol Kukiełki w km 1+045 do km 1+545 wraz z remontem drogi leśnej relacji Brodziaki – Tereszpol Kukiełki w km 1+545 do km 7+095
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi relacji Brodziaki – Tereszpol Kukiełki od km 1+045 do km 1+545 wraz z remontem drogi leśnej relacji Brodziaki – Tereszpol Kukiełki w km 1+545 do km 7+095. Jest to ciąg drogowy dróg leśnych, wymagający przebudowy i remontu wraz z konserwacją i remontem obiektów inżynierskich na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwierzyniec gminy Tereszpol powiatu biłgorajskiego województwa lubelskiego. Przedmiotowy ciąg drogowy złożony jest z dwóch odcinków:
Odcinek I od km 1+045 do km 1+545 –przebudowa drogi leśnej,
Odcinek I od km 1+545 do km 2+836 – remont drogi leśnej
Odcinek II od km 5+550 do km 7+095 – remont drogi leśnej.
Lokalizacja odcinka podlegającego przebudowie od km 1+045 do km 1+545
Gmina Tereszpol; powiat biłgorajski, województwo lubelskie
Jednostka ewidencyjna: 060213_2 Tereszpol
Obręb ewidencyjny: 0005 Tereszpol Zaorenda Działki nr ew.: 2683; 2677; 2678; 2712; 2713; 2704; 2708; 2709; 2710; 2711; 2719; 2720; 2739; 2740
Obręb ewidencyjny: 0005 Tereszpol Enklawy
Działki nr ew.: 175
Lokalizacja odcinka podlegającego remontowi od km 1+545 do km 2+836 oraz od km 5+550 do km 7+095)
Gmina Tereszpol; powiat biłgorajski, województwo lubelskie
Jednostka ewidencyjna: 060213_2 Tereszpol
Obręb ewidencyjny: 0005 Tereszpol Zaorenda
Działki nr ew.: 2683; 2677; 2678; 2712; 2713; 2704; 2708; 2709; 2710; 2711; 2719; 2720; 2739; 2740
Obręb ewidencyjny: 0005 Tereszpol Enklawy
Działki nr ew.: 175
Szczegółowy zakres i opis wykonania przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR). W razie zaistnienia sprzeczności, pierwszeństwo mają opisy na rysunkach. Dokumentację projektową stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 3226240,42 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi relacji Brodziaki – Tereszpol Kukiełki w km 7+362 do km 7+962.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi relacji Brodziaki – Tereszpol Kukiełki w km 7+362 do km 7+962, która wchodzi w skład szerszego opracowania dokumentacji projektowej, jednak w niniejszym postępowaniu przedmiot tej części zamówienia obejmuje wyłącznie remont istniejącej drogi wskazanego odcinka o długości 600 m.
Lokalizacja:
Gmina Tereszpol; powiat biłgorajski, województwo lubelskie
Jednostka ewidencyjna: 060213_2 Tereszpol
Obręb ewidencyjny: 0005 Tereszpol Zaorenda
Działki nr ew.: 2741; 2742.
Szczegółowy zakres i opis wykonania przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR). W razie zaistnienia sprzeczności, pierwszeństwo mają opisy na rysunkach. Dokumentację projektową stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 449064,26 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3753638,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4977020,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3753638,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO "MOLTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Inżynierii Leśnej Monika Momot -Malec, Krzysztof Malec s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130334181

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3753638,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 598043,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 825513,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 598043,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO "MOLTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZAKŁAD INŻYNIERII LEŚNEJ Monika Momot-Malec, Krzysztof Malec s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130334181

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 598093,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.