eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › ŚwiadczenieusługspecjalistycznegoporadnictwawramachusługświadczonychprzezOśrodekInterwencjiKryzysowejorazsuperwizjagrupowadlapracownikówdziałupieczyzastępczejPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewWieliczceOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚwiadczenieusługspecjalistycznegoporadnictwawramachusługświadczonychprzezOśrodekInterwencjiKryzysowejorazsuperwizjagrupowadlapracownikówdziałupieczyzastępczejPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewWieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351623150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepołomska 26G

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-wieliczka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚwiadczenieusługspecjalistycznegoporadnictwawramachusługświadczonychprzezOśrodekInterwencjiKryzysowejorazsuperwizjagrupowadlapracownikówdziałupieczyzastępczejPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewWieliczce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56839063-09d5-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038390/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z zakresu -terapii rodzinnej , przeprowadzenie superwizji , terapetycznych oraz mediacji - z podziałem na części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego dot. cz. I-VI

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273571/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V-AS-ZP.271-1-22/131/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 145910,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Terapeuta rodzinny.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) prowadzenie terapii rodzinnej, par lub indywidualnej,
b) prowadzenia dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) wykonywanie innych czynności zawodowych
w obszarze wsparcia rodziny,
d) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR,
e) współpraca z Sądem, Policją, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre oraz post interwencyjnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 27000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Superwizor 1.
1) Przedmiot zamówienia: prowadzenie superwizji grupowej dla pracowników OIK.
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.
3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 90 godzin usług, miesięcznie 6 godzin z zastrzeżeniem, że każdorazowe spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny w tygodniu.
3) Miejsce świadczenia usługi: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK w Wieliczce w sposób bezpośredni, w dniach ustalonych z zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań
z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 16350,30 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Superwizor 2.
Przedmiot zamówienia: prowadzenie superwizji grupowej dla pracowników OIK.
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.
3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 30 godzin usług, miesięcznie 2 godziny z zastrzeżeniem, że spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny.
3) Miejsce świadczenia usługi: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK w Wieliczce w sposób bezpośredni, w dniach ustalonych z zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 5450,10 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Psychoterapeuta 1.
1) Przedmiot zamówienia:
a) prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
b) prowadzenie dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) wykonywanie innych czynności zawodowych, w obszarze wsparcia rodziny,
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.,
3) Ilość godzin:
a) zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy
w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 300 godzin usług, miesięcznie 20 godzin z zastrzeżeniem, że każdorazowe spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny
w tygodniu,
b) usługa będzie wykonywana raz w tygodniu
w godz. 14:00 -19:00 lub 15:00 – 20:00 lub innych godzinach ustalonych wspólnie z zamawiającym,
4) Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Psychoterapeuta 2.
1) Przedmiot zamówienia:
a) prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
b) prowadzenie dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) wykonywanie innych czynności zawodowych, w obszarze wsparcia rodziny,
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.,
3) Ilość godzin:
a) zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy
w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 300 godzin usług, miesięcznie 20 godzin z zastrzeżeniem, że każdorazowe spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny w tygodniu,
b) usługa będzie wykonywana raz w tygodniu
w godz. 14:00 -19:00 lub 15:00 – 20:00 lub innych godzinach ustalonych wspólnie z zamawiającym,
4) Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Mediator.
1) Przedmiot zamówienia: samodzielne prowadzenie postępowań mediacyjnych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami dla klientów OIK,
2) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.,
3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 150 godzin usług, miesięcznie 10 godzin,
4) Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 27300,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie superwizji grupowej dla pracowników pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
1) Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowych dla pracowników działu pieczy zastępczej PCPR, zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez zamawiającego,
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31-12-2023 r.
3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 54 godziny usług; usługa będzie realizowana cyklicznie w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 12:00, z wyjątkiem października 2022 roku, gdzie usługa świadczona będzie w trzeci i ostatni poniedziałek miesiąca oraz grudnia 2022 i grudnia 2023 roku, gdzie usługa świadczona będzie w trzeci poniedziałek miesiąca.
4) Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku PCPR w sposób bezpośredni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi
w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
5) Przewidywana liczba uczestników superwizji: nie więcej niż 8 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 9810,18 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Rodzina Plus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793115295

7.3.3) Ulica: Kordiana 62/26

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-653

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Maria Dekert Edukacja psychologiczna Pomoc psychologiczna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8651548051

7.3.3) Ulica: Tadeusza Kościuszki 66G/1

7.3.4) Miejscowość: Niepołomice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-005

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krzysztof Tokarz Indywidualna Praktyka Lekarska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141451329

7.3.3) Ulica: Rydlówka 42/44

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-363

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, który wyznaczony był na dzień 01 sierpnia 2022 r. na godz. 14:00, nie złożono żadnych ofert.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, który wyznaczony był na dzień 01 sierpnia 2022 r. na godz. 14:00, nie złożono żadnych ofert .

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Rodzina Plus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793115295

7.3.3) Ulica: Kordiana 62/26

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-653

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, który wyznaczony był na dzień 01 sierpnia 2022 r. na godz. 14:00, nie złożono żadnych ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.