eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › ŚwiadczenieusługspecjalistycznegoporadnictwawramachusługświadczonychprzezOśrodekInterwencjiKryzysowejorazsuperwizjagrupowadlapracownikówdziałupieczyzastępczejPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewWieliczceOgłoszenie z dnia 2022-07-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚwiadczenieusługspecjalistycznegoporadnictwawramachusługświadczonychprzezOśrodekInterwencjiKryzysowejorazsuperwizjagrupowadlapracownikówdziałupieczyzastępczejPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewWieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351623150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepołomska 26G

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-wieliczka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚwiadczenieusługspecjalistycznegoporadnictwawramachusługświadczonychprzezOśrodekInterwencjiKryzysowejorazsuperwizjagrupowadlapracownikówdziałupieczyzastępczejPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewWieliczce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56839063-09d5-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038390/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z zakresu -terapii rodzinnej , przeprowadzenie superwizji , terapetycznych oraz mediacji - z podziałem na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego dot. cz. I-VI

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /PCPR-WIELICZKA/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: k.gronska@pcpr-wieliczka.pl.
2) Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz wskazanych w Dziale XII pkt 6 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: k.gronska@pcpr-wieliczka.pl. Wykonawca może również skorzystać z dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio
na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji na ePUAP wynosi 150MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 20 MB. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza (poza ofertą i załączonymi do niej
oświadczeniami i dokumentami) nie może być szyfrowana. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, z siedzibą: ul. Niepołomska 26/G, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez Dyrektora Panią Ryszardę Zakrzewską – Zachwieja.
2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby oraz pod adresem e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
Pełny zakres klauzuli RODO znajduje się w Dziale XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia wymienione są w Dziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: V-AS-ZP.271-1-22/131/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 145910,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Terapeuta rodzinny.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) prowadzenie terapii rodzinnej, par lub indywidualnej,
b) prowadzenia dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) wykonywanie innych czynności zawodowych
w obszarze wsparcia rodziny,
d) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR,
e) współpraca z Sądem, Policją, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre oraz post interwencyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Szczegółowy opis kryteriów i oceny ofert znajduje się w Dziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Superwizor 1.
1) Przedmiot zamówienia: prowadzenie superwizji grupowej dla pracowników OIK.
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.
3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 90 godzin usług, miesięcznie 6 godzin z zastrzeżeniem, że każdorazowe spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny w tygodniu.
3) Miejsce świadczenia usługi: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK w Wieliczce w sposób bezpośredni, w dniach ustalonych z zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań
z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Szczegółowy opis kryteriów i oceny ofert znajduje się w Dziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Superwizor 2.
Przedmiot zamówienia: prowadzenie superwizji grupowej dla pracowników OIK.
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.
3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 30 godzin usług, miesięcznie 2 godziny z zastrzeżeniem, że spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny.
3) Miejsce świadczenia usługi: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK w Wieliczce w sposób bezpośredni, w dniach ustalonych z zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Szczegółowy oceny ofert znajduje się w Dziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Psychoterapeuta 1.
1) Przedmiot zamówienia:
a) prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
b) prowadzenie dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) wykonywanie innych czynności zawodowych, w obszarze wsparcia rodziny,
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.,
3) Ilość godzin:
a) zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy
w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 300 godzin usług, miesięcznie 20 godzin z zastrzeżeniem, że każdorazowe spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny
w tygodniu,
b) usługa będzie wykonywana raz w tygodniu
w godz. 14:00 -19:00 lub 15:00 – 20:00 lub innych godzinach ustalonych wspólnie z zamawiającym,
4) Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Szczegółowy opis kryteriów i oceny ofert znajduje się w Dziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Psychoterapeuta 2.
1) Przedmiot zamówienia:
a) prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
b) prowadzenie dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) wykonywanie innych czynności zawodowych, w obszarze wsparcia rodziny,
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.,
3) Ilość godzin:
a) zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy
w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 300 godzin usług, miesięcznie 20 godzin z zastrzeżeniem, że każdorazowe spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny w tygodniu,
b) usługa będzie wykonywana raz w tygodniu
w godz. 14:00 -19:00 lub 15:00 – 20:00 lub innych godzinach ustalonych wspólnie z zamawiającym,
4) Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Szczegółowy opis kryteriów i oceny ofert znajduje się w Dziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa: Mediator.
1) Przedmiot zamówienia: samodzielne prowadzenie postępowań mediacyjnych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami dla klientów OIK,
2) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.,
3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 150 godzin usług, miesięcznie 10 godzin,
4) Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Szczegółowy opis kryteriów i oceny ofert znajduje się w Dziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie superwizji grupowej dla pracowników pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
1) Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowych dla pracowników działu pieczy zastępczej PCPR, zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez zamawiającego,
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31-12-2023 r.
3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 54 godziny usług; usługa będzie realizowana cyklicznie w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 12:00, z wyjątkiem października 2022 roku, gdzie usługa świadczona będzie w trzeci i ostatni poniedziałek miesiąca oraz grudnia 2022 i grudnia 2023 roku, gdzie usługa świadczona będzie w trzeci poniedziałek miesiąca.
4) Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku PCPR w sposób bezpośredni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza realizację usługi
w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
5) Przewidywana liczba uczestników superwizji: nie więcej niż 8 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Szczegółowy opis kryteriów i oceny ofert znajduje się w Dziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, że wykonawca: dysponuje osobą/ami zdolną/ymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia:
1) dla części I: co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
a) tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnione warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
b) ukończone podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia
w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej. lub ukończenie min. drugiego roku podyplomowego szkolenia (trwającego minimum cztery lata) z zakresu psychoterapii.
c) minimum 1 rok doświadczenia w pracy terapeutycznej;
2) dla części II i dla części III: co najmniej jedną osobą,
z których każda posiada łącznie:
a) wykształcenie wyższe,
b) certyfikat superwizora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie superwizji,
c) minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji grupowej;
3) dla części IV i dla części V: co najmniej jedną osobą,
z których każda posiada łącznie:
a) tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnione warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
b) ukończone podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia lub ukończenie min. drugiego roku podyplomowego szkolenia (trwającego minimum cztery lata) z zakresu psychoterapii,
c) minimum 1 rok doświadczenia w pracy terapeutycznej,
4) dla części VI: co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
a) wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub pokrewnych z zakresu nauk społecznych,
b) ukończone szkolenie dla mediatorów,
c) minimum trzyletni staż pracy;
5) dla części VII: co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
a) wykształcenie wyższe na kierunku psychologii lub pedagogiki,
b) certyfikat superwizora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie superwizji,
c) minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji grupowej.
Zamawiający respektuje uzyskane za granicą wykształcenie wyższe, wykształcenie podyplomowe, certyfikaty, szkolenia, kursy, które są uznawane za równorzędne w RP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca obowiązany jest przedłożyć następujące środki dowodowe:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
2) informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż przed 24 lutego 2022 r.
W przypadku składania oferty przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych,
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie przesłanek wykluczenia w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Pzp a także zawierający zakres opisany w: art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć następujące środki dowodowe:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy Pzp oraz niniejszej SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp składają wraz z ofertą, oświadczenie, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy dla części I-VI:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu zaakceptowanego przez strony i sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 455 Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadkach,
o których mowa w §5 ust. 1 – 4 umowy,
2) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli
w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) zmiany dat i godzin świadczenia usługi,
4) zmiany osoby skierowanej przez wykonawcę do świadczenia usługi spowodowanej nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, po uzyskaniu zgody zamawiającego.
5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawcę, powierzenie podwykonawcy(om) innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy oraz wprowadzenie podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy - za uprzednią zgodą zamawiającego,
6) zmiany rachunku bankowego wykonawcy.

Zmiana umowy dla części VII:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu zaakceptowanego przez strony i sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 455 Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadkach, o których mowa w §5 ust. 1 – 4 umowy,
2) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli
w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) zmiany terminu przeprowadzenia superwizji wyznaczonego
w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgodny Dyrektora PCPR,
6) zmiany osoby wyznaczonej do prowadzenia superwizii pod warunkiem posiadania przez nową osobę (specjalistę) kwalifikacji określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz spełnia ona wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych czynności w PCPR,
7) zmiany osoby skierowanej przez wykonawcę do świadczenia usługi spowodowanej nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, po uzyskaniu zgody zamawiającego,
8) zmiany rachunku bankowego wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-01 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-01 16:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie:
1) art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1) - dalej rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.