eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościelisko › Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w KościeliskuOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIELISKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nędzy Kubińca 101

1.5.2.) Miejscowość: Kościelisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakoscielisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37515df8-34f3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009280/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 ro-ku. poz. 344).
2. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu „miniPortal” (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
1) Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną przetargi@gminakoscielisko.pl lub
2) poprzez system, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Korzystanie z „miniPortalu” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunkach korzysta-nia z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych ogólnodostępnych w szczególności np. doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml; (pliki kompresować należy do formatu .: .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej , tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
9. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie „miniPortal”.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest w zakresie proceduralnym oraz w zakresie merytorycznym:
1) Beata Fidermak, tel. 182023400 wew. 224
2) Małgorzata Jasionek, tel. 182023400 wew. 223
12. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania – ZP.271.23.2022

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji zbiorni-ka wody i hydroforni „DBOR” w Kościelisku oraz doposażenie w system monitoringu zbiornika wody „Salamandra” oraz zbiornika wody „Kowalczyk”.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) Dostawę montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego 2 x 11 kW zasilającego zbiornik „Salamandra”
b) Dostawa montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego 2 x 5,5 kW zasilającego zbiornik „Kowalczyk”
c) Wymiana armatury oraz przewodów rurowych w pomieszczeniu technologicznym zbiornika i hydroforni „DBOR” w Kościelisku
d) Modernizacja instalacji elektrycznej zbiornika i hydroforni „DBOR” w Kościelisku
e) Modernizacja aparatury kontrolnej pomiarowej i automatyki (AKPIA)
f) Wykonanie chmurowego systemu wizualizacji pracy zbiorników i hydroforni (system SCADA)
g) Pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa: dokumentów, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, etc. – które są lub mogą być niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.
h) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla części instalacyjnej, elektrycznej oraz AKPiA zawierającej między innymi:
- Projekt powykonawczy zawierający dokładną inwentaryzację zrealizowanych robót w zakresie rozwiązań budowlanych i materiałowych, detali, urządzeń, instalacji i wyposażenia technicznego, elektrycznego i AKPiA - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej PDF i edytowalnej (ePlan).
- Dokumentację fotograficzną z realizacji prac.
- Instrukcję obsługi i konserwacji systemu sterowania monitoringu hydroforni - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej (PDF i edytowalnej).
- Dokumenty DTR, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu.
- Cesja kart SIM.
- Oświadczenie o dokonaniu opłaty umożliwiającej działanie chmurowego systemu SCADA w czasie obowiązywania gwarancji
i) Systematyczne gromadzenie dokumentów potwierdzających wykonanie prac (dokumentacja budowy) – prowadzone w trakcie realizacji robót.
j) Prowadzenie starannej dokumentacji fotograficznej procesu budowy (obrazującej stan terenu budowy oraz wszelkich znajdujących się na nim obiektów, przed rozpoczęciem oraz w trakcie realizacji prac oraz ewentualne przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

38420000-5 - Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

48150000-4 - Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zmawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się we-dług wzoru:

P= KC + KG
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium cena brutto
KG - liczba punktów uzyskanych za kryterium okres udzielonych gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonych gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wy-nika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowa-dzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- 1 (jedno) świadczenie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub wyko-naniu remontu instalacji wodociągowej na obiektach lub sieci wodociągowej o war-tości min. 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- oraz 1 (jedno) świadczenie związane z aparaturą kontrolną pomiarową i automatyki (AKPIA) dotyczącą wodociągów o wartości min. 80 000,00 zł brutto (słownie: osiem-dziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Uwaga: W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane rozliczenie nastąpiło w innej walu-cie niż PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowią-zany jest do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie internetowej postępowania;
b) dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład którego wejdą:
 Kierownik robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające kie-rowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanali-zacyjnych bez ograniczeń*
 Kierownik robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające kie-rowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń*
* lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane; powyższe uprawnienia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2) dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; tj. odpis lub in-formacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 np. nr KRS, nr NIP, nr REGON)
3) ew. odpowiednie pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do re-prezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy- zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w Roz-dziale XII SWZ (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
7) informacje, o których mowa w rozdziale XV pkt 12 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.