eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Pełnienie funkcji ins nadzoru inwest nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji ins nadzoru inwest nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji ins nadzoru inwest nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cc911fa-34f1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Pełnienie funkcji inspektora nadz inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona jest za
pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem wskazanym poniżej. 4.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Cewice;https://cewice.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.4.2.Wykonawca po wybraniu opcji„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie
do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki,
„Korespondencja”. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Cewice tel. +48 22 257 22 23(infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;8.2. Komputer klasy PC
lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows
7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;8.4. Włączona obsługa JavaScript;8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie .pdf.9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,XMLenc.10. Zamawiający określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:10.1. Plik
załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w
art.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 4. Wprzypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679. 5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje
sięodpowiednio.6.Wp
rzypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Skorzystanie
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa wart. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2019 r. poz. 1781)oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w
szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak
też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia.9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzenia 2016/679.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem
danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający -Gmina Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, tel.: 59 861-34-60; fax:59
861-34-62, email: sekretariat@cewice.pl, 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
Pani Monika Zygmunt-Jakuć, kontakt: iod@cewice.pl, tel.: 791-711-174, 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu nr
sprawy: ZP.271.34.2022 prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Cewice,4) w
odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 rozporządzenia 2016/679

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2.Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 3.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego
prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2
rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2022.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 631479,67 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 325203,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2. Szczegółowy zakres inwestycji, objętej nadzorem inwestorskim stanowi przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna i SWZ dostępna pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl/pn/cewice/demand/notice/public/69833/details
3. Wartość zamówienia na roboty budowlane oszacowana została na kwotę 6 436 799,78zł netto
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
5. Planowany termin zakończenia inwestycji: do 21 miesięcy od terminu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji zamówienia wyznacza data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego zadania.
6. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także,
na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
5) udział w naradach roboczych w trakcie trwania realizacji inwestycji zwoływanych przez Zamawiającego, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji inwestycji z określeniem ich przyczyn,
6) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności
w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,
7) pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawienie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót
lub Zamawiającego,
8) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasowych, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie mniej niż 2 razy w tygodniu; obecność powinna być potwierdzona każdorazowo wpisem w dzienniku budowy,
9) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany
i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych
w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
10) pełna współpraca z Zamawiającym oraz reprezentowanie Zamawiającego podczas wszelkich kontroli inwestycji, a także spotkań i dyskusji z mieszkańcami,
11) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów,
12) rozliczenie końcowe zadania,
13) sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów
i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
14) udział w procesie przygotowania, kompletowania dokumentów do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy/uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
15) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności.
Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego.

Informacje pozostałe

1. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazywania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia
4. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Wykonawcy w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym nie przekroczył poziomu maksymalnie 15 godzin od momentu skutecznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego na wskazany w umowie nr telefonu. Wykonawca w swej ofercie może zaproponować krótszy czas reakcji, co będzie skutkowało większą liczbą przyznanych punktów w kryterium oceny ofert.
5. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem
6. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

Zamawiający nie określa wymagań związanych z obowiązkiem zatrudniania na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone:
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w systemie punktowym w oparciu o następujące kryteria:

Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60,00
2. Deklarowany czas reakcji Wykonawcy 40,00
Razem 100,00

3. Liczba punktów K1 w kryterium nr 1 – cena wyliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Cena najniższa x 60 pkt
Cena badanej oferty = Liczba punktów K1

4. Liczba punktów K2 w kryterium deklarowany czas reakcji Wykonawcy przyznawana będzie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Przez deklarowany czas reakcji Zamawiający rozumie okres podany w pełnych godzinach, w którym Wykonawca przybędzie na plac budowy. Okres deklarowanego czasu reakcji liczony będzie od momentu skutecznego przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiającego na wskazany w umowie numer telefonu w sytuacji wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym. Skuteczne powiadomienie rozumiane jest jako odebranie połączenia przez Wykonawcę lub nagranie się na pocztę głosową Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium deklarowany czas reakcji może wynosić 40,00.
5. Liczba punktów w kryterium deklarowany czas reakcji będzie przyznawana wg następujących zasad:
a) deklarowany czas reakcji do 6 godzin od momentu skutecznego przekazania informacji przez Zamawiającego – 40 pkt
b) deklarowany czas reakcji do 9 godzin od momentu skutecznego przekazania informacji przez Zamawiającego – 30 pkt
c) deklarowany czas reakcji do 12 godzin od momentu skutecznego przekazania informacji przez Zamawiającego – 20 pkt
d) deklarowany czas reakcji do 15 godzin od momentu skutecznego przekazania informacji przez Zamawiającego – 0 pkt
5. Maksymalna liczba punktów, jaką zdobyć może oferta wynosi 100,00.
6. Maksymalny deklarowany czas reakcji wymagany przez Zamawiającego wynosi do 15 godzin od momentu skutecznego przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiającego na numer telefonu wskazany w umowie.
7. Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie wskaże dłuższy czas reakcji lub nie wskaże żadnego z zaproponowanych przez Zamawiającego, oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca w swej ofercie zadeklaruje czas reakcji krótszy niż wartości wskazane przez Zamawiającego, do wyliczenia liczby przyznanych punktów pod uwagę będzie brany deklarowany czas reakcji do 2 godzin od momentu skutecznego przekazania informacji przez Zamawiającego. Natomiast do umowy zostanie wpisany czas reakcji zadeklarowany w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.
9. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów zdobytych w kryterium cena i deklarowany czas reakcji, zgodnie ze wzorem:

SP = K1 + K2

Gdzie symbol SP – suma liczby punktów w poszczególnych kryteriach ceny ofert
K1 – liczba punktów w kryterium „cena"
K2 – liczba punktów w kryterium „deklarowany czas reakcji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej poprzez skierowanie do realizacji zamówienia zespół osób posiadających aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji:
a) Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
d) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
określonych przepisami ustawy Prawo budowlane lub innych prawem dopuszczonych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił następujące podmiotowe środki dowodowe:

a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

W odniesieniu do warunków dotyczących WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LUB DOŚWIADCZENIA Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Przez ww uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz z w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydawane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami wyszczególnione wyżej jeżeli:
a) Nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych powyżej oraz
b) Posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganym w niniejszym zamówieniu lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa , dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Na dzień składania ofert każdy Wykonawca powinien złożyćnastępujące dokumenty:
a) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
b) oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o treści
zgodnej z załącznikiem nr 2;
c) oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z
załącznikiem nr 3
d) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 –
jeżeli dotyczy
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 9
f) oświadczenie z art. 125 ust 5 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z
postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 jeżeli dotyczy
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 7
h) stosowne pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w
przypadku, gdy nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich reprezentowania
j) dokumenty lub oświadczenia potwierdzające posiadane doświadczenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno-budowlanejZamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych:
a) wykaz osób o treści zgodnej z załącznikiem nr 6
b) oświadczenia z art. 125 ust 1 od podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby w zakresie
niepodlegania wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zasady wnoszenia wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach
a. Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium inspektor nadzoru szkoła Siemirowice; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty
b. Gwarancjach bankowych
c. Gwarancjach ubezpieczeniowych
d. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
• Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
• Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
• Kwotę gwarancji lub poręczenia;
• Termin ważności gwarancji lub poręczenia;
• Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji określonej w art. 98 ust 6 ustawy, skutkującej koniecznością zatrzymania wadium Wykonawcy, dla którego wystawiono odpowiednio gwarancję lub poręczenie.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy ws zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na unieważnienie postępowania lub nie upłynął termin do jego wniesienia
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1
ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1, oświadczenie z art. 7 ust 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się, iż warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ust 2 i 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
zawierać podpisy każdego z nich;
6) Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do
ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie
wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;8) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7
dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9) Umowa , o której mowa w ust 8 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania,
czas trwania umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania
rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej
elementów:
1) terminu wykonania zamówienia w przypadkach określonych w §12 projektu umowy
2) terminów płatności w przypadkach określonych w §12 projektu umowy
3) wynagrodzenia w przypadkach określonych w §12 projektu umowy
4) podwykonawstwa w przypadkach określonych w §12 projektu umowy
4. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:
1) zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy;
2) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy,
z zastrzeżeniem, iż nowe osoby będą spełniały wymagania określone
w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa;
3) zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1) umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany
jest do realizacji zadania zgodne z warunkami zawartymi w umowie.
8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
9. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to dzień otrzymania przez drugą Stronę wniosku o dokonanie zmiany w zakresie opisanym w niniejszym ustępie.
10. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeśli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.
11. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, zachowując zasady określone zgodnie z niniejszym ustępem. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy, lub w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku do Wykonawcy, Zamawiający zaproponuje Wykonawcy treść aneksu zmieniającego. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu
utrzymania w poufności tych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio wydzielonym pliku. Wykonawca nie
może zastrzec informacji zawartych w ofercie dotyczących nazwy lub imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania oraz ceny. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było przez
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” oraz „część zastrzeżona oferty”. Zgodnie z art. 11
ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie
tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie
są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich poufności

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.