eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Pełnienie funkcji ins nadzoru inwest nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji ins nadzoru inwest nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji ins nadzoru inwest nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cc911fa-34f1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Pełnienie funkcji inspektora nadz inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350241/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 631479,67 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 325203,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2. Szczegółowy zakres inwestycji, objętej nadzorem inwestorskim stanowi przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna i SWZ dostępna pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl/pn/cewice/demand/notice/public/69833/details
3. Wartość zamówienia na roboty budowlane oszacowana została na kwotę 6 436 799,78zł netto
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
5. Planowany termin zakończenia inwestycji: do 21 miesięcy od terminu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji zamówienia wyznacza data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego zadania.
6. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także,
na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
5) udział w naradach roboczych w trakcie trwania realizacji inwestycji zwoływanych przez Zamawiającego, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji inwestycji z określeniem ich przyczyn,
6) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności
w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,
7) pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawienie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót
lub Zamawiającego,
8) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasowych, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie mniej niż 2 razy w tygodniu; obecność powinna być potwierdzona każdorazowo wpisem w dzienniku budowy,
9) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany
i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych
w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
10) pełna współpraca z Zamawiającym oraz reprezentowanie Zamawiającego podczas wszelkich kontroli inwestycji, a także spotkań i dyskusji z mieszkańcami,
11) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów,
12) rozliczenie końcowe zadania,
13) sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów
i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
14) udział w procesie przygotowania, kompletowania dokumentów do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy/uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
15) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności.
Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego.

Informacje pozostałe

1. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazywania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia
4. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Wykonawcy w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym nie przekroczył poziomu maksymalnie 15 godzin od momentu skutecznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego na wskazany w umowie nr telefonu. Wykonawca w swej ofercie może zaproponować krótszy czas reakcji, co będzie skutkowało większą liczbą przyznanych punktów w kryterium oceny ofert.
5. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem
6. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

Zamawiający nie określa wymagań związanych z obowiązkiem zatrudniania na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86961,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214249,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86961,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH ANDRZEJ DOMERACKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421357838

7.3.3) Ulica: ul. Jaworowa 6

7.3.4) Miejscowość: Mądrzechowo

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86961,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ND

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.