eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Usługa wykonania gadżetów promocyjnych"Ogłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Usługa wykonania gadżetów promocyjnych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472349582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wólczańska 49

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-608

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wup.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuplodz.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Usługa wykonania gadżetów promocyjnych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbf3f40a-33f3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000732/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługi wykonania gadżetów promocyjnych (promocja KFS)

1.3.8 Usługi wykonania gadżetów promocyjnych (promocja EURES)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/663071

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl /

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu platformy: (https://platformazakupowa.pl /).
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
2. Zamawiający zaleca korzystanie z systemu platformazakupowa.pl celem złożenia oferty i dokumentów przekazywanych wraz z nią.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/ poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
f) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
h) przesyłania odwołania/inne
powinna odbywać się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
6. Komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, tym samym komunikacja prowadzona w innym trybie (np. za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera czy faksu) nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
Uszczegółowienie w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, adres mailowy: lowu@wup.lodz.pl, nr telefonu: 42 633 58 78 ;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi jest Pani Diana Błazińska, kontakt: ochronadanych@wup.lodz.pl, nr telefonu: 42 663 02 71;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę badawczą „Usługa wykonania gadżetów promocyjnych”, sygn. ZP-03/22-USL/03, ZP-05/22-USL/05 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18,19 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „p.z.p.”;
Dostęp do danych osobowych zawartych w ofercie i dokumentach Wykonawcy złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą mieć upoważnieni pracownicy Zamawiającego, inne organy lub podmioty administracji publicznej w związku realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa.
 dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, w szczególności art. 78 p.z.p. oraz z uwzględnieniem okresu trwałości projektu;
 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i w celu określonym w Umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Uszczegółowienie w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie z prawa do sprostowania, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego – nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-03/22-USL/03, ZP-05/22-USL/05

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 79926,01 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania, w tym oznakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych w następującym asortymencie i ilościach: Część I zamówienia (promocja KFS): ładowarka samochodowa (350 sztuk), termos 350 ml (350 sztuk), pompka rowerowa (350 sztuk), krokomierz z paskiem (350 sztuk), poduszka podróżna (350 sztuk), pleciona torba/siatka na zakupy (350 sztuk), kosmetyczka (350 sztuk), zestaw rakietek plażowych (350 sztuk), zestaw gier 4 w jednym (350 sztuk), gra CRAZY LOOP (350 sztuk), skakanka dla dzieci (350 sztuk).
2. Zamawiający wymaga, żeby podstawą wykonania materiałów były komponenty fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
3. Wszystkie treści, które powinny znaleźć się na zamówionych materiałach, w tym wymagane oznakowanie dostarczy Zamawiający w trakcie ustalania szczegółów dotyczących kolorystyki i rozwiązań projektowych. Oznakowanie oznacza umieszczenie na materiałach promocyjnych wymaganego przez Zamawiającego logotypu.
4. KOD CPV: 79.34.00.00 - 9 – usługi reklamowe i marketingowe, 22.46.20.00-6 (materiały reklamowe), 37.00.00.00-8 (instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki…)
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 p.z.p., w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p, ani o których mowa w art. 100 p.z.p.
8. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

4.2.5.) Wartość części: 72608,94 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badania i oceny ofert dokonywać będzie Komisja Przetargowa Zamawiającego.
2. Ocena merytoryczna dokonana będzie według zasady procentowo-punktowej w oparciu o następujące kryteria oceny: cena (60%) i warunki dostawy (40%).
3. Liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji w ramach w/w kryteriów oceny ofert zostanie zsumowana dając ogólną liczbę punktów przyznanych ofercie.
4. Oceny wyliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba że zajdzie konieczność większego uszczegółowienia.
5. Uszczegółowienie w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania, w tym oznakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych w następującym asortymencie i ilościach: Część II zamówienia (promocja EURES): pleciona torba/siatka na zakupy (150 sztuk) i kosmetyczka (150 sztuk).
2. Zamawiający wymaga, żeby podstawą wykonania materiałów były komponenty fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
3. Wszystkie treści, które powinny znaleźć się na zamówionych materiałach, w tym wymagane oznakowanie dostarczy Zamawiający w trakcie ustalania szczegółów dotyczących kolorystyki i rozwiązań projektowych. Oznakowanie oznacza umieszczenie na materiałach promocyjnych wymaganego przez Zamawiającego logotypu.
4. KOD CPV: 79.34.00.00 - 9 – usługi reklamowe i marketingowe, 22.46.20.00-6 (materiały reklamowe), 37.00.00.00-8 (instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki…)
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 p.z.p., w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p, ani o których mowa w art. 100 p.z.p.
8. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

4.2.5.) Wartość części: 7317,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badania i oceny ofert dokonywać będzie Komisja Przetargowa Zamawiającego.
2. Ocena merytoryczna dokonana będzie według zasady procentowo-punktowej w oparciu o następujące kryteria oceny: cena (60%) i warunki dostawy (40%).
3. Liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji w ramach w/w kryteriów oceny ofert zostanie zsumowana dając ogólną liczbę punktów przyznanych ofercie.
4. Oceny wyliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba że zajdzie konieczność większego uszczegółowienia.
5. Uszczegółowienie w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują odpowiednim doświadczeniem, przez co Zamawiający rozumie Wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu gadżetów promocyjnych, każda o wartości co najmniej:
a) 60 tys. zł brutto (dla Części I zamówienia),
b) 6 tys. zł brutto (dla Części II zamówienia),
c) dla Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedną część zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż suma wskazanych wyżej kwot tj. 66 tys. zł brutto.

Na potrzeby oceny spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wartość wykonanych usług zostanie podana w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie jako podstawę przeliczenia średni kurs wskazanej w ofercie waluty, podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji, NBP nie publikuje średniego kursu, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 zwanej dalej u.sz.roz.prze.agr).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 u.sz.roz.prze.agr., w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 u.sz.roz.prze.agr., w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 3).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą złożoną na Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 u.sz.roz.prze.agr. (załącznik nr 1 do oferty). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wyżej wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków.
Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 3 p.z.p. (poleganie na zdolnościach odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z KRS lub CEiIDG, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Dotyczy to odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo powinno posiadać taką samą formę jak oferta (pod rygorem nieważności składa się je w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do jego udzielenia.
c) Oświadczenie w trybie art. 225 ust. 2 p.z.p. (załącznik nr 2 do oferty).
UWAGA!
Nieprzedłożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
d) Tajemnica przedsiębiorstwa
Wykonawcy przysługuje prawo zastrzeżenia pewnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
UWAGA!
Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 p.z.p. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi zostać uzasadnione, wydzielone i odpowiednio oznaczone w treści oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 u.sz.roz.prze.agr. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków.
2. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 3 p.z.p. (poleganie na zdolnościach odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Obowiązek przedłożenia pełnomocnictwa dotyczy odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Niezłożenie dokumentu może zostać potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 454 i 455 p.z.p.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia (w szczególności zmiany stawki podatku VAT, zmiany przepisów dotyczących sytuacji epidemicznej).
3. W przypadkach wskazanych w pkt. 2 dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi,
z zastrzeżeniem że nowy termin nie może przekroczyć 10.12.2022 r. Zmiana powinna zostać wspólnie uzgodniona przez strony umowy.
4. Strona powołująca się na siłę wyższą lub inne przyczyny obiektywnie niezależne od stron powinna zawiadomić drugą stronę w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od jej/ich zaistnienia. Na stronie powołującej się na w/w okoliczności spoczywa również obowiązek udowodnienia jej/ich wystąpienia oraz wskazania zakresu i wpływu na realizację zamówienia.
5. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych.
6. W przypadku zmiany przedstawicieli Wykonawcy, danych kontaktowych (w szczególności: telefon, adres, e- mail) zmiana umowy nie wymaga sporządzenia aneksu, jednak Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o nich Zamawiającego (pisemnie lub e-mailem). W przypadku braku takiego zawiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Wykonawcy uznaje się za skutecznie doręczoną.
7. Zmiany nie mogą naruszać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Wszelkie zmiany dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i muszą być podpisane przez umocowanych przedstawicieli obu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 23:59

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl /

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 30 dni kalendarzowych. Termin ten liczony będzie od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.