eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania i monitora interaktywnegoOgłoszenie z dnia 2023-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania i monitora interaktywnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania i monitora interaktywnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-baa792bc-36ec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030338/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Część 2 zamówienia realizowana w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Dostępny samorząd – granty”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/pn/powiatwschowa/demand/123409/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (dalej jako "Platforma Zakupowa" lub System). Wejście na platformę poprzez link: https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/pn/powiatwschowa/demand/123409/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne i techniczne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów: a) w postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie kierowana do pełnomocnika. b) Zamawiający może komunikować się (z wyłączeniem składania ofert oraz oświadczeń) z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej (jurek.beata80@gmail.com). Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji co najmniej: pamięć min 2GB RAM, procesor 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych, np. MS Windows 7 lub nowszy, Mac Os x 10.4, lub nowszy lub kompatybilny system z rodziny Linux, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 np. Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program do
odczytu plików typu .pdf np. Acrobat Reader.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Pl. Kosynierów 1c, tel. 065/540-48-00; inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Tomasz Wadas tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OSE.272.14.2023 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275. pkt 2) ustawy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada
Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSE.272.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – „Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie” w ramach dotacji celowej udzielonej przez Województwo Lubuskie. W ramach tej Części Zamawiający zakupi: komputer stacjonarny – 3 szt.; monitor do komputera – 3 szt.; klawiatura i mysz bezprzewodowa – 3 szt.; UPS – 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 zawiera ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Dla wszystkich Części zamówienia: Ocenę złożonych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w kryterium „Cena brutto” i „Termin dostawy”. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującej zasady: 1) kryterium „Cena brutto” (C) o wadze 60 % W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pc = (cena brutto najtańszej oferty)/(cena brutto oferty badanej) x 60 pkt; 2) kryterium „Termin dostawy” (T) o wadze 40 %
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Zaoferowany termin dostawy do 40 dni Pt = 0 pkt; do 30 dni Pt = 20 pkt; do 20 dni Pt = 40 pkt. Najkrótszy możliwy termin dostawy uwzględniony do oceny ofert: 20 dni. Najdłuższy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego: 40 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 20 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 40 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca nie poda terminu dostawy Zamawiający uzna, że oferuje maksymalny możliwy termin dostawy, tj. 40 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres dostawy dłuższy niż 40 dni a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pt spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – „Dostawa 3 tabletów w ramach zadania “Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim” realizowanego w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Dostępny samorząd – granty””.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 zawiera ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237450-8 - Tablety graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Dla wszystkich Części zamówienia: Ocenę złożonych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w kryterium „Cena brutto” i „Termin dostawy”. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującej zasady: 1) kryterium „Cena brutto” (C) o wadze 60 % W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pc = (cena brutto najtańszej oferty)/(cena brutto oferty badanej) x 60 pkt; 2) kryterium „Termin dostawy” (T) o wadze 40 %
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Zaoferowany termin dostawy do 40 dni Pt = 0 pkt; do 30 dni Pt = 20 pkt; do 20 dni Pt = 40 pkt. Najkrótszy możliwy termin dostawy uwzględniony do oceny ofert: 20 dni. Najdłuższy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego: 40 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 20 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 40 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca nie poda terminu dostawy Zamawiający uzna, że oferuje maksymalny możliwy termin dostawy, tj. 40 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres dostawy dłuższy niż 40 dni a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pt spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia – „Dostawa monitorów do komputera z akcesoriami i oprogramowania”. W ramach tej części Zamawiający zakupi: monitor do komputera 31,5” płaski ekran – 10 szt.; monitor do komputera 31,5” zakrzywiony ekran – 2 szt.; monitor do komputera 34” zakrzywiony ekran – 4 szt.; UPS – 2 szt.; program biurowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 3 zawiera ust. 3 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Dla wszystkich Części zamówienia: Ocenę złożonych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w kryterium „Cena brutto” i „Termin dostawy”. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującej zasady: 1) kryterium „Cena brutto” (C) o wadze 60 % W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pc = (cena brutto najtańszej oferty)/(cena brutto oferty badanej) x 60 pkt; 2) kryterium „Termin dostawy” (T) o wadze 40 %
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Zaoferowany termin dostawy do 40 dni Pt = 0 pkt; do 30 dni Pt = 20 pkt; do 20 dni Pt = 40 pkt. Najkrótszy możliwy termin dostawy uwzględniony do oceny ofert: 20 dni. Najdłuższy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego: 40 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 20 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 40 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca nie poda terminu dostawy Zamawiający uzna, że oferuje maksymalny możliwy termin dostawy, tj. 40 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres dostawy dłuższy niż 40 dni a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pt spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 zamówienia – „Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni elektrycznej w ramach projektu „Utworzenie pracowni elektrycznej w I Zespole Szkół we Wschowie”. W ramach tej części Zamawiający zakupi: komputer przenośny – 16 szt.; komputer stacjonarny – 1 szt.; monitor –1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 4 zawiera ust. 4 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Dla wszystkich Części zamówienia: Ocenę złożonych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w kryterium „Cena brutto” i „Termin dostawy”. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującej zasady: 1) kryterium „Cena brutto” (C) o wadze 60 % W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pc = (cena brutto najtańszej oferty)/(cena brutto oferty badanej) x 60 pkt; 2) kryterium „Termin dostawy” (T) o wadze 40 %
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Zaoferowany termin dostawy do 40 dni Pt = 0 pkt; do 30 dni Pt = 20 pkt; do 20 dni Pt = 40 pkt. Najkrótszy możliwy termin dostawy uwzględniony do oceny ofert: 20 dni. Najdłuższy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego: 40 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 20 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 40 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca nie poda terminu dostawy Zamawiający uzna, że oferuje maksymalny możliwy termin dostawy, tj. 40 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres dostawy dłuższy niż 40 dni a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pt spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 zamówienia – „Dostawa komputera stacjonarnego do ekopracowni o tematyce OZE w ramach zadania „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 5 zawiera ust. 5 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Dla wszystkich Części zamówienia: Ocenę złożonych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w kryterium „Cena brutto” i „Termin dostawy”. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującej zasady: 1) kryterium „Cena brutto” (C) o wadze 60 % W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pc = (cena brutto najtańszej oferty)/(cena brutto oferty badanej) x 60 pkt; 2) kryterium „Termin dostawy” (T) o wadze 40 %
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Zaoferowany termin dostawy do 40 dni Pt = 0 pkt; do 30 dni Pt = 20 pkt; do 20 dni Pt = 40 pkt. Najkrótszy możliwy termin dostawy uwzględniony do oceny ofert: 20 dni. Najdłuższy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego: 40 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 20 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 40 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca nie poda terminu dostawy Zamawiający uzna, że oferuje maksymalny możliwy termin dostawy, tj. 40 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres dostawy dłuższy niż 40 dni a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pt spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 zamówienia - „Dostawa monitora interaktywnego do pracowni elektrycznej w ramach projektu „Utworzenie pracowni elektrycznej w I Zespole Szkół we Wschowie” .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 6 zawiera ust. 6 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Dla wszystkich Części zamówienia: Ocenę złożonych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w kryterium „Cena brutto” i „Termin dostawy”. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującej zasady: 1) kryterium „Cena brutto” (C) o wadze 60 % W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pc = (cena brutto najtańszej oferty)/(cena brutto oferty badanej) x 60 pkt; 2) kryterium „Termin dostawy” (T) o wadze 40 %
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Zaoferowany termin dostawy do 40 dni Pt = 0 pkt; do 30 dni Pt = 20 pkt; do 20 dni Pt = 40 pkt. Najkrótszy możliwy termin dostawy uwzględniony do oceny ofert: 20 dni. Najdłuższy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego: 40 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 20 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 40 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca nie poda terminu dostawy Zamawiający uzna, że oferuje maksymalny możliwy termin dostawy, tj. 40 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą, a Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres dostawy dłuższy niż 40 dni a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pt spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1. pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.275, ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dla wszystkich Części: Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że ofertowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy: 1) karty katalogowe, etykiety, certyfikaty lub oświadczenie producenta (w odniesieniu do konkretnego modelu oferowanego sprzętu), sporządzone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające spełnienie, przez oferowany sprzęt i oprogramowanie, wszystkich minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ; Dla Części 1, Części 4 i dla Części 5 zamówienia: 2) Wydruki własne lub udostępnione lub wydane przez producentów lub oświadczenie producenta danego sprzętu, potwierdzające osiągnięte wyniki wskazanych w OPZ testów wydajnościowych, sporządzone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, w odniesieniu do konkretnego modelu oferowanego komputera i notebooka; 3) Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe do wskazanych w pkt 1) i pkt 2) powyżej, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie wymagane przedmiotowe środki dowodowe będą podlegać uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga w treści załącznika nr 3 do SWZ oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 od SWZ), składa
każdy z Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć dodatkowo: a) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r., poz. 2452), musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione
pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5a dla Części 1, 5b dla Części 2, 5c dla Części 3, 5d dla Części 4, 5e dla Części 5, 5f dla Części 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/pn/powiatwschowa/demand/123409/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu
wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
sankcyjnej; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. 2. W celu potwierdzenia braku
istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328(1)* KSH). 3. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdanie 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. Oferta wykonawcy, o którym
mowa w pkt 1 zostanie odrzucona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.