eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa zaprojektowania, opracowania i wykonania modułu odbiorczego (demodulatora)Ogłoszenie z dnia 2023-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa zaprojektowania, opracowania i wykonania modułu odbiorczego (demodulatora)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Miar

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010415420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Elektoralna 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-139

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gum@gum.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gum.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zaprojektowania, opracowania i wykonania modułu odbiorczego (demodulatora)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fd9df84-0ab8-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104660/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługa zaprojektowania, opracowania i wykonania modułu odbiorczego (demodulatora) wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji technicznej dla wykonania uproszczonego odbiornika.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00259975

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BDG-WZP.262.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa zaprojektowania, opracowania i wykonania modułu odbiorczego (demodulatora) kodowanych sygnałów czasu urzędowego na fali nośnej 225 kHz Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz opracowania kompletnej dokumentacji technicznej, z opisem procesu wytworzenia uproszczonego modułu odbiorczego kodowanych sygnałów czasu urzędowego, jako element usługi realizowanej w ramach projektu e-CzasPL spełniająca wymagania, opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32344200-8 - Odbiorniki radiowe

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225090,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 225090,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 225090,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BLUE DOT SOLUTIONS SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 222175354

7.3.3) Ulica: Al. Grunwaldzka 472,

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-309

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

a) nadzór nad architekturą projektu (systemów urządzeń elektronicznych), montaż prototypów, tworzenie oprogramowania, inżynieria elektroniki - 30% - Verox IT Tomasz Brol (NIP 5751404054)
b) montaż prototypów, tworzenie oprogramowania, inżynieria elektroniki – 20% - Rachet Sp. z o.o. (NIP 6040189484)


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225090,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.