eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Opracowanie koncepcji i budowa miasteczka rowerowego na terenie Szkoły podstawowej w Kobylnicy, ul. Główna 63A, Gmina Kobylnica

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Opracowanie koncepcji i budowa miasteczka rowerowego na terenie Szkoły podstawowej w Kobylnicy, ul. Główna 63A, Gmina Kobylnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobylnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 858 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobylnica@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kobylnica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji i budowa miasteczka rowerowego na terenie Szkoły podstawowej w Kobylnicy, ul. Główna 63A, Gmina Kobylnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc5e7d4c-159c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00347900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044246/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej TEN – T i transportu Multimodalnego, Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN – T

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00280425

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.RB-8.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie miasteczka rowerowego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przy ul. Główna 63A (działka nr 705/2, obręb Kobylnica), w tym w szczególności:
1) sporządzenie koncepcji miasteczka rowerowego o wymiarach ok 20x30 m zawierającą plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym proponowanych rozwiązań, stanowiącej podstawę do wykonania robót budowlanych, o których mowa w punkcie 2 poniżej;
2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną koncepcję, związanych z budową miasteczka rowerowego do nauki przepisów ruchu drogowego i jazdy na rowerze, w tym:
a) frezowanie nawierzchni,
b) budowa nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wierzchniej gr.4 cm,
c) wykonanie oznakowania poziomego poprzez malowanie z farby grubowarstwowej,
d) wykonanie mobilnego oznakowania pionowego 1 kpl. (znaki pionowe 50 szt., sygnalizatory 10 szt., sygnalizator kolejowy plus rogatka 1 szt.),
e) wyposażenie miasteczka 1 kpl. (stojaki na rowery 10-stanowiskowy 2 szt., ławki 2 szt., tablice informacyjno-regulaminowe 2 szt.),
3) wykonanie dokumentacji odbiorowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 275652,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 275652,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 275652,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LEHMANN Sp. z o.o. S.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 589 205 35 27

7.3.3) Ulica: Okrężna 5

7.3.4) Miejscowość: Kiełpino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 275652,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.