eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w SieradzuOgłoszenie z dnia 2023-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO SIERADZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Wojewódzki 1

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umsieradz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umsieradz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-704ad0cc-efdf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00347717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026549/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233734

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOR-Z.271.08.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie małej architektury, ogrodzenia, wyposażenia boiska, sieci kanalizacyjnej, nawierzchni oraz wykonania robót budowlanych w zakresie boiska z ogrodzeniem i wyposażeniem, placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem, fontanny z niezbędną infrastrukturą, nawierzchni ciągów komunikacyjnych i utwardzeń terenu, małej architektury, oświetlenia terenu, monitoringu, zieleni.
W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi:
a) wykonanie robót rozbiórkowych obiektów małej architektury, ogrodzenia, wyposażenia boiska, sieci kanalizacyjnej, nawierzchni,
b) wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami i wyposażeniem,
c) wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem,
d) wykonanie fontanny wraz z maszynownią oraz niezbędną infrastrukturą,
e) wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i utwardzeń terenu,
f) wykonanie obiektów małej architektury (ławki parkowe, stoliki parkowe, kosze, tablice informacyjne, budki dla ptaków),
g) wykonanie oświetlenia terenu, monitoringu,
h) wykonanie wycinki drzew oraz nasadzeń drzew, krzewów, wykonanie rabat oraz łąki kwietnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2647057,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3235456,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2647057,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DREWZEL Gabriel Skrzypczyński Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8291738050

7.3.3) Ulica: Wojsławice 107 B

7.3.4) Miejscowość: Zduńska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 98-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Ziel-bud Wojciech Rukat, ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa
Zakres prac powierzonych przez Wykonawcę Podwykonawcy obejmować będzie:
- wykonanie placu zabaw,
- wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego o powierzchni min. 3000 m2.
2. Ziel-bud sp. z o.o sp.k ., ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa
Zakres prac powierzonych przez Wykonawcę Podwykonawcy obejmować będzie:
- wykonanie boiska o powierzchni poliuretanowej,
- wykonanie siłowni terenowej.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2647057,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.