eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Toruniu Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu WąbrzeźnieOgłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Toruniu Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu Wąbrzeźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571493

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piekary 51

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: (56)6105566

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@torun.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.torun.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Toruniu Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu Wąbrzeźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3dd454b-334d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015419/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa stałej ochrony osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz Sądach Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=33502676

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu,
w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków
w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań
i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych
i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@torun.so.gov.pl.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).
3. Odbiorcami Pan/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, mogą być osoby fizyczne, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa, podmioty, które zostaną w przepisach prawa wskazane jako administratorzy danych, osoby fizyczne przetwarzające dane na polecenie i w imieniu Administratora, jak również podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po zakończeniu postępowania dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: :
 na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO sprostowania Pani/Pana danych osobowych (sprostowanie należy rozumieć jako poprawienie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych, przedstawienie dodatkowych informacji, przy czym uzupełnienie danych nie może obejmować danych, które byłyby nadmierne. Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane, które są nieprawidłowe) ;
 na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@torun.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
10. Pani/Pana dane, które będą przetwarzane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegają podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołujące wobec Pani/Pana, skutki prawne lub podobny w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G-351-12 /22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Toruniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji:
a) (dot. I części zamówienia – SO w Toruniu) polegającego na zwiększeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie do wykonania usługi ochrony osób i mienia dodatkowych osób (w tych samych lokalizacjach, w których wykonywana jest usługa w zakresie podstawowym)na wypadek sytuacji wyjątkowych (np. organizacja imprez typu „Noc Muzeów”, przeprowadzenie rozpraw powodujących duże zainteresowanie medialne) w ilości maksymalnie : W części I – 48 h2) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części, w zależności od zapotrzebowania na zwiększenie ilości dyżurów w wymienionych lokalizacjach. Wskazana powyżej ilość godzin to maksymalna ilość godzin możliwa do wykorzystania w ramach „prawa opcji”. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3) Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o potrzebie skorzystania z prawa opcji w terminie: 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem wdrożenia usług wynikających z prawa opcji.
4) Zasady oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Prawo opcji może zostać uruchomione w dowolnym momencie trwania umowy, a usługi z niego wynikające będą wykonywane maksymalnie do dnia 27 listopada 2023, godz. 7:00, analogicznie do wynikających z zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto - 60 %
- czas reakcji na zgłoszenie - 20 %
- doświadczenie osoby nadzorującej – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby nadzorującej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Rejonowego w Chełmnie

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji:) (dot. części II- SR w Chełmnie ) polegającego na zwiększeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie do wykonania usługi ochrony osób i mienia dodatkowych osób (w tych samych lokalizacjach, w których wykonywana jest usługa w zakresie podstawowym)
na wypadek sytuacji wyjątkowych (np. organizacja imprez typu „Noc Muzeów”, przeprowadzenie rozpraw powodujących duże zainteresowanie medialne) w ilości maksymalnie :
w części II- 24h
2) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części, w zależności od zapotrzebowania na zwiększenie ilości dyżurów w wymienionych lokalizacjach. Wskazana powyżej ilość godzin to maksymalna ilość godzin możliwa do wykorzystania w ramach „prawa opcji”. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3) Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o potrzebie skorzystania z prawa opcji w terminie: 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem wdrożenia usług wynikających z prawa opcji.
4) Zasady oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Prawo opcji może zostać uruchomione w dowolnym momencie trwania umowy, a usługi z niego wynikające będą wykonywane maksymalnie do dnia 27 listopada 2023, godz. 7:00, analogicznie do wynikających z zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto - 60 %
- czas reakcji na zgłoszenie - 20 %
- doświadczenie osoby nadzorującej – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby nadzorującej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1). Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji:(dot. części III- SR w Golubiu-Dobrzyniu ) polegającego na zwiększeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie do wykonania usługi ochrony osób i mienia dodatkowych osób (w tych samych lokalizacjach, w których wykonywana jest usługa w zakresie podstawowym)
na wypadek sytuacji wyjątkowych (np. organizacja imprez typu „Noc Muzeów”, przeprowadzenie rozpraw powodujących duże zainteresowanie medialne) w ilości maksymalnie :
W części III- 24h
2) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części, w zależności od zapotrzebowania na zwiększenie ilości dyżurów w wymienionych lokalizacjach. Wskazana powyżej ilość godzin to maksymalna ilość godzin możliwa do wykorzystania w ramach „prawa opcji”. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3) Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o potrzebie skorzystania z prawa opcji w terminie: 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem wdrożenia usług wynikających z prawa opcji.
4) Zasady oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Prawo opcji może zostać uruchomione w dowolnym momencie trwania umowy, a usługi z niego wynikające będą wykonywane maksymalnie do dnia 27 listopada 2023, godz. 7:00, analogicznie do wynikających z zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto - 60 %
- czas reakcji na zgłoszenie - 20 %
- doświadczenie osoby nadzorującej – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby nadzorującej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji:(dot. części IV – SR w Wąbrzeźnie) polegającego na zwiększeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie do wykonania usługi ochrony osób i mienia dodatkowych osób (w tych samych lokalizacjach, w których wykonywana jest usługa w zakresie podstawowym)
na wypadek sytuacji wyjątkowych (np. organizacja imprez typu „Noc Muzeów”, przeprowadzenie rozpraw powodujących duże zainteresowanie medialne) w ilości maksymalnie :
W części IV – 24h
2) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części, w zależności od zapotrzebowania na zwiększenie ilości dyżurów w wymienionych lokalizacjach. Wskazana powyżej ilość godzin to maksymalna ilość godzin możliwa do wykorzystania w ramach „prawa opcji”. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3) Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o potrzebie skorzystania z prawa opcji w terminie: 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem wdrożenia usług wynikających z prawa opcji.
4) Zasady oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Prawo opcji może zostać uruchomione w dowolnym momencie trwania umowy, a usługi z niego wynikające będą wykonywane maksymalnie do dnia 27 listopada 2023, godz. 7:00, analogicznie do wynikających z zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto - 60 %
- czas reakcji na zgłoszenie - 20 %
- doświadczenie osoby nadzorującej – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby nadzorującej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
W przypadku składania oferty wspólnej warunek ten musi spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będzie on wykonywał usługę objętą uprawnieniem (koncesją).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
- dla części I zamówienia - 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)
- dla części II zamówienia – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
- dla części III zamówienia – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
- dla części IV zamówienia – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia warunek zostanie spełniony, gdy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie opiewać na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota stanowiąca łączną wartość sum gwarancyjnych wymaganych na te części zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek ten musi być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni powyższy warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące ochronę osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej (realizowane na podstawie odrębnych umów/zamówień), z których każda trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz każda z nich o wartości co najmniej:
- dla cz. I zamówienia – 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto miesięcznie
- dla cz. II zamówienia – 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto miesięcznie
- dla cz. III zamówienia – 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto miesięcznie
- dla cz. IV zamówienia – 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
Jeżeli usługi są wykonywane nadal, wartość wykonanej/zrealizowanej części usługi, nie może być niższa od kwot wskazanych powyżej.
Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartości wymagane dla poszczególnych części zamówienia (wymienione powyżej).
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, należy złożyć osobny wykaz potwierdzający wykonanie dwóch usług o wartości właściwej dla części, na którą ofertę składa Wykonawca (wykazane usługi nie mogą się dublować).
W przypadku składania oferty wspólnej warunek ten musi być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie w ramach kontraktu realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonał wskazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów, np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawianych przez Wykonawcę faktur.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4), sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku 7 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
5) Dokument (lub dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
6) Aktualna Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydana dla Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
- oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ,
- zobowiązanie oraz oświadczenia innego podmiotu, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ (jeśli dotyczy),
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Oświadczenie o podziale usług między członków konsorcjum, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (jeśli dotyczy)
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców, dołączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
8. Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawca (najpóźniej w dniu podpisania umowy) przedstawia Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego zakres realizacji przedmiotu zamówienia), oraz sposób rozliczania za wykonywane zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Ustawy PZP oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu, dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl (na profilu przedmiotowego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.