eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wroc豉w › "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stab這wice", projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park - Stab這wice"Og這szenie z dnia 2023-08-08


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stab這wice”, projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park – Stab這wice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZARZ. ZIELENI MIEJSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932104838

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Al. 奸御ka 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wroc豉w

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-118

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroc豉w

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 323 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zzm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: 字odowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stab這wice”, projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park – Stab這wice”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c1f563ab-06ac-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00345253

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-08-08

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00012106/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.20 „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stab這wice”, projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park – Stab這wice”

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00253561

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/220/40/2023/DP

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia realizowany b璠zie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w zakres kt鏎ego wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapowaniem, wykonanie I etapu rob鏒 budowlanych, prac ogrodniczych, piel璕nacji gwarancyjnej zieleni.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Ekoparku Stab這wice na dzia販e nr 36/2,
AM-25, obr瑿 Stab這wice b璠帷ej w豉sno軼i Gminy Wroc豉w w zarz康zie Zarz康u Zieleni Miejskiej. Teren obj皻y jest miejscowym planem zagospodarowania (UCHWAx Nr XLVIII/1149/17 r. Rady Miejskiej Wroc豉wia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Kosmonaut闚, Jeleniog鏎skiej i Starogajowej we Wroc豉wiu).
Na terenie obj皻ym niniejszym zam闚ieniem jest obowi您uj帷a decyzja pozwolenia na budow nr 4560/2019 z dnia 29.09.2019 r., w ramach kt鏎ej zrealizowany zosta plac zabaw dla dzieci m這dszych i cz窷 alejek (1 etap - grudzie 2019 r.) oraz si這wnia i cz窷 alejek (2 etap - grudzie 2020 r.).
Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej na budow trampolin zewn皻rznych
w pobli簑 istniej帷ego placu zabaw na terenie Ekoparku Stab這wice wraz
z pozyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budow,
b) realizacja zadania na podstawie sporz康zonej dokumentacji projektowej oraz wykonanie doj軼ia o nawierzchni drewnianej i nasadze zieleni wysokiej i niskiej.
Zakres podstawowy zadania realizowany b璠zie w formule „zaprojektuj i zbuduj” i zosta podzielony na cz窷ci:
CZ呇 I Opracowanie dokumentacji projektowej
CZ呇 II Wykonanie rob鏒 budowlanych
CZ呇 III wykonanie prac ogrodniczych:
CZ呇 IV piel璕nacja gwarancyjna zieleni

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty wzakresie kszta速owania terenu

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

77310000-6 - Us逝gi sadzenia ro郵in oraz utrzymania teren闚 zielonych

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 382500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 382500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 382500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: RETENCJA sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8943046238

7.3.3) Ulica: ul. Bajana 51/4

7.3.4) Miejscowo嗆: Wroc豉w

7.3.5) Kod pocztowy: 54-129

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 382500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 5 miesi帷e

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji zam闚ienia (art. 436 pkt 1 ustawy Pzp):
- Cz窷 I: w terminie do 4 miesi璚y od daty zawarcia umowy – opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji rob鏒 wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie, zatwierdze i pozwole, w tym zamiennej decyzji o „pozwoleniu na
budow” lub za鈍iadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania rob鏒 na zg這szenie;
- Cz窷 II, Cze嗆 III: w terminie do 5 miesi璚y od daty zawarcia umowy – realizacja zadania – zgodnie z dokumentacj projektow oraz zg這szenie zako鎍zenia rob鏒 i uzyskanie pozwolenia na u篡tkowanie dla danego etapu lub wykonanie zawiadomienia o zako鎍zeniu budowy; nasadzenia nowej zieleni; zapewnienie nadzoru autorskiego;
- Cz窷 IV: wykonywanie piel璕nacji gwarancyjnej zieleni (tj. wykonanych prac ogrodniczych) b璠zie realizowane w okresie trzech lat (36 kolejnych miesi璚y) liczonych od dnia protokolarnego odbioru ca這軼i prac wykonanych w ramach realizacji Cz窷ci II i Cz窷ci III przedmiotu zam闚ienia.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.