eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wroc豉w › "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stab這wice", projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park - Stab這wice"Og這szenie z dnia 2023-06-09


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stab這wice”, projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park – Stab這wice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZARZ. ZIELENI MIEJSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932104838

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Al. 奸御ka 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wroc豉w

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-118

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroc豉w

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 323 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zzm.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: 字odowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stab這wice”, projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park – Stab這wice”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c1f563ab-06ac-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00253561

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00012106/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.20 „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stab這wice”, projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park – Stab這wice”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelkie informacje o Platformie zakupowej Zamawiaj帷ego znajduj si w SWZ oraz w instrukcjach w zak豉dce Baza wiedzy – o ile SWZ nie stanowi inaczej.
W przypadku jakichkolwiek pyta, w徠pliwo軼i Wykonawca winien skontaktowa si z dostawc rozwi您ania teleinformatycznego Platforma zakupowa i poda nazw Zamawiaj帷ego: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dost瘼na w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Adres Platformy zakupowej, na kt鏎ej opublikowano post瘼owanie i poprzez kt鏎 b璠zie istnia豉 wy陰czna mo磧iwo嗆 komunikowania si z Zamawiaj帷ym, sk豉dania ofert oraz innych o鈍iadcze i dokument闚, to https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym post瘼owaniu, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 przekazywania sobie przez strony post瘼owania o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM za po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl - w zak豉dce „Korespondencja”.
2. Og鏊ne zasady korzystania z Platformy zakupowej, opisuje SWZ oraz instrukcje Platformie zakupowej
3. zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiaj帷ego: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Rejestracja konta Wykonawcy nast瘼uje automatycznie poprzez:
– podpisanie si pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
– kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
– je瞠li u篡tkownik nie podpisze si na wniosku ani nie skontaktuje si telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ci庵u maksymalnie 6 godzin roboczych. W zwi您ku z powy窺zym Zamawiaj帷y zaleca Wykonawcom uwzgl璠nienie czasu niezb璠nego na rejestracj w procesie z這瞠nia Oferty w postaci elektronicznej.
4. Po za這瞠niu konta Wykonawca ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia Oferty w post瘼owaniu. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM za po鈔ednictwem Platformy zakupowej
5. W przypadku jakichkolwiek w徠pliwo軼i zwi您anych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktowa si z dostawc rozwi您ania teleinformatycznego Platforma zakupowa i poda nazw Zamawiaj帷ego: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dost瘼na w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6. Dopuszczalna FORMA ELEKTRONICZNA LUB POSTA ELEKTRONICZNA OPATRZONA PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM, ma by z這穎na jako:
6.1 dokumenty w formacie „pdf" zaleca si podpisywa formatem PAdES,
6.2 7.2 dopuszcza si podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf", wtedy b璠zie wymagany oddzielny plik z podpisem. W zwi您ku z tym Wykonawca b璠zie zobowi您any za陰czy, pr鏂z podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. Wymagania sprz皻owo – aplikacyjne, umo磧iwiaj帷e prac na Platformie zakupowej tj.:
7.1 Sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s;
7.2 Komputer klasy PC lub MAC spe軟iaj帷y wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania u篡wanej przegl康arki internetowej;
7.3 Zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
7. 4 W陰czona obs逝ga JavaScript;
7.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf.
8. Dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. plik闚 o wielko軼i do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9. Plik za陰czony przez Wykonawc na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu otwarcia ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu.
11. Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje SWZ odbywaj si na Platformie zakupowej.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarz康 Zieleni Miejskiej we Wroc豉wiu al. 奸御ka 1 (54-118) Wroc豉w, adres email: sekretariat@zzm.wroc.pl;
Wyznaczono IOD;
Dane osobowe (DO) Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem;
Odbiorcami DO Wykonawcy b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania;
DO Wykonawcy b璠 przechowywane, przez okres sporz康zania i przechowywania protoko逝 post瘼owania;
obowi您ek podania przez Wykonawc DO jest wymogiem ustawowym;
w odniesieniu do DO Wykonawcy decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany;
Wykonawca posiada: prawo dost瘼u do DO; prawo do sprostowania DO z ograniczeniami wynikaj帷ymi z ustawy Pzp; prawo 膨dania ograniczenia przetwarzania DO z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Wykonawcy nie przys逝guje: prawo do usuni璚ia DO; prawo do przenoszenia DO; prawo do sprzeciwu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych go dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych go dotycz帷ych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego i nieograniczaj帷e przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uznana, 瞠 przetwarzanie danych osobowych go dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przys逝guje:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawcy nie przys逝guje:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/220/40/2023/DP

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia realizowany b璠zie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w zakres kt鏎ego wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapowaniem, wykonanie I etapu rob鏒 budowlanych, prac ogrodniczych, piel璕nacji gwarancyjnej zieleni.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Ekoparku Stab這wice na dzia販e nr 36/2,
AM-25, obr瑿 Stab這wice b璠帷ej w豉sno軼i Gminy Wroc豉w w zarz康zie Zarz康u Zieleni Miejskiej. Teren obj皻y jest miejscowym planem zagospodarowania (UCHWAx Nr XLVIII/1149/17 r. Rady Miejskiej Wroc豉wia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Kosmonaut闚, Jeleniog鏎skiej i Starogajowej we Wroc豉wiu).
Na terenie obj皻ym niniejszym zam闚ieniem jest obowi您uj帷a decyzja pozwolenia na budow nr 4560/2019 z dnia 29.09.2019 r., w ramach kt鏎ej zrealizowany zosta plac zabaw dla dzieci m這dszych i cz窷 alejek (1 etap - grudzie 2019 r.) oraz si這wnia i cz窷 alejek (2 etap - grudzie 2020 r.).
Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej na budow trampolin zewn皻rznych
w pobli簑 istniej帷ego placu zabaw na terenie Ekoparku Stab這wice wraz
z pozyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budow,
b) realizacja zadania na podstawie sporz康zonej dokumentacji projektowej oraz wykonanie doj軼ia o nawierzchni drewnianej i nasadze zieleni wysokiej i niskiej.
Zakres podstawowy zadania realizowany b璠zie w formule „zaprojektuj i zbuduj” i zosta podzielony na cz窷ci:
CZ呇 I Opracowanie dokumentacji projektowej
CZ呇 II Wykonanie rob鏒 budowlanych
CZ呇 III wykonanie prac ogrodniczych:
CZ呇 IV piel璕nacja gwarancyjna zieleni

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty wzakresie kszta速owania terenu

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

77310000-6 - Us逝gi sadzenia ro郵in oraz utrzymania teren闚 zielonych

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 5 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zam闚ienia podstawowego, do wysoko軼i 90% warto軼i zam闚ienia podstawowego na roboty budowlane i/lub us逝gi.
Zakres zam闚ienia zosta przewidziany w og這szeniu o zam闚ieniu, jest zgodny z przedmiotem zam闚ienia podstawowego oraz przes豉nkami art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, a jego ca趾owita warto嗆 zosta豉 uwzgl璠niona przy obliczaniu jego warto軼i.
Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy Pzp w opisie zam闚ienia podstawowego, o kt鏎ym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, nale篡 wskaza ewentualny zakres tych rob鏒 budowlanych i/lub us逝g oraz warunki, na jakich zostan one udzielone.
I tak, w zakresie ewentualnych rob鏒 budowlanych i /lub us逝g, Zamawiaj帷y wskazuje, i powt鏎zenie podobnych rob鏒 budowlanych i/lub us逝g, polega b璠zie na wykonaniu podobnych rob鏒 budowlanych i/lub us逝g, kt鏎e s uj皻e w Programie Funkcjonalno-U篡tkowym/dokumentacji projektowej (niezale積ie od etapu na kt鏎ym znajduje si realizacja przedmiotu umowy).
Zam闚ienia podobne na roboty budowlane i/lub us逝gi - b璠 realizowane zgodnie z postanowieniami art. 217 ustawy Pzp.
Uwaga:
Ka盥e zam闚ienie podobne na roboty budowlane i/lub us逝gi - b璠zie udzielone w zale積o軼i od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj帷ego i jego mo磧iwo軼i finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Szczeg馧owy spos鏏 oceny ofert zawiera SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty spo貫czne, w tym integracja zawodowa i spo貫czna os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie do realizacji Cz窷ci II przedmiotu umowy w zakresie prac og鏊nobudowlanych jednej osoby niepe軟osprawnej lub bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 1

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie Kierownikiem budowy – kt鏎y zrealizowa inwestycje na terenie zieleni

4.3.6.) Waga: 9

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryteri闚 oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spo貫czne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej, w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem niniejszego zam闚ienia, na sum gwarancyjn nie ni窺z ni 350.000,00 z這tych.
2. W zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
2.1) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona nale篡cie:
a) jedn robot budowlan w formule „zaprojektuj i wybuduj” o 陰cznej warto軼i nie mniejszej ni 350.000,00 z brutto, polegaj帷 na wykonaniu prac projektowych (kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budow lub zg這szeniem w bran瘸ch: wyposa瞠nie terenu, ziele) oraz rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na zagospodarowaniu terenu, w tym m.in. na dostawie i monta簑 element闚 zabawowych na placu zabaw lub street workoutu lub si這wni, ma貫j architektury oraz za這瞠niu zieleni,
LUB
b) prace projektowe odpowiadaj帷e swoim rodzajem us逝gom stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia, w tym co najmniej jedno zadanie o warto軼i minimum 30 000,00 z brutto; warto嗆, rodzaj i nale篡te wykonanie winny by potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. referencje). Za prace projektowe odpowiadaj帷e swoim rodzajem us逝gom projektowym stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia, Zamawiaj帷y uzna opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budow lub zg這szeniem w bran瘸ch: wyposa瞠nie terenu, ziele, ORAZ co najmniej jedn robot budowlan, polegaj帷 na zagospodarowaniu terenu, w tym m.in. na dostawie i monta簑 element闚 zabawowych na placu zabaw lub street workoutu lub si這wni, ma貫j architektury oraz za這瞠niu zieleni o warto軼i nie mniejszej ni 320 000,00 z brutto.
2.2) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa wskazanymi poni瞠j osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zam闚ienia tj.:
a) projektantem posiadaj帷ym uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno軼i architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie z przepisami art.12 i art.12a oraz art.16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporz康zeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane r闚norz璠ne wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej oraz wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego. Osoba, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonaniu zam闚ienia musi posiada co najmniej 2 lata do鈍iadczenia zawodowego w wymaganej specjalno軼i,
b) osob pe軟i帷 funkcj kierownika budowy, kt鏎a posiada uprawnienia budowlane w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej lub specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej, bez ogranicze, wydane zgodnie z przepisami art. 12 i art. 12a oraz art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporz康zeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane r闚norz璠ne wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej oraz wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego. Osoba kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonaniu zam闚ienia musi posiada co najmniej 2 lata do鈍iadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalno軼i.
UWAGA:
A. Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj / us逝g i rob鏒 budowlanych, wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, Zamawiaj帷y 膨da aby wykaz rob鏒 w formule zaprojektuj i wybuduj/us逝g i rob鏒 budowlanych, dotyczy takich rob鏒 budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj/us逝g i rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
B. Okresy wyra穎ne w latach, o kt鏎ych mowa powy瞠j, liczy si wstecz od dnia:
a) w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert;
b) z這瞠nia podmiotowego 鈔odka dowodowego, w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp (zmiana umowy w przypadku gdy nowy wykonawca ma zast徙i dotychczasowego) oraz art. 462 ust. 7 ww. ustawy (zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy).
C. Do przeliczenia na PLN warto軼i wskazanej w dokumentach z這穎nych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wyra穎nej w walutach innych ni PLN, Zamawiaj帷y przyjmie 鈔edni kurs publikowany przez NBP z dnia wszcz璚ia post瘼owania.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia – chodzi o nast瘼uj帷e dokumenty, wskazane w Rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415):
1. Odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem - je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. O鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego - zawarte w Za陰czniku nr 6 do SWZ, sporz康zonym w oparciu o postanowienia 2 i 3 ww. rozporz康zenia.
3. O鈍iadczenie o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej. Wz鏎 o鈍iadczenia, stanowi Za陰cznik nr 7 do SWZ - w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這we.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia – chodzi o nast瘼uj帷e o鈍iadczenie, wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego - O鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1, zgodnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 2a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) W celu potw. spe軟iania przez Wykonawc (dalej Wyk.) war. udzia逝 dot.sytuacji ekonomicznej:
a) dokumenty potw. 瞠 Wyk. jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on w Rozdz.IX pkt 2 ppkt 2.3 SWZ,
b) je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wyk.nie mo瞠 z這篡 wymaganego przez Zamawiaj帷ego podmiotowego 鈔odka dowodowego, o kt鏎ym mowa powy瞠j w pkt 1 lit. a), Wyk.sk豉da inny podmiotowy 鈔odek dowodowy, kt鏎y w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdzi spe軟ianie opisanego przez Zamawiaj帷ego war.udzia逝 w post瘼owaniu (dalej: post.).
2) W celu potw. przez Wyk. spe軟ienia war.udzia逝 dot.zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) wykaz rob鏒 budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wyk. z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty-w celu wykazania spe軟iania war.udzia逝 w post. o kt鏎ym mowa Rozdz.IX pkt 2 ppkt 2.4 a tam pkt 2.4.1 lit. a) SWZ (Za.nr 8 do SWZ).UWAGA Brak pozyskania obiektywnych dokument闚 potw.nale篡te wykonanie roboty budowl.- nale篡 uzasadni sk豉daj帷 Wykaz rob鏒 budowl.
LUB wykaz us逝g wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li Wyk. z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie Wyk.wraz z wykazem rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy–w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wyk. z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty,
- w celu wykazania spe軟iania war.udzia逝 w post. o kt鏎ym mowa Rozdz.IX pkt 2 ppkt 2.4 a tam pkt 2.4.1 lit. b) SWZ (Za.nr 8a do SWZ). UWAGA Brak pozyskania obiektywnych dokument闚 potw.nale篡te wykonanie us逝g i rob鏒 budowl.- nale篡 uzasadni sk豉daj帷 Wykaz us逝g oraz Wykaz rob鏒 budowl.
b) wykaz os鏏, skierowanych przez Wyk. do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, dokumenty-w celu wykazania spe軟iania war.udzia逝 w post瘼. o kt鏎ym mowa Rozdz.IX pkt 2 ppkt 2.4 a tam pkt 2.4.2 od lit. a) do lit. b) SWZ (Za.nr 9 do SWZ),
c) o鈍iadczenie na temat wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych Wyk. lub kadry kierowniczej Wyk.-w celu wykazania spe軟iania war.udzia逝 w post瘼. o kt鏎ym mowa Rozdz.IX pkt 2 ppkt 2.4 a tam pkt 2.4.2 od lit. a) do lit. b) SWZ (Za.nr 10 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium w wysoko軼i: 5.000,00 PLN
2. Nie dopuszcza si sk豉dania wadium w innej walucie ni PLN.
3. Szczeg馧y dotycz帷e wniesienia wadium okre郵a SWZ.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia sk豉daj ofert oraz wymagane przez Zamawiaj帷ego dokumenty i o鈍iadczenia, zgodnie z wymogami SWZ. 1. Oferta i inne wymagane do z這瞠nia wraz z ni o鈍iadczenia i dokumenty-powinna by podpisana - przez ustanowionego Pe軟omocnika. 2. W przypadku gdy podmiotowe, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzaj帷e umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy nieb璠帷ego podmiotem udost瘼niaj帷ym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzaj帷ymi umocowanie do reprezentowania”, zosta造 wystawione przez upowa積ione podmioty inne ni wykonawca, wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, podmiot udost瘼niaj帷y zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upowa積ionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny - przekazuje si ten dokument. 3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie ocenie podlega b璠zie spe軟ienie przez nich warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w spos鏏 szczeg馧owo opisany w dokumentach zam闚ienia – w Rozdziale IX pkt 6 SWZ (brak mo磧iwo軼i opisania w niniejszym og這szeniu z uwagi na ograniczon liczb znak闚). 4. Ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia- sk豉da - O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (dotyczy sytuacji, z kt鏎ej wynika wykonanie przedmiotu zam闚ienia przez poszczeg鏊nych wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia) – Za陰cznik nr 4 do SWZ (wraz z ofert). 5. Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych, wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, Zamawiaj帷y 膨da aby - wykaz rob鏒, dotyczy takich rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy. 6. Wadium (w ka盥ej z dopuszczalnych form) mo瞠 by wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawc闚, pod warunkiem, i 陰czna wysoko嗆 wniesionego wadium odpowiada b璠zie wymaganej kwocie. W takim przypadku sk豉daj帷 wadium nale篡 wskaza w imieniu kogo i tytu貫m jakiego post瘼owania jest wnoszone. 7. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚. 8. Szczeg馧y dotycz帷e wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie okre郵a SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowie umowy niezale積ie od warto軼i zmiany, s mo磧iwe zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy, stanowi帷ym za陰cznik do SWZ. Wz鏎 umowy zawiera rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia.
2. Wszelkie przewidziane w ust. 1 powy瞠j mo磧iwo軼i ograniczenia zakresu zam闚ienia nie mog spowodowa obni瞠nia ca這軼iowego wynagrodzenia przys逝guj帷ego Wykonawcy
w ten spos鏏, 瞠 wynagrodzenie to b璠zie ni窺ze ni 20% ca這軼iowego wynagrodzenia umownego okre郵onego w 6 ust. 1 zdanie pierwsze.
3. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 dokonania istotnej zmiany postanowie umowy
w wypadku gdy z przyczyn kt鏎ych Zamawiaj帷y nie by w stanie przewidzie, mimo nale篡tej staranno軼i, ujawni造 si lub wyst徙i造 okoliczno軼i uzasadniaj帷e zmian umowy inne ni wskazane w ust. 1, o ile zmiana nie modyfikuje og鏊nego charakteru umowy i nie prowadzi do zwi瘯szenia wynagrodzenia ponad 50% warto軼i pierwotnej umowy.
4. W wypadku zmiany umowy powoduj帷ej wyd逝瞠nie terminu jej wykonania lub zwi瘯szenie wysoko軼i wynagrodzenia zmianie ulegaj ka盥orazowo r闚nie postanowienia umowy dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, je郵i zosta造 przewidziane, poprzez zwi瘯szenie (uzupe軟ienie) wysoko軼i zabezpieczenia oraz zmian termin闚 zwrotu zabezpieczenia. Wykonawca ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 odszkodowawcz w wypadku odmowy zmiany umowy z uwzgl璠nieniem zmian postanowie dotycz帷ych zabezpieczenia, a Zamawiaj帷y b璠zie uprawniony z tej przyczyny do obci捫enia Wykonawcy kar umown w wysoko軼i takiej jak przy odst徙ieniu przez Zamawiaj帷ego od umowy z winy Wykonawcy, przy czym nie wyklucza to dochodzenia roszcze przenosz帷ych warto嗆 kary umownej.
5. Wprowadzenie zmiany postanowie umowy wymaga aneksu sporz康zonego w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
6. Zmiana umowy z przyczyn niele膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych wiedz posiada Wykonawca wymaga z這瞠nia przez Wykonawc pisemnego wniosku
o dokonanie zmiany umowy w terminie 7 dni od wyst徙ienia lub ujawnienia si okoliczno軼i uzasadniaj帷ych zmian umowy, w kt鏎ym Wykonawca obowi您any jest wskaza zmian umowy, o kt鏎ej dokonanie wnioskuje wraz z podaniem uzasadnienia oraz przed這瞠niem dowod闚 potwierdzaj帷ych wyst徙ienie okoliczno軼i faktycznych uzasadniaj帷ych dokonanie zmiany umowy. Powy窺ze nie kreuje uprawnienia po stronie Wykonawcy do 膨dania dokonania zmiany umowy zgodnie ze z這穎nym wnioskiem.
7.Dopuszczalne s r闚nie zmiany umowy na podstawie przepis闚 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-27 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty sk豉da si za po鈔ednictwem Platformy zakupowej Zamawiaj帷ego, na kt鏎ej opublikowano przedmiotowe post瘼owanie u Zamawiaj帷ego pod adresem: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl i poprzez kt鏎 b璠zie istnia豉 wy陰czna mo磧iwo嗆 sk豉dania ofert oraz innych 膨danych z ni o鈍iadcze i dokument闚 – w zak豉dce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-26

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Termin realizacji zam闚ienia:
- Cz窷 I: w terminie do 4 miesi璚y od daty zawarcia umowy – opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji rob鏒 wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie, zatwierdze i pozwole, w tym zamiennej decyzji o „pozwoleniu na budow” lub za鈍iadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania rob鏒 na zg這szenie;
- Cz窷 II, Cze嗆 III: w terminie do 5 miesi璚y od daty zawarcia umowy – realizacja zadania – zgodnie z dokumentacja projektow oraz zg這szenie zako鎍zenia rob鏒 i uzyskanie pozwolenia na u篡tkowanie dla danego etapu lub wykonanie zawiadomienia o zako鎍zeniu budowy; nasadzenia nowej zieleni; zapewnienie nadzoru autorskiego;
- Cz窷 IV: wykonywanie piel璕nacji gwarancyjnej zieleni (tj. wykonanych prac ogrodniczych) b璠zie realizowane w okresie trzech lat (36 kolejnych miesi璚y) liczonych od dnia protokolarnego odbioru ca這軼i prac wykonanych w ramach realizacji Cz窷ci II i Cz窷ci III przedmiotu zam闚ienia.
2. Informacje dotycz帷e wymog闚 zwi您ane z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby – odbywa si w spos鏏 szczeg馧owo okre郵ony w postanowieniach w SWZ.
3. Wykonawca zobowi您any jest do陰czy wszystkie o鈍iadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami SWZ.
4.Zamawiaj帷y przewiduje dodatkowe wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835). Na podstawie przepisu wyklucza si:
1) Wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.