eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwierzyniec › Dostawa piasku i kruszywaOgłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa piasku i kruszywa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Roztoczański Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061362589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plażowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Zwierzyniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846872066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@roztoczanskipn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.roztoczanskipn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.roztoczanskipn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ochrona przyrody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa piasku i kruszywa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aba83bb1-fde5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065883/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa piasku i kruszywa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283846/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DOP.271.5.2022.mt

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 157000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa i piasku
z przeznaczeniem na bieżące naprawy i utrzymanie dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego tj.:
1) Dostawa kruszywa dolomitowego (13 miejsc składowania) w ilości:
- tłuczeń kamienny o frakcji 0-22 – 560 ton,
- tłuczeń kamienny o frakcji 0-31 – 124 tony.
2) Dostawa piasku wraz z rozłożeniem na drogach leśnych w ilości – 608 m3,
na 36 wybranych odcinkach dróg o łącznej długości 2065 m. W pracach należy uwzględnić przeładunek piasku na transport o mniejszym tonażu i dostarczenie go do miejsca rozłożenia oraz wyrównanie bez zagęszczania.
2. Wymagania dotyczące zamówienia:
dostarczone materiały powinny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.
3. Zamawiający wymaga wykonania badania kruszywa przez laboratorium zewnętrzne - wskazane przez Zamawiającego, o frakcji 0-22 (1 próba) i 0-31 (jedna próba). Próby wybrane losowo przy udziale Zamawiającego. Koszt badania ponosi Wykonawca.
4. Dostarczony materiał powinien być czysty, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza domieszki margli, kredy i wapienia – a dostarczane kruszywo musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normom: PN-EN 13242 "lub równoważny".

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143024,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143024,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143024,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „Kaniwar” Marek Rawiak,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 951066729

7.3.3) Ulica: Tereszpol Kukiełki 33/1

7.3.4) Miejscowość: Tereszpol Zaorenda

7.3.5) Kod pocztowy: 23-407

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143024,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.