eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwierzyniec › Dostawa piasku i kruszywaOgłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa piasku i kruszywa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Roztoczański Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061362589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plażowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Zwierzyniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846872066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@roztoczanskipn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.roztoczanskipn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ochrona przyrody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa piasku i kruszywa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aba83bb1-fde5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065883/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa piasku i kruszywa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.roztoczanskipn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ 2)Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Instrukcja do miniPortalu znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 3)Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu 4)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 5)Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.6)Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;- dokumenty sporządzone i przesyłane
w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;- do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).9)Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne:a)stały dostęp do sieci Internet;b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje
z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.7)Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 150 MB w formatach: .pdf,.doc, .docx., .xlsx, .xml. W przypadku złożenia w ofercie kilku dokumentów należy zapisać je do zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako zip. Zaleca się narzędzie do obsługi kompensacji plików 7-zip.8)Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;9)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”
10)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.9)W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia ID postępowania).10)Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1)administratorem danych osobowych jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl; 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych Roztoczańskim Parkiem Narodowym pod adresem e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl, telefon: +48 846872066 lub pisemnie na adres siedziby administratora 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa piasku i kruszywa, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z atr.275 ust. 1 ustawy Pzp, znak: DOP.271.3.2022.mt; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r.– Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Przysługuje:-prawo dostępu do danych osobowych (art. 22 RODO, na podstawie art. 15 RODO); -prawo do sprostowania danych osobowych**(art. 16 RODO); -prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych(art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących naruszenia przepisów RODO; nie przysługuje: -prawo do usunięcia danych osobowych(art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO); -prawo do przenoszenia danych osobowych(art. 20 RODO); - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOP.271.5.2022.mt

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa i piasku
z przeznaczeniem na bieżące naprawy i utrzymanie dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego tj.:
1) Dostawa kruszywa dolomitowego (13 miejsc składowania) w ilości:
- tłuczeń kamienny o frakcji 0-22 – 560 ton,
- tłuczeń kamienny o frakcji 0-31 – 124 tony.
2) Dostawa piasku wraz z rozłożeniem na drogach leśnych w ilości – 608 m3,
na 36 wybranych odcinkach dróg o łącznej długości 2065 m. W pracach należy uwzględnić przeładunek piasku na transport o mniejszym tonażu i dostarczenie go do miejsca rozłożenia oraz wyrównanie bez zagęszczania.
2. Wymagania dotyczące zamówienia:
dostarczone materiały powinny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.
3. Zamawiający wymaga wykonania badania kruszywa przez laboratorium zewnętrzne - wskazane przez Zamawiającego, o frakcji 0-22 (1 próba) i 0-31 (jedna próba). Próby wybrane losowo przy udziale Zamawiającego. Koszt badania ponosi Wykonawca.
4. Dostarczony materiał powinien być czysty, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza domieszki margli, kredy i wapienia – a dostarczane kruszywo musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normom: PN-EN 13242 "lub równoważny".

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wielkość dostaw kruszywa możliwych do realizacji w ciągu jednej dniówki roboczej (w godz. 7.15 – 15.15)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1
2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1
3 Zdolność techniczna lub zawodowa
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże realizację dostaw o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł brutto w ciągu roku wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki musi spełnić w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Uwaga! W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały dokonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
4 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w SWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia do SWZ
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i załączniku nr 4 - spełnianiu warunków udziału. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 3 i 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej (zał. 3 i 4) SWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1 Wykaz zrealizowanych dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie – załącznik nr 7 do SWZ.
2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ.
Powyższy zapis ma zastosowanie w sytuacji, gdy do postępowania zostaną złożone co najmniej dwie oferty.
3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835, dalej: ”ustawa z 13.04.2022 r., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 2. Formularz ofertowy. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach, występujących w formularzu. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z zał. 3 i 4 do SWZ). 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest we wzorze umowy zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.