eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這雟k › Modernizacja boiska wielofunkcyjnego po這穎nego przy Szkole Podstawowej nr 3 w P這雟kuOg這szenie z dnia 2022-09-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego po這穎nego przy Szkole Podstawowej nr 3 w P這雟ku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto P這雟k reprezentowana przez Burmistrza Miasta P這雟k

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377847

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: P這cka 39

1.5.2.) Miejscowo嗆: P這雟k

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: plonsk@plonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.plonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego po這穎nego przy Szkole Podstawowej nr 3 w P這雟ku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-0094bf3f-3018-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00342924

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00330825/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.5 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego po這穎nego przy Szkole Podstawowej nr 3 w P這雟ku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zamawiaj帷y b璠zie si komunikowa z
Wykonawcami za po鈔ednictwem platformy zakupowej znajduj帷ej si pod adresem: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login
Zamawiaj帷y zgodnie z 2 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i
przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), okre郵a dopuszczalny format podpisu
elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf"-zaleca si podpisywa formatem PAdES,
- dopuszcza si podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf", wtedy b璠zie wymagany oddzielny plik z podpisem. W zwi您ku
z tym Wykonawca b璠zie zobowi您any za陰czy, pr鏂z podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
Niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformie zakupowej tj.:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚
operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) w陰czona obs逝ga JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie pdf.
Dopuszczalne formaty przesy豉nych danych: pliki o wielko軼i do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, rar;
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik za陰czony przez wykonawc na platformie zakupowej i zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu otwarcia ofert;
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna Urz璠u Miejskiego w P這雟ku o przetwarzaniu danych dla
uczestnik闚 post瘼owania o udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego, Wykonawc闚 oraz innych os鏏, kt鏎ych dane
osobowe pozyskano w zwi您ku z ubieganiem si o udzielenie zam闚ienia b康 w zwi您ku z realizacj zam闚ienia przez
Wykonawc zawarta jest w pkt 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniej帷ej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w P這雟ku, zlokalizowanego na dzia販e nr 636/2.
W ramach prac projektowych nale篡 wykona program modernizacji istniej帷ej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.
W ramach modernizacji nale篡 wykona:
1) oczyszczenie i odt逝szczenie nawierzchni,
2) usuni璚ie odspojonych fragment闚 warstwy konstrukcyjnej nawierzchni EPDM i SBR poprzez ich mechaniczne sfrezowanie,
3) gruntowanie szczepno-penetruj帷e nawierzchni na ca貫j powierzchni boiska 鈔odkami wskazanymi przez producenta nawierzchni,
4) uzupe軟ienie ubytk闚 w nawierzchni m.in. poprzez wykonanie warstwy nawierzchni na bazie granulatu SBR zwi您anego klejem PU o grubo軼i min. 7 mm,
5) wykonanie warstwy nawierzchni EPDM grubo軼i min. 2 mm - natrysk,
6) odtworzenie linii p鏊 gry zgodnie z wytycznymi dla danej dyscypliny lub wyskalowanych do wymiar闚 boiska farbami poliuretanowymi metod natryskow (pi趾a r璚zna, 2 boiska do koszyk闚ki, siatk闚ka oraz do gry w tenisa):
a) kolorystyka boiska wielofunkcyjnego:
· projektowa zasadnicza nawierzchnia boiska: kolor zielony;
· projektowana nawierzchnia boisk do tenisa: kolor niebieski;
· kolor linii do koszyk闚ki: pomara鎍zowy;
· kolor linii do siatk闚ki: czerwony;
· kolor linii do gry w pi趾 r璚zn: 鄴速y;
- kolor linii do tenisa: bia造;
· grubo嗆 linii: 5cm.
7) prace przygotowawcze oraz porz康kowe prace powykonawcze (np. demonta i ponowny monta 豉wek, tulei, innych element闚 wyposa瞠nia),
8) dostawa nowych siedzisk wraz z monta瞠m na istniej帷ym stela簑 (wykonane z polipropylenu, wandaloodporne, z niskim oparciem, odporne na niskie oraz wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV, do stosowania na zewn皻rz, posiadaj otw鏎, przez kt鏎y odprowadzana jest woda) kolor do uzgodnienia z Zamawiaj帷ym – 15 sztuk.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty zosta w Programie funkcjonalno – u篡tkowym stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane zwi您ane zwielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Us逝gi architektoniczne ipodobne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-12-19

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jako軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.
1. art. 108 ust. 1 Pzp.
Nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie 瘸dnej z przes豉nek, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, 瘸den ze wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej, konsorcjant闚, podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej) ani 瘸den podmiot, na kt鏎ego zasoby powo逝je si wykonawca w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
2. art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego ,kt鏎a zosta豉 w dniu 15 kwietnia 2022 r. og這szona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835, tj.
„Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium.
1) Ustala si wadium do zam闚ienia w wysoko軼i: 5 000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych 00/100).
Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez:
Bank Sp馧dzielczy w P這雟ku: nr rachunku 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003 na przelewie bankowym nale篡 wskaza tytu przedmiotu zam闚ienia:
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego po這穎nego przy Szkole Podstawowej nr 3 w P這雟ku
- znak sprawy ZP.271.19.2022.
Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieni康zu nale篡 z這篡 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
2) Za wadium wniesione w terminie uwa瘸 si:
a) dla wadium wnoszonego w pieni康zu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert (data i godzina);
b) dla wadium wnoszonego w formie innej ni pieni篹na - z這瞠nie razem z ofert.
3) Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej przyjmuje si termin uznania rachunku bankowego zamawiaj帷ego.
4) Wadium wnoszone w formie innej ni pieni篹na musi by wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert. Gwarancja lub por璚zenie musi zawiera w swojej tre軼i nieodwo豉lne i bezwarunkowe zobowi您ane wystawcy dokumentu do zap豉ty na rzecz Zamawiaj帷ego kwoty wadium p豉tne na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Wadium nale篡 za陰czy do oferty wykonawcy.
5) Zwrot wadium nast徙i zgodnie z art. 98 Pzp.
6) Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami okre郵onymi w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z za陰czonym do SWZ wzorem umowy.
Z wykonawc, kt鏎y z這篡 najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta umowa, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik nr 3 do swz.
Zmiany umowy zawarte s w paragrafie 12 umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-09-28 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp ofert wraz z za陰cznikami, o kt鏎ych mowa w punkcie nr 9.1. SWZ nale篡 z這篡, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres https://plonsk.ezamawiajacy.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Termin zako鎍zenia przedmiotu umowy: 60 dni od dnia podpisania umowy, nie p騧niej ni 19.12.2022 r.
2. Zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego po這穎nego przy Szkole Podstawowej nr 3 w P這雟ku” wsp馧finansowano ze 鈔odk闚 Samorz康u Wojew鏚ztwa Mazowieckiego

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.