eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Dostawa węgla kamiennego w sortymentach ekomiał i ekogroszek w sezonie grzewczym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa węgla kamiennego w sortymentach ekomiał i ekogroszek w sezonie grzewczym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.lipsko.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa węgla kamiennego w sortymentach ekomiał i ekogroszek w sezonie grzewczym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afb835fa-2467-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021188/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320674/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGS.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 780480,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał w przewidywanej ilości 330 ton
Wymagane parametry jakościowe:
a) wartość opałowa - min. 24 MJ/kg
b) zawartość popiołu - max. 12 %
c) zawartość siarki - max. 1,2 %
d) spiekalność RI - max. 25
e) granulacja (uziamienie) - 3-31,5 mm
f) zawartość wilgoci całkowitej - max. 20%

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09242000-7 - Produkty pochodne węgla

4.5.5.) Wartość części: 536580,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek luzem (nie workowanego) w przewidywanej ilości 100 ton.
Wymagane parametry jakościowe:
a) wartość opałowa (kaloryczność) nie mniejsza niż 27 MJ/kg.
b) zawartość siarki: do 0,8%
c) zawartość popiołu do 10%
d) spiekalność RI - max. 25
e) granulacja (uziamienie) 5-25 mm
f) zawartość wilgoci całkowitej do 8 %

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09242000-7 - Produkty pochodne węgla

4.5.5.) Wartość części: 243900,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.