eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-231

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +22 425 11 94

1.5.8.) Numer faksu: +22 435 50 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.pip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9034b04-052a-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9034b04-052a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00341718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146437/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253817

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WA-ROR-A.213.1.161.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 209637,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych (rok produkcji 2023 lub 2022 – zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do swz) oraz na warunkach określonych we „Wzorze umowy” (załącznik nr 5 do swz). Samochody muszą spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 t.j.). Samochody osobowe muszą spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 6d. Samochody osobowe muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami Rozdziału 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 t.j.). Zamawiający nie wymaga, aby samochody były objęte ubezpieczeniem komunikacyjnym. Samochody osobowe oprócz homologacji muszą posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów. Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny w Autoryzowanej Stacji Obsługi na terenie całego kraju. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmioty zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, ul. Płocka 11/13, a w przypadku dostawy po 1.10.2023 r. na ul. Grójecką 186 w Warszawie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187698,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249936,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187698,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "VIP CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7542432283

7.3.3) Ulica: UL. PUŻAKA 6

7.3.4) Miejscowość: OPOLE

7.3.5) Kod pocztowy: 45-273

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187698,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.