eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-06-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870474

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Płocka 11/13

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-231

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: +22 425 11 94

1.4.8.) Numer faksu: +22 435 50 92

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.pip.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00254313

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00253817

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do wprowadzonych zmian przepisów prawa,
2) zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z przedłużenia rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy,
3) zmiany terminu realizacji Umowy, w sytuacji wydłużenia procesu produkcji samochodu niezależnej od Wykonawcy,
4) wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury (np. powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np. wojny) oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów, ogłoszenie stanów nadzwyczajnych czy stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) i inne zdarzenia obiektywnie niezależne od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych - w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

Po zmianie:
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do wprowadzonych zmian przepisów prawa,
2) zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z przedłużenia rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy,
3) wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury (np. powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np. wojny) oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów, ogłoszenie stanów nadzwyczajnych czy stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) i inne zdarzenia obiektywnie niezależne od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych - w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą spowodować wydłużenie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1, lecz nie więcej niż o 14 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.