eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU NR 8 W OLSZYNACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMIOgłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU NR 8
W OLSZYNACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75-610-62-92

1.5.8.) Numer faksu: 75-744-28-57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminakg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU NR 8
W OLSZYNACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-333ad551-301a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029576/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dachu budynku Olszyny nr 8

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem strony z
prowadzonym postępowaniem zakupowym -
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania zakupowego
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Kamienna Góra reprezentowana
przez Wójta Gminy Kamienna Góra z/s Kamiennej Górze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10
2) z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ gminakg . p l lub pisemnie
na adres siedziby administratora;
 18 /19
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KROŚ. 7013.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres prac obejmuje:
1) Demontaż pokrycia papowego z utylizacją ,
2) Demontaż rynien i obróbek wiatrowych,
3) Rozbiórka istniejących kominów do poziomu -50cm poniżej połaci dachu ,
4) Rozbiórka deskowania ,
5) Rozbiórka istniejącej wełny pod połacią ,
6) Wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez jednostronne nabitki,
7) Wymiana uszkodzonych końcówek krokwi,
8) Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej ,
9) Osadzenie wyłazu dachowego nad klatką schodową ,
10) Przemurowanie kominów,
11) Montaż folii PE pomiędzy krokwiami ,
12) Montaż wełny mineralnej ,
13) Pełne deskowanie z płyt OSB 22mm
14) Montaż papy podkładowej ,
15) Montaż kontrłat ,
16) Montaż łat ,
17) Pasy nadrynnowe i wiatrowe
18) Obróbki blacharskie kominów
19) Pokrycie blachodachówką
20) Montaż rynien z wpięciem do istniejących spustów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji i rekojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału Wykonawcy
w postępowaniu odnoszące się do:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
1) w odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga aby:
a) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą jak
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wskazuje na
konieczność:
a) dysponowania przez Wykonawcę co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno–budowlanejm przynależącej do właściwej izby samorządu
zawodowego, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy.
b) doświadczenia nabytego przez wykonanie:
w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
należycie co najmniej trzech (3) zamówień obejmujących swoim zakresem wykonanie pokrycia
dachowego (w ilości min. 300 m2 / dach, oddzielnie dla każdego z zamówień), na budynkach
mieszkalnych lub użyteczności publicznej gdzie materiałem służącym do pokrycia były: blacha
(blachodachówka, blacha trapezowa, itp.), dachówka (ceramiczna, betonowa).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w części
dotyczącej robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia) na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego w kwocie 300 000,00 zł, wraz z dowolnym dokumentem
potwierdzającym zapłacenie całości składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty,
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
niniejszego zamówienia, a także zakresu czynności wykonywanych przez te osoby oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - Załącznik nr 5 do SWZ),
3) wykazu robót budowlanych (zadań) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania, i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6
do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy
występujący wspólnie składają załącznik – informacja o rodzaju dostaw, które zrealizują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, określa możliwości zmian umowy w zakresie ustalonego
terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 21 i § 22 umowy,
2) w przypadku zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 21 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

najkorzystniejsze oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.