eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Świadczenie usług związanych z konserwacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięciaOgłoszenie z dnia 2021-12-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług związanych z konserwacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 64 55110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług związanych z konserwacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aad86c47-6a0a-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00340295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług związanych z konserwacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora. 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1; 1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora; 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej „Ustawa”; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan: 2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2.2. na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 2.3. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 3. Nie przysługuje Pani/Panu: 3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIF.271.38.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach tej części zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, wskazanych indywidualnie przez Zamawiającego.
1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac oraz ich szacowaną ilość:
- wycinka drzewa - 99 szt.,
- wycinka krzewów - 500 m2,
- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne - 180 szt.,
- usunięcie drzew powalonych - 50 szt.,
- frezowanie pni - 25 szt.
Ilość drzew została oszacowana na podstawie posiadanych decyzji administracyjnych oraz wizji lokalnych w terenie potwierdzających konieczność usunięcia drzew wraz z pielęgnacją, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).
2. Wykonywanie zabiegów (cięć) pielęgnacyjnych winno być prowadzone z zachowaniem naturalnego pokroju gatunków drzew.
3. Frezowanie pni dotyczy pni powstałych w wyniku wycinki drzew oraz innych pni wskazanych przez Zamawiającego.
4. Usunięcia drzew oraz zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych należy wykonywać przy zastosowaniu metod:
- alpinistycznej,
- z podnośnika,
- bez użycia ciężkiego sprzętu.
5. Usunięcia drzew uszkodzonych wskutek zdarzeń losowych (powalonych np. przez huragan) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać natychmiast, tj. najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
6. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:
- uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu wycinki oraz zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych drzew oraz po usunięciu krzewów,
- usuwanie wszelkich zbędnych przedmiotów i urządzeń obcych umieszczonych nielegalnie na drzewach (np. huśtawki itp.),
- usuwanie kolizji drzew z urządzeniami i obiektami technicznymi w uzgodnieniu z ich właścicielami.
7. Prace zlecone będą sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego protokołami typowania prac.
8. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w sposób ciągły przez cały okres obowiązywania umowy.
9. Wykonawca winien posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania.
10. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do nabycia od Zamawiającego drewna pochodzącego z wycinki. Cena sprzedaży drewna wynosi 212,26 zł/m3 brutto (wartość ustalona na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna opałowego obliczonej według średniej ceny rynkowej drewna opałowego przez Nadleśnictwo Kamienna Góra).
Zamawiający informuje, że w ramach Części 1 kluczowymi elementami zamówienia są następujące usługi:
1. wycinka drzew i krzewów,
2. cięcia pielęgnacyjne i sanitarne,
3. frezowanie pni drzew.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach tej części jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia prac porządkowych na terenie działek: nr 313/17 obręb 6, nr 345/1 obręb 6, nr 377/1 obręb 6, nr 154/4 obręb 5, nr 17 obręb 1, nr 36 obręb 4 miasta Kamienna Góra stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac oraz ich szacowaną ilość:
- dwukrotne okoszenie z samosieji oraz trzcinnika terenu - działki nr 313/17 obręb 6 miasta Kamienna Góra na powierzchni 3 ha (polana widokowa, tereny przyległe do ścieżek dydaktycznych,
- czyszczenie powierzchni lasu z odrośli samosiewów o powierzchni 1,5 ha – działka nr 377/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra,
- usunięcie wyznaczonego posuszu oraz złomów i wywrotów, z terenu lasu, działki: nr 377/1 obręb 6, nr 313/17 obręb 6, nr 345/1 obręb 6, nr 154/4 obręb 5, nr 17 obręb 1, 36 obręb 4 miasta Kamienna Góra, o szacunkowej objętości 200 m³ i wywóz drewna, zgodnie ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 ze zmianami),
- cięcia sanitarne drzew metodą alpinistyczną, z terenu lasu – działki nr 377/1, nr 313/17, nr 345/1 obręb 6, miasta Kamienna Góra o szacowanej ilości 15 szt.,
- zabezpieczenie chemiczne sadzonek dębu i buka, w okresie jesiennym, przed uszkodzeniem przez zwierzynę – 8 000 szt.,
- wykonanie melioracji agrotechnicznych – przygotowanie powierzchni gniazd przed sadzeniem 8 000 szt. drzew poprzez wycięcie krzewów, wykoszenie trzcinnika wraz z uporządkowaniem terenu,
- dwukrotne okoszenie sadzonek dębu i buka, w okresie wiosennym i jesiennym – ilość 8 000 szt.,
- pozostałe prace porządkowe, tj. usuniecie leżących gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew w postaci wałów i stosów, stanowiących zagrożenie pożarowe wraz z utylizacja o szacunkowej objętości 230 m3.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:
- wyrobienie sortymentów drewna pochodzącego z w/w wycinki zgodnie z polską normą KJW,
- zrywka drewna pochodzącego z w/w wycinki przy wykorzystaniu koni i zeskładowanie go na terenie działek nr 377/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra, nr 154/4 obręb 5 miasta Kamienna Góra, nr 17 obręb 1 miasta Kamienna Góra,
- uprzątnięcie ściętych drzew, pozostałości po nich oraz terenu po wycince,
- wykonanie cięć sanitarnych drzewa metodą alpinistyczną.
3. Wykonawca winien posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania.
Zamawiający informuje, że w ramach Części 2 kluczowymi elementami zamówienia są następujące usługi:
1. koszenie terenu z samosieji i trzcinnika,
2. czyszczenie powierzchni lasu z odrośli samosiewów,
3. usuwanie posuszu, złomów i wywrotów z terenu lasu,
4. zrywka drewna,
5. cięcia sanitarne drzew metodą alpinistyczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach tej części jest sporządzanie oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia, rosnących na terenie nieruchomości nie będących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności:
- opiniowanie i weryfikacja wniosków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących w posiadaniu wnioskodawców zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zmianami),
- udział w lustracji i oględzinach drzew i krzewów podczas postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na ich usunięcie, wszczętego przez Gminę Miejską Kamienna Góra na wniosek posiadaczy nieruchomości,
- wyznaczanie drzew na terenie lasu do usunięcia zgodnie z planem urządzenia lasu wraz z prowadzeniem i uzupełnianiem książki „Plan urządzenia lasu komunalnego Miasta Kamienna Góra”, według ilości prac wykonanych w ciągu roku.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zaopiniowania i weryfikacji wniosków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w ciągu 3 dni od daty przekazania przez Zamawiającego dokumentów w sprawie tj. kopii wniosku wraz z mapą określającą lokalizację wnioskowanych do wycinki drzew lub krzewów.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do lustracji wnioskowanych do usunięcia drzew lub krzewów z terenów nie należących do Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz z wydaniem opinii odnośnie ich stanu.
4. Szacuje się, że w ciągu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania 50 ocen, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Zamawiający informuje, że w ramach Części 3 kluczowymi elementami zamówienia są następujące usługi:
1. opiniowanie i weryfikacja wniosków,
2. udział w lustracji i ocena drzew,
3. prowadzenie książki „Plan urządzenia lasu komunalnego Miasta Kamienna Góra”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77231400-2 - Usługi oceny zasobów leśnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
W zakresie Części 1 zamówienia: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
W zakresie Części 2 zamówienia: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
2. Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
W zakresie Części 1 zamówienia:
a) W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej 1 usługę (umowę) polegającą na wycince i/lub pielęgnacji drzew o wartości wynoszącej min. 130 000,00 zł brutto,
b) Dysponuje co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs operatora pilarki i posiada aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości oraz co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs operatora pilarki oraz co najmniej 2 osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania ruchem w rozumieniu art. 6 ust 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 450 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 143),
c) Dysponuje niżej wymienionymi narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia:
- piła mechaniczna – min. 5 szt.,
- liny, uprzęże do wycinki drzew metodą alpinistyczną – min. 1 kpl.,
- maszyna do frezowania pni – min. 1 szt.,
- podnośnik koszowy min. 22 m – 1 szt.,
- wywrotka z HDS – 1 szt.,
W zakresie Części 2 zamówienia:
d) W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie do najmniej 1 usługę (umowę) polegającą na wykonywania prac porządkowych na terenie lasu w zakresie wycinki i zrywka drewna o wartości wynoszącej min. 70 000,00 zł,
e) Dysponuje co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs operatora pilarki i posiada aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości oraz co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs operatora pilarki,
f) Dysponuje niżej wymienionymi narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia:
- piła mechaniczna – min. 2 szt.,
- wykaszarka spalinowa – min. 2 szt.,
- liny, uprzęże do cięć sanitarnych drzew metodą alpinistyczną – 1 kpl.,
W zakresie Części 3 zamówienia:
g) Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie przyrodnicze w kierunku leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu lub co najmniej 1 osobą, która ukończyła kursy, szkolenia itp. z zakresu chirurgii lub pielęgnacji drzew i posiada np. tytuł inspektora nadzoru terenów zieleni lub inspektora nadzoru, pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew – NOT lub inspektora nadzoru prac w drzewostanie lub inspektora prac arborystycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia [w przypadku Części 1 i Części 2 zamówienia],
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w
projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora w zakładce dedykowanej postępowaniu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.