eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzysz › Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w OrzyszuOgłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Orzysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-250

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a9a7d5b-2f72-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006898/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego po adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej e-mail: um@orzysz.pl
Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP ( nazwa odbiorcy) to Urząd Miejski w Orzyszu, Adres
skrytka e-PUAP: /umorzysz/SkrytkaESP Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu
miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego po adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal
W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między Zamawiającym
a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: um@orzysz.pl
Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP ( nazwa odbiorcy) to Urząd Miejski w Orzyszu, Adres
skrytka e-PUAP: /umorzysz/SkrytkaESP Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Orzyszu jest Burmistrz Orzysza, ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, numer tel.: 87 307 09 30. ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@um.orzysz.p
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą ,z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPF.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku centrum rehabilitacji po COVID 19 w miejscowości Orzysz na działce o nr geod. 257, obręb Orzysz.

• Powierzchnia zabudowy • 206,88 m2
• Powierzchnia użytkowa ogółem • 165,20 m2
• Kubatura • 1095,00 m3
• Wysokość obiektu • 7,12 m
• Wymiary obiektu • 23,64 m x 11,04 m
• Liczba kondygnacji • 2,0, budynek parterowy, niepodpiwniczony
• Zaopatrzenie w energię elektryczną • z projektowanego przyłącza energetycznego
• Zaopatrzenie w wodę • z projektowanego przyłącza wodociągowego
• Odprowadzenie wód opadowych • Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce
• Odprowadzenie ścieków bytowych • do sieci kanalizacyjnej gminnej poprzez projektowane przyłącze
• Ogrzewanie • z projektowanego przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej

Wykaz pomieszczeń
• 1 • Wiatrołap o pow. 5,05 m2
• 2 • Recepcja/k0omunikacja o pow. 10,10 m2
• 3 • Pomieszczenie do wykonywania zabiegów o pow. 18,97 m2
• 4 • Pomieszczenie do wykonywania zabiegów o pow. 14,64 m2
• 5 • Sala gimnastyki o pow. 24,86 m2
• 6 • Pomieszczenie do wykonywania zabiegów o pow. 9,98 m2
• 7 • Pomieszczenie do wykonywania zabiegów o pow. 9,92 m2
• 8 • Pomieszczenie do wykonywania zabiegów o pow. 13,64 m2
• 9 • Pomieszczenie do wykonywania zabiegów o pow. 10,62 m2
• 10 • WC męskie o pow. 3,75 m2
• 11 Toaleta dla niepełnosprawnych/damska o pow. 6,25 m2
• 12 WC dla personelu o pow. 3,54 m2
• 13 Przebieralnia o pow. 4,39 m2
• 14 Pomieszczenie porządkowe o pow. 2,82 m2
• 15 Hall o pow. 25,41 m2


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót-Załącznik nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213240-7 - Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Kryteria wyboru ofert, oferty będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia).
2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.
2.2. OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI - 40 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI to 40 pkt.
2.2.1. W kryterium „wydłużony okres gwarancji i okres rękojmi" oferta Wykonawcy, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie
okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 36 miesięcy, otrzyma dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1- 23 miesięcy (ponad wymagane minimum 36 miesięcy) Zamawiający przyzna
ofercie Wykonawcy 20 punktów.
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-36 miesięcy (ponad wymagane minimum 36 miesięcy) Zamawiający przyzna
ofercie Wykonawcy 40 punktów.
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 miesięcy .
2.2.6 Za nie wskazanie „wydłużonego okresu gwarancji i okresu rękojmi” w formularzu oferty oferta wykonawcy nie otrzyma
dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 miesięcy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
• Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
• Wykonawca, który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji na wykonane roboty równy lub dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma
maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt w przedmiotowym kryterium
• Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
• W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji lub niewskazanie w kryterium oceny ofert wydłużonego okresu gwarancji
uznaje się, że Wykonawca oferuje 36 miesięcy gwarancji
• Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
• Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą – za wykonanie zamówienia ogółem oraz tylko jeden okres
wydłużonej gwarancji na roboty budowalne podany w miesiącach
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w
kryterium „OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI” Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

• Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 2 roboty budowlane, z której każda osobno obejmowała swoim zakresem:
 budowę budynku o konstrukcji murowanej o powierzchni co najmniej 100 m2


• Osoby: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:


 jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

 jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz

 jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności w sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

 jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności w sieci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Kierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2021r. poz. 1646 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
d) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
e) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, o niepodleganiu wykluczeniu
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1)dokumentów,o którym mowa w rozdziale lit. a,b,c,-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam., potwierdzające odpowiednio, że:a) nie naruszył
obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art.109 ust.1 pkt 1 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,lub,jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,złożone przed organem sądowym lub administracyjnym notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,właściwym z siedzibą lub zam. wykonawcy(...)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór Załącznik nr 5 do SWZ)
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór Załącznik nr 6 do SWZ),
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy potwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, ( wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

3.2. Środki dowodowe na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie składają odrębnie:-
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;- podmiot trzeci, na którego potencjał
powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby
wykonawcy;- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza
brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia
w odniesieniu do podwykonawcy).3. Do oferty
wykonawca załącza również ( jeżeli dotyczy) a) Pełnomocnictwo • Gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy. • W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego
pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych
wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia
wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania
ofertą na kwotę/wartość: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Warmińsko-Mazurskim Bank Spółdzielczy o/ Orzysz
nr 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z adnotacją

„Wadium w postępowaniu pn: Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu a potwierdzenie wpłaty można załączyć do oferty.
6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania z ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy::
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.2) W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
wykonawców.3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.4) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego powinno
wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.5) Oświadczenia
i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w
formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 455 ust. 1-4 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze specyfikacją warunków zamówienia.
1.1 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących
okolicznościach:
a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było
przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego
b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót. 1.2 Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się
w przypadku: a) wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych,
b)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji wykonania i odbioru robót,
c)postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,
d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym, w tym polegających na intensywnych
opadach deszczu, gradu, śniegu itp.
e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn
nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy, f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia
prac
1.3 Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia robót
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, 1.4. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy
1.5. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy
1.6 Zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 15 % wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy
1.7 Zmiany dotyczące zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy. Zmiany umowy zostały szczegółowe opisane w projektowanych warunkach umowy § 19-Zał nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszego ogłoszenia można odnaleźć w SWZ - na stronie prowadzonego
postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Pzp.
3. Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej.
7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że ust. 2-7 wprowadzony została w skutek wprowadzonej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.