eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedźno › Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2021-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedźno

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miedźno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułańska

1.5.2.) Miejscowość: Miedźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 317 80 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f809b2f-696d-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000687/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty należy złożyć za pomocą
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminy Miedźno: /8sm57mpm7e/SkrytkaESP
3) adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl
4) https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in. oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 9 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż złożone
oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) - ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza : /8sm57mpm7e/SkrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego RR.271.2.12.2021 .

7) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ug@miedzno.pl ( maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20MB).
8) Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.271.2.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 13440239,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 zamówienia pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj”:
1. Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej ( ODC. POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ, ODC. W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ, ODC. PRZEZ LAS od ul. Nadrzecznej do ul. Dębowej), ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmująca: wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla całości inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. Przedmiot Części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, Programami funkcjonalno-użytkowymi wraz z Suplementem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 1 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10a,
2) Program funkcjonalno-użytkowy „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna, ks. A. Morawca, Wesoła i Nadrzeczna w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z Suplementem – stanowiący dodatek nr 11,
3) Program funkcjonalno-użytkowy pn. „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna (fragment), Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z Suplementem – obowiązuje w zakresie Rozbudowy dróg gminnych ulicy Główna (fragment) w miejscowości Borowa, gm. Miedźno wraz z Suplementem – stanowiący dodatek nr 27,
4) Opinia geotechniczna – stanowiąca dodatek nr 12.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) oraz realizację zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj, funkcję jedynie informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ) b. drogowa - stanowiący dodatek nr 13,
2)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. PRZEZ LAS) b. drogowa - stanowiący dodatek nr 14,
3)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ) b. drogowa - stanowiący dodatek nr 15,
4)Przedmiar robót UL. MORAWCA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 16,
5)Przedmiar robót UL. NADRZECZNA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 17,
6)Przedmiar robót UL. WESOŁA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 18,
7)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA, WESOŁA oraz PLAC IM. KS. MORAWCA -ODWODNIENIE - stanowiący dodatek nr 19,
8)Przedmiar robót UL. NADRZECZNA -ODWODNIENIE - stanowiący dodatek nr 20,
9) Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ) ELEKTRYCZNY - - stanowiący dodatek nr 21
10)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (PRZEZ LAS) ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 22,
11)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ) ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 23,
12)Przedmiar robót UL. KS. MORAWCA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 24,
13)Przedmiar robót UL. WESOŁA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 25.
14)Przedmiar robót - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO- - stanowiący dodatek nr 26.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Programach funkcjonalno-użytkowych wraz z Suplementem, umowie.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Programach funkcjonalno-użytkowych, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli w Programach funkcjonalno-użytkowych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z Programami funkcjonalno-użytkowymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów.
Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

4.2.5.) Wartość części: 6790515,62 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31311000-9 - Podłączenia energetyczne

31321210-7 - Kabel niskiego napięcia

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego – część nr 1 zamówienia, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia pn. „ „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj””:
1. Przedmiotem Części nr 2 zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej wraz z drogą łączącą ul. Sosnową z Dębową, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca: wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla całości inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. Przedmiot Części nr 2 zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z Suplementem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 2 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10b,
2) Program funkcjonalno-użytkowy pn. „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna (fragment), Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z Suplementem – obowiązuje w zakresie Rozbudowy dróg gminnych ulic Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno wraz z Suplementem– stanowiący dodatek nr 27,
4) Opinia geotechniczna – stanowiące dodatek nr 28.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) oraz realizację zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj, funkcję jedynie informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót UL. BRZOZOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 29,
2) Przedmiar robót UL. DĘBOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 30,
3) Przedmiar robót ŁĄCZNIK UL. DĘBOWEJ I SOSNOWEJ b. drogowa - stanowiący dodatek nr 31,
4) Przedmiar robót UL. SOSNOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 32,
5) Przedmiar robót UL. BRZOZOWA - ODWODNIENIE - stanowiący dodatek nr 33,
6) Przedmiar robót UL. BRZOZOWA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 34,
7) Przedmiar robót UL. DĘBOWA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 35,
8) Przedmiar robót ŁĄCZNIK UL. DĘBOWEJ I SOSNOWEJ ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 36,
9) Przedmiar robót UL. SOSNOWA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 37,
10) Przedmiar robót - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO- stanowiący dodatek nr 38.

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Programach funkcjonalno-użytkowych wraz z Suplementem, umowach.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Programach funkcjonalno-użytkowych, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli w Programach funkcjonalno-użytkowych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z Programami funkcjonalno-użytkowymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów.
Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

4.2.5.) Wartość części: 6649723,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31311000-9 - Podłączenia energetyczne

31321210-7 - Kabel niskiego napięcia

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego – część nr 2 zamówienia, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu części nr 1 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji Wykonawcy (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot części nr 1 zamówienia w tym wykonane roboty oraz zastosowane materiały, urządzenia, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem zieleni - wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G) 20 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Określenie warunków:
5.4.)1) wymagane jest posiadanie doświadczenia:
dot. Części nr 1 zamówienia:
5.4.1.1) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości co najmniej 2000000 zł netto polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) i nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych wraz z budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: oświetlenie uliczne i/lub kanalizację deszczową i/lub kanalizacje sanitarną i/lub sieć wodociągową i/lub sieć teletechniczną
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

dot. Części nr 2 zamówienia:

5.4.1.2) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości co najmniej 2000000 zł netto polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) i nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych wraz z budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: oświetlenie uliczne i/lub kanalizację deszczową i/lub kanalizacje sanitarną i/lub sieć wodociągową i/lub sieć teletechniczną
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

5.4.2.1) dotyczy części nr 1: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Głównego projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
b) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
c) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
d) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży teletechnicznej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
e) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm).
f) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),


Ze względu na ograniczenia techniczne dalsze szczegółowe informację znajdują się w Rozdziale 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania ust. 5.2 pkt 4) SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do SWZ. W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.

2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,

Uwaga :
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 10.3.2 ppkt 1 lit. a SWZ liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.

4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 5) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą ,

3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i 3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia,
składa każdy z tych podmiotów.

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2 oraz 10.3.1 ppkt 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
część nr 1 zamówienia: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),,
część nr 2 zamówienia: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.2 SWZ oraz pkt 8.1 ogłoszenia o zamówieniu.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Banku Spółdzielczym w Kłobucku, Filia w Miedźnie
nr rachunku 73 8259 1014 2001 0000 0550 0006
z dopiskiem: Wadium - „ Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj część numer ………… zamówienia”
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2-4 wówczas Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wystawionego na rzecz Zamawiającego (przed upływem terminu określonego w pkt 16.2 SWZ).
Dokument ten musi zachować ważność przez okres związania ofertą.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj część numer ………… zamówienia”
7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej). Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
2. Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 4 do SWZ.
5) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;
6) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ:
a) Zamawiający zastrzega w zakresie warunku dot. doświadczenia Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust 1 ustawy, że warunek opisany w pkt 5.2 ppkt 4.1.1 / pkt 4.1.2 (odpowiednio dot. danej części zamówienia) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,
b) w pozostałym zakresie warunki udziału muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
3. Szczegółowe informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 10a do niniejszej SWZ (dot. części nr 1 zamówienia), dodatek nr 10b do niniejszej SWZ (dot. części nr 2 zamówienia) oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /8sm57mpm7e/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Łączna wartość szacunkowa oraz wartości szacunkowe podane do poszczególnych części zamówienia uwzględniają wartość netto zamówień podobnych , których możliwość udzielenia Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.