eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachOgłoszenie z dnia 2021-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2510087

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mops-katowice.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b9613f6-355f-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002154/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wyżywienie w mieszkaniu chronionym

1.3.4 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla klientów Schroniska dla bezdomnych mężczyzn i Schroniska dla bezdomnych kobiet MOPS w Katowicach

1.3.6 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla szkół

1.3.9 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla starszych, niepełnosp, długotrwale chorych, nieporadnych życiowo osób mieszkających na terenie miasta Katowice oraz posiłki dla ŚDS przy ul. Brata Alberta 5

1.3.13 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków (catering) dla 20 uczestników Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach przez 5 dni w tygodniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00244475/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.3701.1.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
1) Część 1 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania klientów MOPS: Osiedle Witosa, Załęże, Osiedle Tysiąclecia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1a do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 360325,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
2) Część 2 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania klientów MOPS: Dąb, Wełnowiec – Józefowiec, Koszutka, Bogucice – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1a do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 467296,64 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
3) Część 3 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania klientów MOPS: Brynów Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka, Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia, Ligota – Panewniki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1a do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 382845,44 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
4) Część 4 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania klientów MOPS: Śródmieście, Osiedle Paderewskiego – Muchowiec, Zawodzie – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1a do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 422256,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
5) Część 5 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania klientów MOPS: Dąbrówka Mała, Szopienice – Burowiec, Janów – Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1a do swz;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 275873,92 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
6) Część 6 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków przez 5 dni w tygodniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1b do swz;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 21319,20 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
7) Część 7 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez 5 dni w tygodniu dla 20 osób – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 c do swz;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 69022,69 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
8) Część 8 - przygotowanie i dowóz przez 7 dni w tygodniu gorących posiłków dla mieszkańców Mieszkań Chronionych na terenie miasta Katowice – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 d do swz;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 91523,75 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
9) Część 9 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla klientów Schronisk dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Schronisk dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1e do swz;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 169755,42 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
10) Część 10 – przygotowanie i dowóz posiłków do 3 szkół na terenie miasta Katowice – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 f do swz;

4.5.3.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.5.5.) Wartość części: 107814,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 271605,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 343982,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 271605,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stachu i Przyjaciele Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342976687

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 85/14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-595

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, w zakresie udostępnienia wykwalifikowanego personelu.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 271605,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 352238,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 420869,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 352238,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stachu i Przyjaciele Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342976687

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 85/14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-595

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, w zakresie udostępnienia wykwalifikowanego personelu.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 352238,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 288581,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 288581,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 288581,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stachu i Przyjaciele Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342976687

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 85/14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-595

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, w zakresie udostępnienia wykwalifikowanego personelu.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 288581,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 318288,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 318288,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 318288,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stachu i Przyjaciele Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342976687

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 85/14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-595

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, w zakresie udostępnienia wykwalifikowanego personelu.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 318288,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 207948,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207948,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 207948,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stachu i Przyjaciele Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342976687

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 85/14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-595

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, w zakresie udostępnienia wykwalifikowanego personelu.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 207948,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24237,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24343,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24237,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stachu i Przyjaciele Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342976687

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 85/14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-595

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu: Śląskie Centrum Psychoterapii i Profilaktyki, w zakresie udostępnienia wykwalifikowanego personelu.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24237,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w części 7 - przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez 5 dni w tygodniu dla 20 osób, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W dniu 02.12.2020 r. została zawarta umowa na realizację usługi w postaci przygotowywania i dowożenia gorących posiłków ( catering) do Centrum Usług Społecznych „Integracja” przy ul. Francuskiej 43a Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez 5 dni w tygodniu dla 20 osób, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
W dniu 18.01.2021 r. zmieniona została ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych i w art. 76 ust. 2 zawarto zapis: „Umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust.2 pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2021 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w art. 68 ust. 3”.
Wobec powyższej zmiany przy przygotowywaniu postępowania na realizację cateringu dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na rok 2022 r. Zamawiający przewidział okoliczność wygaśnięcia wyżej opisanej umowy w dniu 31.12.2021 r. ( zawartej w roku 2020 ) i konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację cateringu dla Dziennych Domów Pomocy Społecznej na rok 2022. Postępowanie pn. „Przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach”, którego 7 częścią jest przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez 5 dni w tygodniu dla 20 osób, zostało wszczęte w dniu 25.10.2021 r., w dniu 09.12.2021 r. ogłoszono ustawę o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, gdzie w ust. 2 wyrazy „ 31 grudnia 2021r.” zastąpiono wyrazami „ 31 grudnia 2022 r.” ( przepis art. 1 pkt 35 obowiązuje od 10.12.2021 r. ), tym samym umowa zawarta w dniu 02.12.2020 r. na realizację usługi w postaci przygotowywania i dowożenia gorących posiłków ( catering) do Centrum Usług Społecznych „Integracja” przy ul. Francuskiej 43a w Katowicach – przez 5 dni w tygodniu dla 20 osób, nie wygasa, ale pozostaje ważna do 31.12.2022 r.
Wobec powyższego Zamawiający nie może w dalszym ciągu prowadzić postępowania na przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach – część 7, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w powyższej części.
Na wystąpienie okoliczności, których następstwem jest unieważnienie 7 części przedmiotowego postępowania, Zamawiający nie miał żadnego wpływu, nie mógł przewidzieć kiedy i czy w ogóle taka sytuacja będzie mieć miejsce. Wyżej opisane okoliczności spowodowały, że postępowanie w części 7 zostało obarczone wadą niemożliwą do usunięcia. Wada ta nie może zostać poprawiona, usunięta lub skorygowana przez Zamawiającego, jest nieusuwalna, ponieważ zawarta umowa jest ważna i obowiązuje do 31.12.2022 r., Zamawiający nie może zawrzeć drugiej umowy na ten sam przedmiot zamówienia. Tym samym postępowanie w części 7 należy unieważnić na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98258,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105193,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98258,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stachu i przyjaciele Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342976687

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 85/14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-595

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, w zakresie udostępnienia wykwalifikowanego personelu.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98258,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165715,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166135,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165715,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Caritas Diecezji Gliwickiej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311008107

7.3.3) Ulica: ul. Ziemowita 2

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165715,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164783,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164783,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 164783,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stachu i Przyjaciele Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342976687

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 85/14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-595

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, w zakresie udostępnienia wykwalifikowanego personelu.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164783,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, ale nie wcześniej niż od 01.01.2022r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.