eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › "Wykonanie instalacji elektrycznej na dostrzegalni przeciwpożarowej w m. Klików metodą" zaprojektuj i wybuduj""Ogłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie instalacji elektrycznej na dostrzegalni przeciwpożarowej w m. Klików metodą” zaprojektuj i wybuduj””

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ŻAGAŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970254270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żarska 14

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zagan@zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zagan/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie instalacji elektrycznej na dostrzegalni przeciwpożarowej w m. Klików metodą” zaprojektuj i wybuduj””

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44e1ea3a-17e1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338689

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00177534/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja dostrzegalni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298923/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 50000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji elektrycznej i alarmowej niskoprądowej od przyłącza energetycznego dystrybutora energii elektrycznej (w trakcie realizacji) do istniejącej dostrzegalni przeciwpożarowej w m. Klików.
2) Warunki techniczne wykonania instalacji:
– wykonanie zgodne z posiadanymi „Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp z o.o.”
- odległość od przyłącza energetycznego do dostrzegalni – ok. 50 m, wysokość dostrzegalni – 32 m.
- ułożenie kabla w ziemi od skrzynki energetycznej do dostrzegalni,
- ułożenie instalacji do kabiny dostrzegalni znajdującej się na szczycie obiektu. Kable układane w korytkach przymocowanych do konstrukcji masztu.
- montaż rozdzielni wraz z zabezpieczeniami dobranymi do obciążenia przewidzianego na następujące obwody:
-- oświetlenia kabiny obciążenie ok 0,5 kW,
-- oświetlenia zewnętrznego obciążenie ok 0,5 kW,
-- gniazd urządzeń obsługi dostrzegalni obciążenie ok 3 kW,
-- gniazd urządzeń monitoringu obciążenie ok 1 kW,
-- gniazd urządzeń alarmowych obciążenie ok 1 kW,
-- gniazd urządzeń klimatyzacji obciążenie ok 3 kW.
- wykonanie instalacji oświetlenia kabiny oraz instalacji gniazdowej obsługi dostrzegalni.
- montaż awaryjnego zasilania gwarantowanego (UPS) na obciążenie ok 3 kW gwarantującego podtrzymanie napięcia na czas min. 3 godzin.
Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.