eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2072D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JAROSŁAWOgłoszenie z dnia 2021-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2072D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JAROSŁAW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŚREDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 2

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713968919

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-sredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sredzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2072D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JAROSŁAW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f87dd3f-4e8c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00338683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285188/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZPO.272.33.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 161944,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przewidziana do przebudowy droga to droga powiatowa nr 2072D o nawierzchni bitumicznej, a odcinki do przebudowy zlokalizowane są w miejscowości Jarosław. Jezdnia istniejącej drogi posiada szerokości od 5,00 do 6,0 m. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Udanin, w Powiecie Średzkim.
2.2. Zakres robót:
• wykonanie chodnika o długości ok 380 m - po stronie zachodniej + 19 m po stronie wschodniej drogi powiatowej 2072D
Chodnik oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem:
 kamiennym istniejącym – po stronie zachodniej
 betonowym – po stronie wschodniej (19 m)
a od strony działek - obrzeżem betonowym,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej typu Holland o gr 8 cm z wyjątkiem części chodnika biegnącego wzdłuż działek nr 66, 65/1 i 63 (naprzeciw działki 112 , na której znajduje się kościół - zaznaczenie na planie sytuacyjnym), który to chodnik otrzyma nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej, szarej „10” cm.
Na całej długości I-go odcinka (wzdłuż krawężnika kamiennego) ułożony będzie pas nawierzchni chodnika z kostki kamiennej szarej „10” cm granitowej ,na szerokość dwóch kostek,
• dwa przejścia dla pieszych:
 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych (szer. 4 m) z oznakowaniem poziomym P-10 za pomocą malowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutrwaldzanego (z aplikacją kulkami szklanymi) koloru czerwono-białego i pionowym na słupkach stalowych Ø 70 mm w postaci znaków D-6 - 2 szt., B-33 "30 km" - 2 szt., A-11a - 2 szt. i T-1 „20 m" - 2 szt,
 wykonanie przejścia zwykłego z oznakowaniem poziomym P-10 za pomocą malowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutrwaldzanego (z aplikacją kulkami szklanymi) koloru czerwono-białego oraz oznakowaniem na słupkach D-6 - 2 szt. i poziomym P-10,
• znak D – 6 fluorescencyjny min. 90 x 90 cm, oklejony folią typu I (dla obu typów przejść dla pieszych).
• wymalowanie poziomego oznakowania „warunkowego zatrzymania” złożonego z prostokątów za pomocą malowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutrwaldzanego (z aplikacją kulkami szklanymi) koloru białego, znak P-14 (dla obu typów przejść dla pieszych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 269401,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 215000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacyjno-Montażowy INSTALATOR s.c. Z.Socha

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9131002027

7.3.3) Ulica: Targowa

7.3.4) Miejscowość: Środa Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 55-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 215000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.