eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2072D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JAROSŁAWOgłoszenie z dnia 2021-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2072D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JAROSŁAW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŚREDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 2

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713968919

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-sredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sredzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2072D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JAROSŁAW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f87dd3f-4e8c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Komunikacja elektroniczna w zakresie przekazywania sobie przez strony postępowania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień – za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie zakupowej.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami , w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”,
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „korespondencja” . w celu zadania pytania Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz „ZADAJ PYTANIE” i uzupełnia dane Wykonawcy, temat i treść pytania, następnie klika klawisz „POTWIERDŹ”. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „PYTANIE WYSŁANE”. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SWZ Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania – Platformie zakupowej.
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
8.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
8.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4 Włączona obsługa JavaScript;
8.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Średzki z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@powiat-sredzki.pl lub adresem do korespondencji, którym jest adres administratora,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z danym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPO.272.33.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przewidziana do przebudowy droga to droga powiatowa nr 2072D o nawierzchni bitumicznej, a odcinki do przebudowy zlokalizowane są w miejscowości Jarosław. Jezdnia istniejącej drogi posiada szerokości od 5,00 do 6,0 m. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Udanin, w Powiecie Średzkim.
2.2. Zakres robót:
• wykonanie chodnika o długości ok 380 m - po stronie zachodniej + 19 m po stronie wschodniej drogi powiatowej 2072D
Chodnik oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem:
 kamiennym istniejącym – po stronie zachodniej
 betonowym – po stronie wschodniej (19 m)
a od strony działek - obrzeżem betonowym,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej typu Holland o gr 8 cm z wyjątkiem części chodnika biegnącego wzdłuż działek nr 66, 65/1 i 63 (naprzeciw działki 112 , na której znajduje się kościół - zaznaczenie na planie sytuacyjnym), który to chodnik otrzyma nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej, szarej „10” cm.
Na całej długości I-go odcinka (wzdłuż krawężnika kamiennego) ułożony będzie pas nawierzchni chodnika z kostki kamiennej szarej „10” cm granitowej ,na szerokość dwóch kostek,
• dwa przejścia dla pieszych:
 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych (szer. 4 m) z oznakowaniem poziomym P-10 za pomocą malowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutrwaldzanego (z aplikacją kulkami szklanymi) koloru czerwono-białego i pionowym na słupkach stalowych Ø 70 mm w postaci znaków D-6 - 2 szt., B-33 "30 km" - 2 szt., A-11a - 2 szt. i T-1 „20 m" - 2 szt,
 wykonanie przejścia zwykłego z oznakowaniem poziomym P-10 za pomocą malowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutrwaldzanego (z aplikacją kulkami szklanymi) koloru czerwono-białego oraz oznakowaniem na słupkach D-6 - 2 szt. i poziomym P-10,
• znak D – 6 fluorescencyjny min. 90 x 90 cm, oklejony folią typu I (dla obu typów przejść dla pieszych).
• wymalowanie poziomego oznakowania „warunkowego zatrzymania” złożonego z prostokątów za pomocą malowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutrwaldzanego (z aplikacją kulkami szklanymi) koloru białego, znak P-14 (dla obu typów przejść dla pieszych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg postanowień SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli :
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- co najmniej 1 zadanie związane z robotami budowlanymi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia - o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN netto,
b) wykaże, że dysponuje osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej , w tym:
- minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z tym że wykażą przynajmniej 1 robotę budowlaną o podobnym charakterze jak roboty stanowiące przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN netto.
Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami , wraz z informacjami n.t. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykaz musi zawierać:
- minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.1.Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ,
2.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w posterowani oraz braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
2.3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy) - do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezen¬to¬wania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Od momentu otwarcia ofert wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienie, o których mowa w art.117 Pzp, warunek udziału o którym mowa w pkt.X ust.2 pkt 4 jest spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami i który dostarcza potencjał na potrzeby spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia, dla której te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie , z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany w zakresie wynagrodzenia:
- jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (zamiennych) – z zachowaniem postanowień art.455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.
- jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót z zachowaniem postanowień art.455 ust.1 pkt 4, art..455 ust.2,

2) zmiany w zakresie podwykonawstwa:
- jeżeli zmiana podwykonawcy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
W przypadku zmiany podwykonawcy, nowy podwykonawca musi spełniać wymagania określone w SIWZ

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli:
- wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych lub robót zamiennych skutkująca koniecznością wydłużenia terminu,
- zaistnieją przeszkody niezależne od wykonawcy uniemożliwiające terminową realizację zamówienia, w tym także niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie robót,
- z powodu siły wyższej,
- zaistnieje nieprzewidzialny brak możliwości pozyskania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji umowy. Wykonawca wówczas jest zobowiązany do udokumentowania zaistniałej sytuacji
-wystąpiły wady w dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót.

W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego, który powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.
4) zmiany w zakresie technologii:
- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, które na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nie były możliwe do przewidzenia,
- wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nie były możliwe do przewidzenia.,
- jeżeli zmiany są konieczne z powodu wad w dokumentacji projektowej,
- jeżeli zaistnieją nieprzewidziane przeszkody niezależne od wykonawcy uniemożliwiające kontynuowanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną.

5) możliwość dokonania zmiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w przypadku:
- choroby, śmierci lub innych zdarzeń losowych,
- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy .

W przypadku zmiany osób, nowe osoby powołane do pełnienia wyznaczonych obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.