eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Dostawa artykułów promocyjnychOgłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów promocyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.3.) Oddział zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060059216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dywizjonu 303 nr 35

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.murawska@law.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/law/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.law.mil.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów promocyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-775ae0b5-1a25-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00244370/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa artykułów promocyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304550/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp/tp/67/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 53627,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały promocyjno-reklamowe LAW

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 8390,24 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały promocyjno-reklamowe – tekstylne

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 21061,54 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały promocyjno-reklamowe – metaloplastyka

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 13505,24 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw promocyjny – miody

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 1972,84 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Flagi promocyjne

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 730,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały konferencyjne

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 7967,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 2 na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 3 na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.