eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sułkowice › DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY SUŁKOWICE DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU 2022Ogłoszenie z dnia 2021-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY SUŁKOWICE DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120588552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada

1.5.2.) Miejscowość: Sułkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-440

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 271-05-55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zeo@sulkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zeowsulkowicach

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/zeowsulkowicach,m,340732,2021.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY SUŁKOWICE DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-006d427b-5367-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00337121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296618/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZEO.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 167200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przejazdu w roku 2022.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sułkowice do szkół i ośrodków oraz ich powrót do domu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. Usługa będzie wykonywana w każdy dzień nauki szkolnej w okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 r. z wyłączeniem okresu ferii letnich (VII-VIII 2022r.)
3. Dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
4. Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Sułkowice do:
1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach, ul. Zdrojowa 119;
2) Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach, ul. 3 Maja 97B;
3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 150 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie ul. Dygasińskiego 25;
4) Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5 w Zespole Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6 (dowóz 2 razy w tygodniu zawiezienie/przywiezienie uczniowie pozostają w internacie w ciągu tygodnia).
5. Dowóz i odwóz będzie obejmował uczniów niepełnosprawnych w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim.
6. Przewidywana dzienna liczba kilometrów w każdym dniu nauki szkolnej ok. 200 km.
7. Przewidywana liczba dni realizacji usługi dowozu, w okresie realizacji zamówienia – 190 dni.
8. Przewidywana łączna liczba uczniów: 12 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie w trakcie umowy);
9. Liczba uczniów objętych dowozem może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zmiana w liczbie osób objętych dowozem utrzymująca się w granicach do 2 osób nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Z zastrzeżeniem zapisu poniżej.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia przewidzianego w umowie przy jednoczesnej zmianie gwarantowanych w umowie środków transportu w przypadku zaistnienia konieczności dowozu ucznia zamieszkującego w lokalizacji nieujętej w niniejszej specyfikacji lub pojawienia się konieczności dowozu ucznia objętego dowozem do innej, niewskazanej w niniejszej specyfikacji placówki oświatowej.
11. Środek transportu, którym będzie świadczona usługa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami oraz posiadać aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
12. W uzasadnionych przypadkach w pojeździe może znajdować się - rodzic lub opiekun prawny przewożonego dziecka, bądź inna osoba uprawniona przez rodzica lub opiekuna prawnego ( np. w przypadku niedyspozycji dziecka wymagającej obecności tej osoby).
13. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby spośród wykonujących czynności kierowcy/ów lub opiekuna/ów wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji będą regulowane w postanowieniach umowy.
14. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia stosowną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 200 000zł przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy
15. Wspólny Słownik Zamówień: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób;
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych
18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 152000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 171720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 152000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mat Pol Mateusz Surówka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6831722153

7.3.4) Miejscowość: Szczygłów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 152000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.