eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sułkowice › DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY SUŁKOWICE DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU 2022Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY SUŁKOWICE DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120588552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada

1.5.2.) Miejscowość: Sułkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-440

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 271-05-55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zeo@sulkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zeowsulkowicach

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY SUŁKOWICE DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-006d427b-5367-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/zeowsulkowicach,m,340732,2021.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: hanna.pluszczyk@sulkowice.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek¬tronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: hanna.pluszczyk@sulkowice.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: hanna.pluszczyk@sulkowice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W SUŁKOWICACH, 32-440 SUŁKOWICE, UL. 11 LISTOPADA 9.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@sulkowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZEO.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 167200,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przejazdu w roku 2022.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sułkowice do szkół i ośrodków oraz ich powrót do domu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. Usługa będzie wykonywana w każdy dzień nauki szkolnej w okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 r. z wyłączeniem okresu ferii letnich (VII-VIII 2022r.)
3. Dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
4. Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Sułkowice do:
1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach, ul. Zdrojowa 119;
2) Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach, ul. 3 Maja 97B;
3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 150 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie ul. Dygasińskiego 25;
4) Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5 w Zespole Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6 (dowóz 2 razy w tygodniu zawiezienie/przywiezienie uczniowie pozostają w internacie w ciągu tygodnia).
5. Dowóz i odwóz będzie obejmował uczniów niepełnosprawnych w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim.
6. Przewidywana dzienna liczba kilometrów w każdym dniu nauki szkolnej ok. 200 km.
7. Przewidywana liczba dni realizacji usługi dowozu, w okresie realizacji zamówienia – 190 dni.
8. Przewidywana łączna liczba uczniów: 12 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie w trakcie umowy);
9. Liczba uczniów objętych dowozem może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zmiana w liczbie osób objętych dowozem utrzymująca się w granicach do 2 osób nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Z zastrzeżeniem zapisu poniżej.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia przewidzianego w umowie przy jednoczesnej zmianie gwarantowanych w umowie środków transportu w przypadku zaistnienia konieczności dowozu ucznia zamieszkującego w lokalizacji nieujętej w niniejszej specyfikacji lub pojawienia się konieczności dowozu ucznia objętego dowozem do innej, niewskazanej w niniejszej specyfikacji placówki oświatowej.
11. Środek transportu, którym będzie świadczona usługa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami oraz posiadać aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
12. W uzasadnionych przypadkach w pojeździe może znajdować się - rodzic lub opiekun prawny przewożonego dziecka, bądź inna osoba uprawniona przez rodzica lub opiekuna prawnego ( np. w przypadku niedyspozycji dziecka wymagającej obecności tej osoby).
13. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby spośród wykonujących czynności kierowcy/ów lub opiekuna/ów wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji będą regulowane w postanowieniach umowy.
14. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia stosowną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 200 000zł przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy
15. Wspólny Słownik Zamówień: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób;
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych
18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: norma emisji spalin (E)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, że posiada aktualną licencje (zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, że:
a) dysponuje co najmniej 2 samochodami przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych z tego:
• co najmniej jeden pojazd typu BUS posiadający minimum 12 miejsc siedzących (bez miejsc dla kierowcy i opieki) wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, mający możliwość zamontowania siedzisk (fotelików) samochodowych dostosowanych do wzrostu dziecka.
• co najmniej jeden z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich poprzez możliwość odpowiedniego zabezpieczenia wózka, zapięcia w pasy bezpieczeństwa przewożonych osób w trakcie transportu i jest wyposażony w urządzenie pozwalające na mocowanie wózka, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku oraz urządzenia umożliwiające wprowadzenie osoby na wózku do wnętrza pojazdu (np. najazd, platformę, windę), co powinno być potwierdzone stosowną adnotacją w dowodzie rejestracyjnym
• pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia spełniają normę emisji spalin minimum EURO 4.
b) dysponuje osobami do realizacji zamówienia: kierowcą/ami posiadającym/i kwalifikacje uprawniające do kierowania pojazdami realizującymi usługę oraz osobą/osobami która/e będzie/ą pełnić rolę opieki podczas transportu uczniów posiadającym/i aktualne szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
c) wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 50.000 zł brutto polegającą na przewozie w komunikacji zamkniętej osób niepełnosprawnych. W przypadku usługi wykonywanej (w trakcie) wymóg dotyczący wartości dotyczy tej części usługi, która już została wykonana;
d) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana podstawie oświadczenia wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2. Pełnomocnictwo/a - o ile dotycza

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 5
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojazdów wskazanych na liście, o której mowa w ust. 2 :
1) na żądanie Zamawiającego, w przypadku niespełniania przez pojazd wymagań określonych w umowie;
2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
pod warunkiem , iż nowy pojazd spełnia wymagania określone w niniejszym paragrafie oraz Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zmianach poprzez dostarczenie zaktualizowanego, opatrzonego datą, Załącznika nr 1 do umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. Zmiana nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 2 :
3) na żądanie Zamawiającego, w przypadku nienależytego świadczenia przez te osoby usług;
4) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
pod warunkiem , iż nowa osoba spełnia wymagania określone w niniejszym paragrafie oraz Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie zaktualizowanego, opatrzonego datą, Załącznika nr 2 do umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. Zmiana Załącznika nr 2 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany maksymalnego wynagrodzenia oraz dziennego ryczałtowego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu w sytuacji zmiany wysokości stawek podatku od towaru i usług VAT lub podatku akcyzowego, która wejdzie w życie po zawarciu przedmiotowej umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.– zmiana wynagrodzenia dotyczyć może wyłącznie części usługi wykonywanej po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku, na warunkach opisanych w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (podwyższenia lub obniżenia) podanych powyżej maksymalnego wynagrodzenia oraz dziennego ryczałtowego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu w sytuacji skutkującej koniecznością zmiany umowy, o jakiej mowa w § 1 ust. 3 umowy.
Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności aneksu z zastrzeżeniem art. 455 i 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany treści umowy mogą być dokonane w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto wynikać z następujących okoliczności:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zmian stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem, że zmiana może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego oraz wyłącznie w zakresie części zamówienia realizowanej po dniu wejścia w życie zmienionych przepisów będących powodem zmiany w oparciu o wykazaną odpowiednimi dokumentami i dowodami wartość wzrost/obniżenia kosztów wykonania zamówienia i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1-2 oraz, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony najpóźniej 14 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany - wówczas zmiana może nastąpić najwcześniej od dnia wejścia w życie zmiany przepisów. Nie dochowanie tego terminu może spowodować zmianę wynagrodzenia najwcześniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami.
W przypadku zmiany podatku VAT podstawą wyliczenia kwoty podatku będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku;
2) gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia;

Ze względu na ograniczoną ilość znaków - szczegółowy wykaz zmian umowy zawarty został w projekcie umowy , która stanowi załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta może być złożono tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
5. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
12. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” , a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.