eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką"



Ogłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8aad9a97-015e-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024504/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249260/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.271.1.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu parku ,,Nad Słupianką’’.
Zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu parku ,,Nad Słupianką’’ współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
OPIS OGÓLNY
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie projektu wykonawczego wraz z dokumentacją powykonawczą dla zrealizowania zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu parku ,,Nad Słupianką’’ – na terenie działki nr ewid. 72/3, 507 w miejscowości Słupno, obręb Słupno. Zamierzenie obejmuje wykonanie toru rowerowego typu „pumptrack” wraz ze strefą odpoczynku. Zadanie będzie realizowane na placu zabaw w Słupnie na terenie parku ,,Nad Słupianką’’. Inwestycja obejmuje wykonanie asfaltowego toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem miejsc odpoczynku. W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu wykonawczego dla w/w przedsięwzięcia, a następnie jego realizacja i odbiór robót, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie infrastruktury wypoczynku i rekreacji w gminie Słupno w zakresie rekreacji rowerowej.
2. Opis stanu istniejącego
Inwestycja będzie realizowana na działce będącą własnością Gminy Słupno o nr ewid. 72/3, 507 w miejscowości Słupno, obręb Słupno. Działka leży na terenie parku ,,Nad Słupianką’’. W 2020 roku inwestycja została zgłoszona do Starosty Płockiego i została przyjęta bez sprzeciwu AB-II.6743.403.2020 z dnia 19.05.2020r. jako ,,Przebudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji fizycznej w m. Słupno’’ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu parku ,,Nad Słupianką’’. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania. Obecnie na terenie placu zabaw zamontowana jest minirampa, kręgielnia plenerowa, park linowy, urządzenie twierdza buglo, małpi gai, bujaki, huśtawka. Zamawiający posiada dokumentacji badania gruntu. Teren na którym zlokalizowano obiekt budowlany nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody. W granicach terenu inwestycji nie występują pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie. Plac zabaw to teren płaski, porośnięty niską roślinnością.
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
1. Zaprojektowanie i wykonanie toru rowerowego typu „pumptrack” we wskazanej lokalizacji - załącznik nr 1
2. Zagospodarowaniem terenu wokół toru – załącznik nr 2
• ułożenie chodnika o długości 40m i szerokości 1,5m, kostka o grubości 6cm. Łącznie do ułożenia 60m2 ciągu pieszego. Obrzeże do położenia przy w/w chodniku 43m, obrzeże o grubości 6cm i wysokości 20cm.
• rozbiórka istniejącego ogrodzenia o długości 53m( siatka). Fundament na tym odcinku nie będzie rozbierany, siatka do demontażu, słupki do wycięcia równo z fundamentem, otwory po słupkach uzupełnić betonem. Istniejący fundament będzie służyć jako opór chodnika.
• Rozbiórka i montaż ogrodzenia panelowego o długości 19m. Ogrodzenie Zamawiającego. Należy rozebrać ogrodzenie z siatki panelowej wraz z podmurówką i łącznikiem i zamontować w nowej lokalizacji.
4. Tor rowerowy
We wskazanej lokalizacji należy zaprojektować i wykonać tor rowerowy umożliwiający jednoczesne użytkowanie przez więcej niż jednego rowerzystę. Tor powinien posiadać konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną niewymagającą konserwacji. Muldy oraz profilowane zakręty (bandy) ułożonych w sekwencje umożliwiającej rozpędzanie się i utrzymanie prędkości bez konieczności pedałowania. Serie muld wraz z bandami tworzą zamkniętą pętlę po których jazda może odbywać się w obu kierunkach. Planowany tor powinien posiadać zakręty o właściwie dobranych promieniach oraz mieć układ pasm jezdnych umożliwiających naukę skręcania w obie strony (w prawo i lewo) bez konieczności zmiany kierunku jazdy. Kształt, konstrukcja i wykończenie toru powinny zapewniać możliwość bezpiecznego opuszczenia pasma ruchu. Wszystkie przeszkody garby, przeszkody złożone muszą być wyprofilowane w taki sposób, aby umożliwiały płynna jazdę. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód wymuszających „nerwowa jazdę” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych kształtach. Oczekiwany rozmiar toru to 130mb pasma jednego. Tor powinien być zaprojektowany i wykonany w technologii nasypu gruntowego stabilizowanego oraz wykończony nawierzchnią bitumiczną. Skarpy toru powinny zostać osiane trawą. Pasma nawierzchni bitumicznej nie powinny bezpośrednio stykać się z trawnikiem.
5. Elementy małej architektury
Należy zaproponować utwardzone miejsce odpoczynku zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie toru. Miejsce to powinno stwarzać enklawę integrującą użytkowników. Przy obiekcie przewiduje się 3 ławki o długości 150cm, tablicę z regulaminem, stojak na 6 rowerów i 2 kosze na śmieci.
6. Nasadzenia zieleni i trawniki
Nie przewiduje się nowych nasadzeń. Na terenie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się odtworzenie trawnika oraz założenie trawnika na skarpach toru.
7. Oświetlenie
Nie przewiduje się . Na placu zabaw znajdują się dwie lampy solarne.
8. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji, ukształtowania i sposobu zagospodarowania terenu
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania. Teren działki jest płaski, zdominowany przez roślinność niską – trawę. Teren jest ogrodzony. Odcinek 72m ogrodzenia należy rozebrać i częściowo odtworzyć.
Przy projektowaniu toru, należy brać pod uwagę rozwiązania umożliwiające doraźne gromadzenie i odparowywanie wód opadowych.
9. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Podmiot zgłaszający gotowość do podjęcia się wykonania przedmiotowego zadania powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu i realizacji tego typu obiektów. Powinien udokumentować realizację przynajmniej 1 obiektu typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej w minionych 5-ciu latach. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu wykonawczego i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno – użytkowym przed realizacją projektu.
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy pełniącego funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektor będzie uprawniony do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
Zaleca się żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia zakresu wykonanych prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny robót.
Okres udzielonej gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. CPV: 45000000-7.
3. Istotne elementy umowy zawarte są w projektowane postanowieniach umowy.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w następującym zakresie:
- robót związanych z wykonaniem robót ogólnobudowlanych,
- robót związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.
5. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289921,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289921,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4FUN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6112800588

7.3.3) Ulica: ul. Pocztowa 9-10

7.3.4) Miejscowość: Jelenia Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 58-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289921,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.