eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką"Ogłoszenie z dnia 2022-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8aad9a97-015e-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024504/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej - www.ugslupno.bip.org.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu lub poczty elektronicznej ug@slupno.eu umożliwiającej identyfikację podmiotów
przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru. Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu lub poczty elektronicznej
ug@slupno.eu umożliwiającej identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu
i daty ich odbioru.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
6)Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej.
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
9) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ - projektowane postanowienia umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu parku ,,Nad Słupianką’’.
Zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu parku ,,Nad Słupianką’’ współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
OPIS OGÓLNY
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie projektu wykonawczego wraz z dokumentacją powykonawczą dla zrealizowania zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu parku ,,Nad Słupianką’’ – na terenie działki nr ewid. 72/3, 507 w miejscowości Słupno, obręb Słupno. Zamierzenie obejmuje wykonanie toru rowerowego typu „pumptrack” wraz ze strefą odpoczynku. Zadanie będzie realizowane na placu zabaw w Słupnie na terenie parku ,,Nad Słupianką’’. Inwestycja obejmuje wykonanie asfaltowego toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem miejsc odpoczynku. W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu wykonawczego dla w/w przedsięwzięcia, a następnie jego realizacja i odbiór robót, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie infrastruktury wypoczynku i rekreacji w gminie Słupno w zakresie rekreacji rowerowej.
2. Opis stanu istniejącego
Inwestycja będzie realizowana na działce będącą własnością Gminy Słupno o nr ewid. 72/3, 507 w miejscowości Słupno, obręb Słupno. Działka leży na terenie parku ,,Nad Słupianką’’. W 2020 roku inwestycja została zgłoszona do Starosty Płockiego i została przyjęta bez sprzeciwu AB-II.6743.403.2020 z dnia 19.05.2020r. jako ,,Przebudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji fizycznej w m. Słupno’’ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu parku ,,Nad Słupianką’’. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania. Obecnie na terenie placu zabaw zamontowana jest minirampa, kręgielnia plenerowa, park linowy, urządzenie twierdza buglo, małpi gai, bujaki, huśtawka. Zamawiający posiada dokumentacji badania gruntu. Teren na którym zlokalizowano obiekt budowlany nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody. W granicach terenu inwestycji nie występują pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie. Plac zabaw to teren płaski, porośnięty niską roślinnością.
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
1. Zaprojektowanie i wykonanie toru rowerowego typu „pumptrack” we wskazanej lokalizacji - załącznik nr 1
2. Zagospodarowaniem terenu wokół toru – załącznik nr 2
• ułożenie chodnika o długości 40m i szerokości 1,5m, kostka o grubości 6cm. Łącznie do ułożenia 60m2 ciągu pieszego. Obrzeże do położenia przy w/w chodniku 43m, obrzeże o grubości 6cm i wysokości 20cm.
• rozbiórka istniejącego ogrodzenia o długości 53m( siatka). Fundament na tym odcinku nie będzie rozbierany, siatka do demontażu, słupki do wycięcia równo z fundamentem, otwory po słupkach uzupełnić betonem. Istniejący fundament będzie służyć jako opór chodnika.
• Rozbiórka i montaż ogrodzenia panelowego o długości 19m. Ogrodzenie Zamawiającego. Należy rozebrać ogrodzenie z siatki panelowej wraz z podmurówką i łącznikiem i zamontować w nowej lokalizacji.
4. Tor rowerowy
We wskazanej lokalizacji należy zaprojektować i wykonać tor rowerowy umożliwiający jednoczesne użytkowanie przez więcej niż jednego rowerzystę. Tor powinien posiadać konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną niewymagającą konserwacji. Muldy oraz profilowane zakręty (bandy) ułożonych w sekwencje umożliwiającej rozpędzanie się i utrzymanie prędkości bez konieczności pedałowania. Serie muld wraz z bandami tworzą zamkniętą pętlę po których jazda może odbywać się w obu kierunkach. Planowany tor powinien posiadać zakręty o właściwie dobranych promieniach oraz mieć układ pasm jezdnych umożliwiających naukę skręcania w obie strony (w prawo i lewo) bez konieczności zmiany kierunku jazdy. Kształt, konstrukcja i wykończenie toru powinny zapewniać możliwość bezpiecznego opuszczenia pasma ruchu. Wszystkie przeszkody garby, przeszkody złożone muszą być wyprofilowane w taki sposób, aby umożliwiały płynna jazdę. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód wymuszających „nerwowa jazdę” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych kształtach. Oczekiwany rozmiar toru to 130mb pasma jednego. Tor powinien być zaprojektowany i wykonany w technologii nasypu gruntowego stabilizowanego oraz wykończony nawierzchnią bitumiczną. Skarpy toru powinny zostać osiane trawą. Pasma nawierzchni bitumicznej nie powinny bezpośrednio stykać się z trawnikiem.
5. Elementy małej architektury
Należy zaproponować utwardzone miejsce odpoczynku zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie toru. Miejsce to powinno stwarzać enklawę integrującą użytkowników. Przy obiekcie przewiduje się 3 ławki o długości 150cm, tablicę z regulaminem, stojak na 6 rowerów i 2 kosze na śmieci.
6. Nasadzenia zieleni i trawniki
Nie przewiduje się nowych nasadzeń. Na terenie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się odtworzenie trawnika oraz założenie trawnika na skarpach toru.
7. Oświetlenie
Nie przewiduje się . Na placu zabaw znajdują się dwie lampy solarne.
8. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji, ukształtowania i sposobu zagospodarowania terenu
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania. Teren działki jest płaski, zdominowany przez roślinność niską – trawę. Teren jest ogrodzony. Odcinek 72m ogrodzenia należy rozebrać i częściowo odtworzyć.
Przy projektowaniu toru, należy brać pod uwagę rozwiązania umożliwiające doraźne gromadzenie i odparowywanie wód opadowych.
9. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Podmiot zgłaszający gotowość do podjęcia się wykonania przedmiotowego zadania powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu i realizacji tego typu obiektów. Powinien udokumentować realizację przynajmniej 1 obiektu typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej w minionych 5-ciu latach. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu wykonawczego i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno – użytkowym przed realizacją projektu.
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy pełniącego funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektor będzie uprawniony do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
Zaleca się żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia zakresu wykonanych prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny robót.
Okres udzielonej gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. CPV: 45000000-7.
3. Istotne elementy umowy zawarte są w projektowane postanowieniach umowy.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w następującym zakresie:
- robót związanych z wykonaniem robót ogólnobudowlanych,
- robót związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.
5. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
a) aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie 1 obiektu typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej
b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego: jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - kierownik budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty dołączane do oferty:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z
załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli
dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr
4./jeżeli dotyczy/
5) Dowód wniesienia wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w SWZ - projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedsięwzięcie dofinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.